Inhibice ALK prodlužuje život pacientům s NSCLC – konečné výsledky studie PROFILE 1014

29. 1. 2019

Studie PROFILE 1014 prokázala superioritu krizotinibu, inhibitoru kinázy anaplastického lymfomu (ALK), nad léčbou cytostatiky u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC). Vliv léčby na celkové přežití pacientů byl vyhodnocen po 5 letech sledování a výsledky byly v květnu 2018 zveřejněny v Journal of Clinical Oncology.

Studie PROFILE 1014

Klinická studie fáze III srovnávala krizotinib s chemoterapií (kombinace pemetrexedu s platinovými deriváty) v 1. linii léčby pacientů s pokročilým ALK-pozitivním nedlaždicobuněčným NSCLC.

Pacienti byli randomizováni k podání krizotinibu (250 mg 2× denně p. o.; n = 172) nebo chemoterapie (pemetrexed 500 mg/m2 + cisplatina 75 mg/m2 nebo karboplatina i. v. každé 3 týdny, maximálně 6 cyklů; n = 171).

Po progresi onemocnění byl pacientům z ramene chemoterapie povolen přechod do skupiny léčené krizotinibem. Celkem 84,2 % nemocných léčených chemoterapií užívalo v následných liniích léčby krizotinib.

Výsledky

Medián doby sledování činil přibližně 46 měsíců pro obě ramena. Medián celkového přežití (OS) činil 47,5 měsíce (95% interval spolehlivosti [CI] 32,2 − nebylo dosaženo [NR]) pro pacienty dostávající chemoterapii; ve skupině léčené nejprve krizotinibem nebylo mediánu OS dosaženo (95% CI 45,8−NR). Po zohlednění přestupu pacientů mezi studijními rameny po progresi onemocnění činil medián OS vypočtený pomocí matematického modelu 59,8 měsíce (95% CI 46,6−NR) pro krizotinib a 19,2 měsíce (95% CI 13,6−NR) pro chemoterapii.

Dále byla provedena podrobná dílčí analýza výsledků podle typu léčby v následujících liniích terapie (viz obr.). Nejdelšího celkového přežití dosahovali pacienti ze skupiny léčené nejprve krizotinibem, kteří v dalších liniích užívali nejméně 1 léčivo ze skupiny inhibitorů ALK (n = 57), medián OS nebyl v této skupině dosažen (95% CI NR−NR). Pacienti dostávající nejprve chemoterapii, kteří v dalších liniích léčby užívali nejméně 1 léčivo ze skupiny inhibitorů ALK (n = 145), dosahovali mediánu OS 49,5 měsíce (95% CI 41,0−NR). Pacienti z ramene s krizotinibem, jimž v dalších liniích léčby nebyl podán inhibitor ALK (n = 37), dosahovali mediánu OS 20,8 měsíce (95% CI 14,4−31,8). Pacienti, kteří vůbec neužívali inhibitor ALK v žádné linii léčby (n = 3), dosahovali mediánu OS 12,1 měsíce (95% CI 2,2−NR).

Obr.  Analýza celkového přežití podle terapie v dalších liniích léčby po ukončení studie


Diskuse a závěr

Ačkoliv je třeba data získaná analýzou podskupin pomocí matematického modelování interpretovat s opatrností, ukázalo se, že nejdelšího OS dosahovali pacienti léčení krizotinibem v 1. linii, kterým byla po progresi onemocnění podávána další léčba cílená na inhibici tyrosinkinázy ALK.

Výsledky jsou v souladu s předchozími pozorováními retrospektivních kohort pacientů, kteří po úvodní léčbě krizotinibem užívali ceritinib nebo alektinib. I tyto studie ukázaly horší výsledky u nemocných, jimž nebyla po selhání léčby krizotinibem dále podávána terapie cílená na ALK, což napovídá, že mechanismus získané rezistence na krizotinib může být překonán podáním inhibitorů ALK nové generace.

Konečná analýza celkového přežití pacientů ze studie PROFILE 1014 ukázala výhody krizotinibu ve smyslu prodloužení života pacientů s ALK-pozitivním NSCLC. Data z této i dalších studií podtrhují důležitost screeningu všech pacientů s nedlaždicobuněčným NSCLC na přítomnost mutace v genu ALK ještě před zahájením 1. linie léčby onemocnění.

(este)

Zdroj: Solomon B. J., Kim D.-W., Wu Y.-L. et al. Final overall survival analysis from a study comparing first-line crizotinib versus chemotherapy in ALK-mutation-positive non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2018; 36: 2251–2258, doi: 10.1200/JCO.2017.77.4794.Štítky
Dětská onkologie Onkologie Pneumologie a ftizeologie Laboratoř
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se