Účinnost kombinované léčby chronické lymfocytární leukemie u pacientů s komplexním karyotypem

22. 4. 2020

Komplexní karyotyp (přítomnost ≥ 3 chromosomových abnormalit) je u chronické lymfocytární leukemie (CLL) negativním prognostickým markerem. V časopisu Blood byla publikována analýza vlivu komplexního karyotypu na účinnost cílené léčby CLL kombinací monoklonální protilátky proti antigenu CD20 obinutuzumabu s inhibitorem BCL2 venetoklaxem nebo alkylačním cytostatikem chlorambucilem.

Klinická studie CLL14

Globální otevřené randomizované studie fáze III se zúčastnilo 432 pacientů (medián věku 72 let) s dosud neléčenou CLL a komorbiditami. Studie prokázala zlepšení 2letého přežití bez progrese onemocnění (PFS) při léčbě kombinací venetoklax/obinutuzumab (88,2 % pacientů; 95% interval spolehlivosti [CI] 83,7–92,6 %) oproti chlorambucilu/obinutuzumabu (64,1 %; 95% CI 57,4–70,8 %). Klinický přínos byl pozorován napříč všemi skupinami pacientů s vysokým rizikem (včetně skupiny s aberacemi proteinu p53 a nemutovanými geny pro variabilní oblast těžkého řetězce imunoglobulinů − IGHV).

Analýza účinnosti léčby v závislosti na karyotypu pacientů

Karyotypování bylo úspěšně provedeno u 397 (91,9 %) pacientů. Komplexní karyotyp (CK) byl nalezen u 15,2 % pacientů z ramene s chlorambucilem a u 17,0 % léčených kombinací s venetoklaxem.

V rameni s chlorambucilem byla celková míra odpovědi na léčbu (ORR) po 3 měsících od dokončení terapie nižší u pacientů s CK (50,0 %) oproti těm bez přítomnosti CK (78,0 %; p = 0,003). Míra kompletní odpovědi na léčbu (CR) činila v tomto rameni 10,0 % u nemocných s CK a 27,5 % u pacientů bez CK (p = 0,041). Medián PFS u nemocných s CK byl taktéž signifikantně nižší (19,4 měsíce), u pacientů bez CK nebylo mediánu PFS ve studii dosaženo (odhad 2letého PFS 36,6 vs. 69,6 %).

Oproti tomu v rameni s venetoklaxem nebyly pozorovány rozdíly v ORR (82,4 vs. 87,3 %; p = 0,42) ani CR (50,0 vs. 51,8 %; p = 0,85) v závislosti na přítomnosti CK. Mediánu PFS nebylo dosaženo u žádné z podskupin, odhad 2letého přežití se v závislosti na přítomnosti CK signifikantně nelišil (78,9 vs. 91,1 %).

Závěr

Přítomnost CK je u pacientů s CLL léčených terapií založenou na chlorambucilu negativním prognostickým faktorem. Kombinovaná léčba venetoklaxem a obinutuzumabem v 1. linii vykazuje srovnatelnou účinnost bez ohledu na přítomnost CK.

(este)

Zdroje:
1. Fischer K., Al-Sawaf O., Bahlo J. et al. Venetoclax and obinutuzumab in patients with CLL and coexisting conditions. N Engl J Med 2019; 380: 2225–2236, doi: 10.1056/NEJMoa1815281.
2. Al-Sawaf O., Lilienweiss E., Bahlo J. et al. High efficacy of venetoclax plus obinutuzumab in patients with complex karyotype and chronic lymphocytic leukemia. Blood 2020 Mar 12; 135 (11): 866–870, doi: 10.1182/blood.2019003451.Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se