Intrakraniální aktivita lorlatinibu u pacientů s metastatickým ALK-pozitivním NSCLC

23. 7. 2021

Lorlatinib je potentní inhibitor kinázy anaplastického lymfomu (ALK) 3. generace s výraznou protinádorovou aktivitou proti nemalobuněčnému karcinomu plic (NSCLC). Podle výsledků mezinárodní klinické studie publikované v časopisu Annals of Oncology vykazuje velmi dobrou účinnost v léčbě intrakraniálních metastáz u pacientů, u nichž došlo k progresi onemocnění během terapie inhibitory ALK 2. generace.

NSCLC a metastázy v centrální nervové soustavě

Vznik rezistence na léčbu a progrese metastáz v CNS zůstávají problémem bez ohledu na pokroky, jež v léčbě pacientů s pokročilým NSCLC přinesly inhibitory ALK 2. generace. Lorlatinib je léčivo s dobrou prostupností hematoencefalickou bariérou, které bylo specificky vyvinuto pro široké spektrum účinku proti mutacím vyvolávajícím rezistenci na léčbu inhibitory ALK.

Na základě dobrých předběžných výsledků pilotních studií získal lorlatinib schválení k léčbě pacientů s metastatickým ALK-pozitivním NSCLC po progresi na alektinibu nebo ceritinibu v 1. linii léčby, případně po progresi na krizotinibu a nejméně jednom dalším inhibitoru ALK. Nedávno byla publikována aktualizovaná analýza účinnosti se zaměřením na extrakraniální a intrakraniální aktivitu u pacientů léčených nejméně jedním inhibitorem ALK 2. generace.

Průběh a cíle studie

Stále probíhající klinické studie fáze I/II se účastní pacienti s ALK-pozitivním pokročilým NSCLC, kteří byli léčeni ≥ 1 inhibitorem ALK 2. generace a případně chemoterapií. Nemocní byli zařazeni do rozšiřujících kohort studie podle počtu předchozích linií terapie. Všem pacientům byl podáván lorlatinib v dávce 100 mg denně ve 21denních cyklech až do progrese onemocnění nebo neakceptovatelné toxicity.

Primárním cílem studie bylo zhodnotit míru objektivní odpovědi nádorů na léčbu (ORR) a intrakraniální odpověď podle modifikovaných kritérií RECIST v1.1 pomocí nezávislého centrálního radiologického přezkoumání. Dále byly hodnoceny doba trvání léčebné odpovědi, přežití bez progrese onemocnění (PFS), celkové přežití (OS) a bezpečnostní profil.

Výsledky

Analýza zahrnovala celkem 139 pacientů, z nichž 28 bylo před vstupem do studie léčeno jedním inhibitorem ALK 2. generace, 65 nemocných 2 inhibitory a 46 pacientů 3 inhibitory. Dosažená ORR u všech pacientů v rozšiřujících kohortách činila 39,6 % (95% interval spolehlivosti [CI] 31,4−48,2) s mediánem doby trvání léčebné odpovědi 9,6 měsíce (95% CI 5,6−16,7), přičemž intrakraniální ORR (IC-ORR) u 57 pacientů, kteří měli při vstupu do studie měřitelné metastázy v CNS, dosáhla 56,1 % (95% CI 42,4−69,3). Extrakraniální ORR (EC-ORR) u všech pacientů činila 36,7 % (95% CI 28,7−45,3). Medián PFS dosahoval 6,6 měsíce (95% CI 5,4−7,4) a medián OS 20,7 měsíce (95% CI 16,1−30,3).

U pacientů předléčených 1 inhibitorem ALK dosahovala IC-ORR 66,7 % (95% CI 29,9−92,5) a EC-ORR 32,1 % (95% CI 15,9−52,4). Nemocní, u nichž lorlatinib představoval 3. a vyšší linii léčby, dosahovali IC-ORR 54,2 % (95% CI 39,2−68,6) a EC-ORR 37,8 % (95% CI 28,8−47,5).

Závěr

Lorlatinib vykázal u pacientů s NSCLC, u nichž došlo k progresi onemocnění na nejméně 1 inhibitoru ALK 2. generace, klinicky významnou intrakraniální i extrakraniální protinádorovou aktivitu, a to s vyšší intrakraniální aktivitou, zejména u pacientů v nižších liniích léčby.

(este)

Zdroj: 

Felip E., Shaw A. T., Bearz A. et al. Intracranial and extracranial efficacy of lorlatinib in patients with ALK-positive non-small-cell lung cancer previously treated with second-generation ALK TKIs. Ann Oncol 2021; 32 (5): 620−630, doi: 10.1016/j.annonc.2021.02.012.Štítky
Onkologie Pneumologie a ftizeologie Laboratoř
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se