Konsolidační terapie brentuximab vedotinem po autologní transplantaci kmenových buněk u pacientů s relabujícím/refrakterním Hodgkinovým lymfomem

22. 12. 2022

Na 12. mezinárodním sympoziu věnovaném Hodgkinovu lymfomu (ISHL), které proběhlo v říjnu 2022 v Kolíně nad Rýnem, byly prezentovány výsledky české studie hodnotící účinnost a bezpečnost konsolidační terapie brentuximab vendotinem u pacientů po autologní transplantaci kmenových buněk.

Úvod

Již v dříve publikované studii AETHERA [1] bylo zjištěno zlepšení parametru doby přežití bez progrese onemocnění (PFS) při konsolidační terapii brentuximab vedotinem u vysoce rizikových pacientů po autologní transplantaci s relabujícím/refrakterním Hodgkinovým lymfomem (HL). Na mezinárodním sympoziu byl prezentován poster s výsledky studie, ve které byla analyzovaná data z reálné klinické praxe ze 7 center hematologické intenzivní péče v Česku v období od ledna 2015 do prosince 2021 [2]. Primárním cílem bylo poskytnutí základního statistického popisu a zhodnocení účinnosti a bezpečnosti terapie u zmíněné pacientské populace.

Hodnocená populace pacientů

Všichni pacienti ve studii podstoupili v 1. linii léčby prvního relapsu vysokodávkovou chemoterapii a autologní transplantaci kmenových buněk, přičemž u každého byl přítomen alespoň 1 rizikový faktor stanovený studií AETHERA a negativní anamnéza předchozí terapie brentuximab vedotinem. Do analýzy byla zahrnuta data 39 nemocných, kteří podstoupili terapii brentuximab vedotinem v dávce 1,8 mg/kg hmotnosti podávaným intravenózně každé 3 týdny po maximální dobu 16 léčebných cyklů.

Medián věku při podání první dávky terapie činil 37 let (rozmezí 19–65). Téměř 80 % pacientů bylo iniciálně léčeno pro pokročilé stadium klasického HL a 59 % podstoupilo léčbu režimem BEACOPP-E (doxorubicin, bleomycin, cyklofosfamid, etoposid, vinkristin, prednison, prokarbazin) v 1. linii léčby. Primárně refrakterní nebo časně relabující (do 12 měsíců od podání 1. linie léčby) klasický HL byl zaznamenán u 69 % nemocných z analyzované kohorty. U 30,8 % pacientů byly podávány dva rozdílné salvage režimy a u 64 % bylo pozorováno selhání dosažení kompletní léčebné odpovědi po salvage režimu před transplantací kmenových buněk.

Výsledky

Medián počtu léčebných cyklů s brentuximab vedotinem činil 8 (rozmezí 1–16), přičemž 20,5 % pacientů podstoupilo 16 kompletních cyklů terapie. Hlavní důvody časného přerušení léčby představovala neuropatie, relaps a progrese onemocnění, v obou případech v 15,4 % případů. U celkem 82 % pacientů byla během terapie zaznamenána kompletní odpověď na léčbu. Během mediánu sledování 28 měsíců činilo 2leté PFS 66,2 % (95% interval spolehlivosti [CI] 0,52–0,85) a 2leté celkové přežití (OS) 95 % (95% CI 0,82–1,00).

V průběhu studie zemřeli 2 pacienti, jeden v důsledku progrese onemocnění a druhý v souvislosti se závažnou bakteriální infekci. Periferní neuropatie se objevila u 38,5 % pacientů (stupně 3–4 u 10,3 %), neutropenie u 28,2 % (stupně 3–4 u 17,9 %) a respirační infekce u 28,5 % (stupně 3–4 u 2,6 %).

Závěr

Výsledky studie podporují názor, že konsolidační terapie brentuximab vendotinem zlepšuje dobu přežití bez progrese onemocnění u pacientů s alespoň 1 rizikovým faktorem pro následný relaps klasického Hodgkinova lymfomu, přičemž terapie vykazuje zvládnutelnou a plausibilní toxicitu.

(holi)

Zdroje:
1. Moskowitz C. H., Nademanee A., Masszi T. et al; AETHERA Study Group. Brentuximab vedotin as consolidation therapy after autologous stem-cell transplantation in patients with Hodgkin's lymphoma at risk of relapse or progression (AETHERA): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet 2015; 385 (9980): 1853–1862, doi: 10.1016/S0140-6736(15)60165-9. 
2. Michalka J., Marková J., Gahérová L' et al. P104: Consolidation therapy with brentuximab vedotin after autologous stem cell transplantation for relapsed/refractory Hodgkin lymphoma in the Czech Republic. HemaSphere 2022 Oct; 6: 48–49, doi: 10.1097/01.HS9.0000890984.54786.aa.Štítky
Dětská onkologie Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se