Turoktokog alfa pegol s prodlouženým poločasem v léčbě těžké hemofilie A

28. 1. 2021

GlykoPEGylovaný rekombinantní faktor VIII (rFVIII) s prodlouženým poločasem, turoktokog alfa pegol, prokázal profylaktickou účinnost u pacientů s těžkou hemofilií A starších 12 let. Tento přípravek se podává pouze 1× za 4 dny. Kromě srovnatelného snížení ročního výskytu krvácení se standardními přípravky pro profylaxi FVIII potvrdil také dostatečnou účinnost při léčbě krvácení a minimální riziko tvorby inhibičních protilátek.

Faktor VIII v léčbě hemofilie A

Substituční léčba koncentráty rFVIII je standardem péče o nemocné s těžkou hemofilií A. U dětí a řady dospělých je preferováno jeho profylaktické podávání před podáváním podle potřeby (při krvácení) z důvodu nižšího výskytu krvácení a prevence rozvoje chronické artropatie. Standardní přípravky jsou v profylaxi podávány v i.v. injekci většinou nejméně 3× týdně.

GlykoPEGylovaný rFVIII s prodlouženým poločasem

Turoktokog alfa pegol (N8-GP) má prodloužený biologický poločas (18,4 hodiny) a již v původních studiích vykázal delší plazmatickou aktivitu v porovnání s přípravkem, který daný pacient užíval předtím. V roce 2017 byly publikovány výsledky mezinárodní otevřené studie fáze III, jejíž koprimární sledovaný parametr zahrnoval incidenci inhibitoru FVIII (≥ 0,6 Bethesda jednotek) a roční výskyt krvácení u pacientů s profylaktickou léčbou N8-GP.

Mezinárodní studie fáze III

Studie proběhla na 77 pracovištích 22 států světa od ledna 2012 do září 2013. Zařazeni byli muži s již dříve léčenou těžkou hemofilií A (aktivita FVIII < 1 %) ve věku 12–66 let. 175 z nich (včetně 25 adolescentů ve věku 12–17 let) dostávalo pravidelně N8-GP (50 IU/kg každý 4. den) v profylaktické léčbě a u dalších 12 dospělých mužů byl tento přípravek podáván podle potřeby (on demand). Krvácení byla léčena N8-GP v dávce 20–75 IU/kg.

Výsledky – profylaktická účinnost a incidence inhibitorů

Celková expozice N8-GP ve studii představovala 159 pacientoroků. V rameni s profylaxí činil medián roční míry výskytu krvácení (ABR) 1,33 (mezikvartilové rozmezí [IQR] 0–4,61), což odpovídá výsledkům léčby pozorovaným při podávání rFVIII o standardním poločasu. Průměrná ABR činila 3,7 (95% interval spolehlivosti [CI] 2,94–4,66), což potvrzuje profylaktickou účinnost N8-GP. Zcela bez krvácení po celou dobu studie bylo 40 % pacientů dostávajících profylaktickou léčbu. V rameni s terapií pouze při krvácení byla ABR 30,87 v porovnání s hodnotou 36,0 při předchozí léčbě. Vzniklá krvácení vyřešila 1 injekce N8-GP v 77,5 % u pacientů s profylaktickou léčbou a v 88,5 % u pacientů s léčbou dle potřeby a nejvýše 2 injekce u 93,6 %, resp. 97,0 % pacientů.

Inhibiční protilátky proti FVIII byly zjištěny pouze u 1 pacienta, a to po 93 podáních N8-GP. Tento muž užíval rFVIII 3× týdně 58 měsíců před zařazením do studie.

N8-GP vykázal příznivý bezpečnostní profil a byl dobře tolerován. Četnost a druh nežádoucích příhod odpovídaly předpokládaným údajům u této populace.

Tato studie potvrdila i prodloužený biologický poločas N8-GP v porovnání se standardními přípravky s rFVIII

Závěr

N8-GP snižuje u pacientů s těžkou hemofilií A starších 12 let zátěž danou profylaktickou léčbou, protože udržuje nízký výskyt krvácení i při méně častém dávkování než standardní přípravky.

(zza)

Zdroj: Giangrande P., Andreeva T., Chowdary P. et al.; Pathfinder™2 Investigators. Clinical evaluation of glycoPEGylated recombinant FVIII: efficacy and safety in severe haemophilia A. Thromb Haemost 2017; 117 (2): 252–261, doi: 10.1160/TH16-06-0444.Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Fyzioterapie Rehabilitační a fyzikální medicína
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se