Význam korekce deficitu železa u pacientů se srdečním selháním – konsenzus českých expertů

3. 2. 2022

V květnu 2021 proběhlo pracovní setkání českých odborníků věnované problematice deficience železa u pacientů s chronickým srdečním selháním (CHSS). Pokusili se identifikovat možnosti zlepšení suplementace železa u pacientů s CHSS na základě výsledků klinických studií, doporučení odborných společností a stávající situace v Česku.

Význam deficience železa u srdečního selhání

Deficience železa je u pacientů s CHSS častá a přibývá důkazů, že zhoršuje příznaky, snižuje kvalitu života a zvyšuje riziko hospitalizace. Deficit železa se projeví nejen anémií, ale i sníženou bioenergetickou rezervou v orgánech vyžadujících vysoký přísun energie, jako je srdeční sval. Železo je zapotřebí jak k tvorbě hemoglobinu, tak také řady enzymů energetického metabolismu.

Diagnostika nedostatku železa v organismu

Koncentrace železa v krvi má malý diagnostický význam, protože je ovlivněna cirkadiánním rytmem, akutním zánětem či přísunem potravy. Diagnosticky je významná koncentrace ferritinu v séru. Hodnoty < 100 ng/ml svědčí pro absolutní deficit železa v těle. Druhým ukazatelem je saturace transferinu železem (TSAT). Hodnota < 20 % ukazuje snížení recyklace železa.

Příčiny deficience železa při srdečním selhání

U pacientů s CHSS vzniká deficit železa v důsledku omezené interní recyklace, sníženého přísunu (anorexie), okultních krevních ztrát a zhoršeného vstřebávání, k narůstající prevalenci sideropenie přispívá rovněž antikoagulační léčba (zejména intenzivní duální protidestičková terapie). Podle odhadů trpí sideropenií polovina pacientů se symptomatickým CHSS a až dvě třetiny pacientů s akutně dekompenzovaným srdečním selháním. Jde tedy o jednu z nejčastějších komorbidit CHSS, která je navíc kompletně ovlivnitelná jednoduchou léčbou.

Příčiny nedostatečné suplementace železa u pacientů se srdečním selháním

Přestože máme k dispozici léčebný postup, který prokazatelně snižuje morbiditu pacientů s CHSS, je nákladově efektivní a je doporučen českou i evropskou odbornou kardiologickou společností, v reálné praxi je využití této modality nedostatečné. Důvodů je několik:

  • Nízké povědomí o této problematice mezi kardiology a internisty.
  • Absence mortalitních dat (prokázáno je ovšem zmírnění symptomů, zlepšení kvalita života a snížení rizika hospitalizace).
  • Malé povědomí o správné laboratorní diagnostice deficitu železa.
  • Mylná představa, že deficit železa lze vyřešit preskripcí perorální suplementace železa (p.o. substituce železem je u pacientů s CHSS špatně tolerovaná a je neefektivní).

Intravenózní suplementace železa

Ke korekci sideropenie je při CHSS nezbytné parenterální podání železa. Karboxymaltóza železa (FCM − ferric carboxymaltose) je forma umožňující bezpečné jednorázové podání i vysoké dávky (až 1000 mg) v pomalé intravenózní injekci. Toto množství představuje téměř třetinu obsahu železa v organismu. Ke korekci celotělového deficitu pak stačí podání 1–3 dávek FCM, jejichž velikost se řídí krevním obrazem a hmotností pacienta. Poté jsou vhodné kontroly každých 3–6 měsíců. Přípravek Ferinject® je při ambulantním podávání v indikaci CHSS plně hrazen ze zdravotního pojištění bez omezení specializace lékaře.

Bezpečnost suplementace 

Léčba parenterálním železem ovšem, stejně jako u ostatních léčiv, není bez potenciálních rizik, o kterých lékaři samozřejmě musejí vědět. Kromě extrémně vzácné hypersenzitivní reakce po podání může zvyšovat vylučování fosfátů do moči, což může ovlivnit kalciumfosfátový metabolismus. Elementární železo je růstový faktor potřebný pro množení bakterií a růst buněk, včetně nádorových, proto by i.v. substituce železa neměla být podávána při aktivní infekci, sepsi nebo nekontrolovaném onkologickém onemocnění. Je také třeba myslet na to, že sideropenie nemusí být pouze projevem CHSS, ale může se jednat i o důsledek okultních krevních ztrát do gastrointestinálního traktu. Nelze proto opomenout vyloučení okultního krvácení ve stolici.

(zza)

Zdroj: Melenovský V., Táborský M., Linhart A. a kol. Expertní konsenzus k významu deficitu železa a možnosti jeho korekce u pacientů se srdečním selháním. Vnitřní lékařství 2021; 67 (8): 495–497. Cor et Vasa 2021; 63: 627–629, doi: 10.33678/cor.2021.114. Dostupné na: www.casopisvnitrnilekarstvi.cz/artkey/vnl-202108-0009_expert-consensus-on-the-importance-of-iron-deficiency-and-the-possibility-of-its-correction-in-patients-with-he.phpŠtítky
Gastroenterologie a hepatologie Gynekologie a porodnictví Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Kardiologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se