Brentuximab vedotin u cHL – 5letá data ze studií ECHELON-1 a 2

7. 4. 2021

Relaps klasického Hodgkinova lymfomu (cHL) se obvykle dostavuje v průběhu prvních 5 let. To připomněla MUDr. Heidi Mocíková, Ph.D., z Hematologické kliniky 3. LF UK a FNKV v Praze v úvodu svého sdělení na letošních Pražských hematologických dnech. V něm následně přednesla aktualizované, 5leté výsledky ze studií fáze III ECHELON-1 a ECHELON-2, do nichž byli zařazeni právě pacienti s cHL.

5leté výsledky studie ECHELON-1

Randomizovaná klinická studie ECHELON-1 prokázala superioritu kombinace brentuximab vedotin (BV) + AVD (doxorubicin, vinblastin, dakarbazin) nad režimem ABVD (doxorubicin, bleomycin, vinblastin, dakarbazin) u pacientů s dosud neléčeným cHL ve stadiu III nebo IV. Kombinace obsahující BV signifikantně zlepšila 2leté modifikované přežití bez progrese (PFS; rozdíl 4,9 %, poměr rizik [HR] 0,77; p = 0,035). Studijní soubor tvořilo 1334 pacientů a do zmíněných 2 ramen byli rozděleni v poměru 1 : 1. Z českých pracovišť bylo do této studie zařazeno 23 nemocných.

Po 5letém follow-up (medián doby sledování činil 60,9 měsíce) měla větev uživatelů kombinace BV + AVD o 32 % nižší riziko progrese než rameno léčené ABVD a větší část účastníků oproti rameni uživatelů ABVD dosáhla 5letého PFS (82,2 vs. 75,3 %; absolutní rozdíl 6,9 %; HR 0,681). Benefit PFS byl konzistentní napříč podskupinami, o něco větší prospěch měli pacienti ve stadiu III (HR 0,593) než ve stadiu IV (HR 0,731). U PET2-negativních probandů užívajících kombinaci s BV bylo 5leté PFS signifikantně lepší, zatímco výsledky PET2-pozitivních sice také favorizovaly tuto kombinaci, ale rozdíl nebyl statisticky významný.

K vymizení nebo zlepšení periferní neuropatie (PN) stupně 1 či 2 došlo v 5letém sledování stejnou měrou v obou ramenech (u 85 % pacientů užívajících BV + AVD a u 86 % v režimu ABVD).

V rameni léčeném kombinací se vyskytlo méně sekundárních malignit: celkem u 48 pacientů, z toho 19 (9 hematologických a 10 solidních nádorů) ve větvi léčené kombinací a 29 (15 hematologických a 14 solidních tumorů) ve větvi ABVD.

Závěr z 5letých dat

V 5letém sledování se potvrdilo, že rameno s brentuximab vedotinem nadále potvrzuje lepší výsledky z hlediska PFS oproti ABVD ve všech podskupinách pacientů bez ohledu na status PET2, a navíc při tomto režimu pacienti nejsou vystaveni toxicitě bleomycinu (bleomycinové pneumonitidě). Při léčbě zahrnující BV byl zřejmý nízký výskyt sekundárních malignit, PN je zvládnutelná a v průběhu 5 let postupně ustupuje. Nebyl doložen ani vznik infertility. V českých podmínkách je podle dr. Mocíkové vhodné tuto kombinaci podávat zejména u pacientů ve věku 55–60 let a s pokročilým stadiem Hodgkinova lymfomu.

5leté výsledky studie ECHELON-2

Randomizovaná dvojitě zaslepená studie fáze III ECHELON-2 porovnávala kombinaci BV s chemoterapií CHP (cyklofosfamid, doxorubicin, prednison) oproti režimu CHOP (cyklofosfamid, doxorubicin, vinkristin, prednison), a to v 1. linii u pacientů s periferním T-buněčným lymfomem (PTCL), jehož nádorové buňky exprimovaly CD30. Pacienti byli rozděleni v poměru 1 : 1 a z Česka bylo zařazeno 22 nemocných.

Primární analýza, kterou publikoval Lancet v roce 2019, doložila, že kombinace BV + CHP statisticky signifikantně zlepšuje PFS i celkové přežití (OS) v porovnání s CHOP (HR 0,71; p = 0,011). Výskyt nežádoucích příhod a jejich závažnost byly srovnatelné v obou ramenech.

5letá post hoc analýza (n = 452) se zabývala výsledky v ukazatelích PFS i OS. Potvrdila dříve publikované zjištění, že PFS je v rameni s BV statisticky signifikantně lepší. Tato větev měla o 30 % nižší riziko progrese oproti rameni CHOP, 5leté PFS bylo pozorováno u většího podílu pacientů léčených kombinací BV + CHP (51,4 vs. 43,0 %, absolutní rozdíl 8,4 %; HR 0,70). Probandi léčení kombinací BV + CHP měli také o 28 % nižší riziko úmrtí (HR 0,72). Medián doby sledování činil 66,8 měsíce.

U pacientů se systémovým anaplastickým velkobuněčným lymfomem (sALCL), jichž bylo ve studii 316, kombinace BV + CHP snížila riziko relapsu o 45 % oproti rameni CHOP (HR 0,55) a riziko úmrtí o 34 %. Medián doby sledování v ukazateli PFS činil 42,7 měsíce.

Výsledky favorizující kombinaci BV + CHP oproti CHOP z hlediska lepšího PFS i OS byly nicméně zjištěny ve většině podskupin.

Zlepšení nebo úplné vymizení PN bylo v 5letých datech pozorováno u 72 % uživatelů BV + CHP a 78 % léčených režimem CHOP. Přetrvávající příhody PN byly shodně v obou ramenech v 98 % případů stupně 1 či 2.

Závěr z 5letých dat

V 5letém sledování rameno s brentuximab vedotinem a CHP poskytuje klinicky a statisticky významné zlepšení oproti CHOP v přežití bez relapsu a v celkovém přežití. Toxicita je zvládnutelná, s postupným vymizením periferní neuropatie v 5letém sledování. Z uvedených důvodů je podávání zmíněné kombinace doporučeno i u českých pacientů.

 

Eva Srbová
redakce MeDitorialŠtítky
Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie Dětská onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se