Edoxaban versus warfarin v prevenci cévní mozkové příhody u pacientů s fibrilací síní

30. 11. 2017

Pacienti s fibrilací síní a předchozí cévní mozkovou příhodou (CMP) nebo tranzitorní ischemickou atakou (TIA) jsou ve vysokém riziku rekurentní cerebrovaskulární příhody navzdory antikoagulační terapii. Analýza podskupin studie ENGAGE AF-TIMI 48 se zabývala porovnáním účinnosti a bezpečnosti warfarinu a edoxabanu u pacientů s anamnézou CMP/TIA.

Inzerce

Rizikové faktory

Riziko CMP je u pacientů s fibrilací síní vysoké a zvyšuje se v přítomnosti dalších rizikových faktorů, mezi něž patří pokročilý věk, městnavé srdeční selhání, arteriální hypertenze, diabetes mellitus a zejména pozitivní anamnéza CMP nebo TIA. Dokonce i ověřené skórovací systémy stratifikace rizika, jakými jsou CHADS2 a CHA2DS2-VASc, mohou podcenit skutečné riziko recidivy CMP u pacientů s pozitivní anamnézou CMP/TIA, přičemž toto riziko může dosáhnout až 7–10 % za rok.

Edoxaban v sekundární prevenci

Hlavním cílem cerebrovaskulární péče je tak důkladná sekundární prevence u pacientů s fibrilací síní, kteří jsou ve vysokém riziku CMP. Po desetiletí se v antikoagulační terapii využívali antagonisté vitaminu K, jejichž použití je však doprovázeno rizikem závažných krvácivých příhod, včetně intrakraniálního krvácení. Od roku 2009 jsou dostupná nová perorální antikoagulancia, u kterých je demonstrován podobný efekt jako u warfarinu, ovšem se signifikantním snížením rizika intrakraniálního krvácení.

Edoxaban je přímý inhibitor faktoru Xa. Účinnost a bezpečnost edoxabanu ve srovnání s warfarinem byla prezentována ve velké klinické studii ENGAGE AF-TIMI 48, ve které byla prokázána noninferiorita edoxabanu v prevenci CMP nebo systémové embolie a současně superiorita s nižší mírou krvácivých příhod, intrakraniálního krvácení a kardiovaskulární mortality.

Metodika studie

ENGAGE AF-TIMI 48 (Effective Anticoagulation With Factor Xa Next Generation in Atrial Fibrillation-Thrombolysis in Myocardial Infarction 48) byla dvojitě zaslepená randomizovaná studie, které se zúčastnilo 21 105 pacientů. Účastníci byli randomizováni do dvou skupin, přičemž jedna z nich podstoupila terapii warfarinem (účinná hladina INR v rozmezí 2–3; medián času v terapeutickém rozmezí 68,4 %) a druhá terapii edoxabanem 1× denně ve vysokodávkovém režimu 60/30 mg a nízkodávkovém režimu 30/15 mg, přičemž 50% dávka v jednotlivých režimech byla podávána pacientům s clearance kreatininu < 50 ml/min. Medián doby sledování činil 2,8 roku. Analýza podskupin studie ENGAGE AF-TIMI 48 se zabývala porovnáním účinnosti a bezpečnosti warfarinu a edoxabanu ve vysokodávkovém režimu u pacientů s anamnézou CMP/TIA.

Výsledky

Z celkového počtu pacientů mělo pozitivní anamnézu CMP/TIA 5 973 jedinců (28,3 %). Z nich bylo u 67 % skóre CHADS2 ≥ 3 a 36 % jedinců bylo ve věku ≥ 75 let. V porovnání s 15 132 pacienty bez anamnézy CMP/TIA byli nemocní, kteří prodělali cerebrovaskulární příhodu, ve vyšším riziku tromboembolismu a krvácení: CMP / systémová embolie 2,83 vs. 1,42 % za rok (p < 0,001), závažné krvácení 3,03 vs. 2,64 % za rok (p < 0,001), intrakraniální krvácení 0,70 vs. 0,40 % za rok (p < 0,001).

Mezi pacienty s anamnézou CMP/TIA byla roční míra intrakraniálního krvácení nižší při terapii edoxabanem v porovnání s warfarinem (0,62 vs. 1,09 %; absolutní rozdíl rizik 47 [8–85] na 10 000 pacientoroků; poměr rizik [HR] 0,57; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,36–0,92; p = 0,02). Při terapii edoxabanem v porovnání s warfarinem bylo také pozorováno signifikantní snížení výskytu život ohrožujícího krvácení, závažného nebo klinicky významného krvácení a jakéhokoliv krvácení.

Kromě toho – stejně jako v celkové populaci studie – terapie edoxabanem ve vysokodávkovém režimu u pacientů s anamnézou CMP/TIA přispěla k signifikantní redukci výskytu nejzávažnějších příhod (úmrtí, invalidizující cévní mozková příhoda a život ohrožující krvácení) o 21 % (p = 0,003).

Závěr

Z výsledků analýzy podskupin studie ENGAGE AF-TIMI 48 vyplývá, že terapie edoxabanem v dávce 60 mg 1× denně (popřípadě 30 mg v dávce jednou denně) představuje nejméně stejně efektivní a zároveň bezpečnější antikoagulační terapii v porovnání s warfarinem u pacientů s fibrilací síní s anamnézou CMP/TIA.

(holi)

Zdroj: Rost N. S., Giugliano R. P., Ruff C. T. et al. Outcomes with edoxaban versus warfarin in patients with previous cerebrovascular events: findings from ENGAGE AF-TIMI 48 (Effective Anticoagulation With Factor Xa Next Generation in Atrial Fibrillation-Thrombolysis in Myocardial Infarction 48). Stroke 2016; 47 (8): 2075–2082, doi: 10.1161/STROKEAHA.116.013540.

11-2018-CARD-1240477-0001

Štítky
Angiologie Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Možnosti nefarmakologického ovlivnění hypercholesterolémie
Autoři: MUDr. Marek Vícha, doc. MUDr. Jan Václavík, F.E.S.C. Ph.D.

Hořčík nad zlato aneb Nedostatek magnézia z pohledu internisty, neurologa a gynekologa
Autoři: MUDr. Jarmila Křížová, Ph.D., MUDr. Magdaléna Hlavačková, MUDr. Petra Herboltová

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se