Edoxaban v klinické praxi (1. část): dávkování, bezpečnost a lékové interakce

3. 10. 2017

Aktuální článek italských autorů publikovaný letos na jaře v časopisu Advances in Therapy představuje klinikům edoxaban coby nejnovější přírůstek do rodiny přímých inhibitorů faktoru Xa prostřednictvím stručných, praktických a relevantních informací.

Inzerce

NOAC se specifickými vlastnostmi

Edoxaban je čtvrtým léčivem ze skupiny tzv. nových perorálních antikoagulancií (NOAC), který byl schválen pro léčbu venózního tromboembolismu a prevenci iktu / systémové embolizace při fibrilaci síní. V rozsáhlých komparativních klinických studiích s antagonistou vitaminu K warfarinem prokázal edoxaban nejen svoji účinnost a bezpečnost, ale i některé své specifické farmakologické vlastnosti. Ty dělají z edoxabanu zajímavou léčebnou možnost pro pacienty vyžadující antikoagulační terapii.

Jedenkrát denně pro lepší adherenci

Vzhledem ke krátkému eliminačnímu poločasu NOAC je u této skupiny léčiv případná nonadherence větším problémem než u warfarinu. Je tedy třeba podnikat kroky směrem k co nejlepšímu dodržování doporučené léčby. Dávkování 1× denně je obecně spojeno s lepší adherencí v porovnání s dávkováním 2× denně. Ačkoliv otázku frekvence dávek je v případě NOAC třeba vnímat komplexně (možné horší důsledky při vynechání nebo naopak nadužití dávky silnějšího preparátu), dosavadní studie s edoxabanem i klinická praxe ukazují, že přínosy dávkování 1× denně jednoznačně převažují jeho teoretické nevýhody. Mezi skupiny pacientů, které mohou z tohoto dávkovacího režimu nejvíce profitovat, patří:

  • pacienti s komorbiditami a polypragmazií;
  • starší pacienti;
  • pacienti, u nichž se dá předpokládat nižší adherence;
  • mladí aktivní pacienti s nevolí k užívání léků.

Nejméně lékových interakcí

Metabolismus edoxabanu probíhá jen ve velmi malé míře (< 4 %) na úrovni cytochromu P450. Tím se výrazně liší od zbylých NOAC. Jaterní eliminace apixabanu i rivaroxabanu je do značné míry závislá na CYP3A4 a induktory či inhibitory tohoto enzymu mohou ovlivňovat plazmatickou koncentraci těchto dvou léčiv. Plazmatické koncentrace edoxabanu však mohou být ovlivněny na úrovni efluxního transportéru P-glykoproteinu. Opatrnosti nebo přímo úpravy dávkování je třeba v následujících případech:

  • inhibitory P-glykoproteinu: dronedaron, azolová antimykotika (ketokonazol apod.), některé makrolidy, cyklosporin;
  • induktory P-glykoproteinu: rifampicin, karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, třezalka tečkovaná a další.

V prvním případě je doporučeno snížení dávky edoxabanu na polovinu, ve druhém případě je zase upozorňováno na možné nižší plazmatické koncentrace edoxabanu.

Bezpečnost užívání spolu s antiagregancii

Spojení léčby NOAC s jinými antikoagulancii, antiagregancii nebo nesteroidními antirevmatiky zvyšuje riziko krvácení minimálně o 60 %. Nezbytnost této kombinace by proto měla být důsledně zhodnocena.

Jedna z registračních klinických studií, ENGAGE AF-TIMI 48, srovnávala edoxaban s dávkou warfarinu, která u subjektů vedla k úpravě INR na 2,0–3,0, v prevenci cévní mozkové příhody či systémové embolie u pacientů s nevalvulární fibrilací síní. Někteří pacienti v této studii užívali i antiagregans, pokud to ošetřující lékař uznal za vhodné. Současné podání protidestičkového léčiva ve studii nevedlo k relativnímu snížení účinnosti edoxabanu při srovnání s warfarinem. Ve skupině s edoxabanem byl dokonce nižší výskyt krvácení (včetně intrakraniálního a život ohrožujícího) než ve skupině s warfarinem, a to jak při současném užívání kyseliny acetylsalicylové nebo jiného antigregans, tak i bez konkomitantní antiagregační léčby. Studie potvrdila, že v případech, kdy je nutná riziková kombinace antiagregans a antikoagulans, jsou NOAC včetně edoxabanu bezpečnější volbou než warfarin.

(luko)

Zdroj: De Caterina R., Ageno W., Boriani G. et al. Edoxaban in atrial fibrillation and venous thromboembolism − ten key questions and answers: a practical guide. Adv Ther 2017 Mar; 34 (3): 620−637, doi: 10.1007/s12325-017-0488-9.

09-2018-CARD-1233477-0001

Štítky
Angiologie Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Možnosti nefarmakologického ovlivnění hypercholesterolémie
Autoři: MUDr. Marek Vícha, doc. MUDr. Jan Václavík, F.E.S.C. Ph.D.

Hořčík nad zlato aneb Nedostatek magnézia z pohledu internisty, neurologa a gynekologa
Autoři: MUDr. Jarmila Křížová, Ph.D., MUDr. Magdaléna Hlavačková, MUDr. Petra Herboltová

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se