Alektinib vs. krizotinib v léčbě ALK-pozitivního NSCLC

17. 10. 2019

Klinická studie J-ALEX srovnávala účinnost a bezpečnost alektinibu a krizotinibu u dospělých pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) s pozitivním nálezem anaplastické lymfomové kinázy (ALK+), kteří dříve nebyli léčeni inhibitory ALK. Finální analýza doby přežití bez progrese onemocnění (PFS) prokázala superioritu alektinibu ve srovnání s krizotinibem u pacientů s ALK+ NSCLC bez ohledu na přítomnost metastáz v mozku v době zahájení léčby.

Inhibitory ALK v léčbě NSCLC

Alektinib je vysoce selektivní perorální inhibitor tyrosinkinázy ALK a RET, který v in vitro i in vivo studiích prokázal účinnost vůči mutovaným formám ALK, včetně mutací vedoucích k rezistenci nádorových buněk vůči krizotinibu. Podle preklinických dat alektinib prostupuje přes hematoencefalickou bariéru a dostává se do CNS. V České republice je schválen v monoterapii jako 1. linie léčby dospělých pacientů s pokročilým ALK+ NSCLC a jako léčba u pacientů s pokročilým ALK+ NSCLC po předchozí léčbě krizotinibem. 

Krizotinib je selektivním perorálním inhibitorem tyrosinkinázy ALK a jejích onkogenních forem (specificky mutované nebo fúzní formy ALK) a ROS1. V České republice je schválen jako 1. linie léčby u pacientů s pokročilým ALK+ NSCLC, u nemocných s již dříve léčeným pokročilým ALK+ NSCLC a u pacientů s pokročilým ROS1+ NSCLC.

Metodika a průběh studie J-ALEX

Do randomizované klinické studie fáze III J-ALEX byli zařazeni dospělí pacienti s ALK+ NSCLC, kteří dříve nebyli léčeni inhibitory ALK. Účastníci byli randomizováni v poměru 1 : 1 k léčbě alektinibem v dávce 300 mg 2× denně (103 pacientů) nebo krizotinibem v dávce 250 mg 2× denně (104 pacientů). Stratifikační faktory zahrnovaly výkonnostní status dle ECOG, klinické stadium onemocnění a linie léčby (někteří z pacientů absolvovali před zařazením do studie jeden cyklus chemoterapie, jiní nepodstoupili systémovou léčbu).

Primárním sledovaným parametrem byla doba přežití bez progrese onemocnění (PFS) hodnocená zaslepeným nezávislým průzkumem (IRF – blinded independent review facility). Sekundárními parametry byly celkové přežití, míra objektivní odpovědi (ORR) na léčbu a její bezpečnost. 

Výsledky

Medián doby sledování činil ve skupině léčené alektinibem 42,2 měsíce, ve skupině léčené krizotinibem to bylo 42,4 měsíce. Během této doby došlo k progresi onemocnění nebo k úmrtí u 54 % pacientů léčených alektinibem a 86 % pacientů léčených krizotinibem. Medián IRF-PFS dosáhl 34,1 měsíce ve skupině léčené alektinibem (95% interval spolehlivosti [CI] 22,1 − neodhadnuto) a 10,2 měsíce u pacientů léčených krizotinibem (95% CI 8,3−12,0). Finální poměr rizik (HR) pro PFS činil 0,37 (95% CI 0,26−0,52).

U pacientů s mozkovými metastázami v době zařazení do studie byl HR pro čas do progrese v CNS nebo do úmrtí 0,33 (95% CI 0,11−0,93), u pacientů bez přítomnosti metastáz v mozku činil HR 0,20 (95% CI 0,08−0,49). 77,9 % pacientů randomizovaných k léčbě krizotinibem dostávalo alektinib jako následující léčbu, krizotinib jako následující léčbu dostávalo 10,7 % pacientů randomizovaných iniciálně k léčbě alektinibem. Procento pacientů, u kterých se vyskytly nežádoucí příhody stupně 3−4, respektive nežádoucí příhody vedoucí k přerušení nebo ukončení léčby bylo nižší ve skupině pacientů léčených alektinibem (37 vs. 61 %, resp. 40 vs. 82 %, resp. 12 vs. 23 %).

Závěr

Finální analýza PFS potvrdila superioritu alektinibu vůči krizotinibu v léčbě ALK+ NSCLC bez ohledu na přítomnost nebo nepřítomnost metastáz v mozku v době zahájení léčby. Alektinib má ve srovnání s krizotinibem výhodnější bezpečnostní profil. Výsledky analýzy celkového přežití budou publikovány na následujícím kongresu.

(alz)

Zdroje:

  1. Seto T., Nishio M., Hida T. et al. Final PFS analysis and safety data from the phase III J-ALEX study of alectinib (ALC) vs. crizotinib (CRZ) in ALK-inhibitor naïve ALK-positive non-small cell lung cancer (ALK+ NSCLC). J Clin Oncol 2019; 37 (suppl.): abstract 9092.
  2. Informace o klinické studii J-ALEX (JapicCTI-132316). Dostupné na: www.clinicaltrials.jp/cti-user/trial/ShowDirect.jsp?japicId=JapicCTI-132316
  3. SPC Alecensa. Dostupné na: www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/alecensa-epar-product-information_cs.pdf
  4. SPC Xalkori. Dostupné na: www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/xalkori-epar-product-information_cs.pdf


Štítky
Onkologie Pneumologie a ftizeologie Laboratoř
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se