Účinnost kombinace venetoklax/rituximab v léčbě CLL – data po 5 letech sledování

12. 4. 2021

Na virtuální 62. výroční konferenci Americké hematologické společnosti (ASH) byly prezentovány aktualizované výsledky klinického hodnocení léčby pacientů s refrakterní/relabující chronickou lymfocytární leukémií (R/R CLL) venetoklaxem v kombinaci s rituximabem.

Klinická studie MURANO

MURANO byla randomizovaná klinická studie fáze III, která u pacientů s R/R CLL srovnávala léčbu kombinací venetoklax/rituximab (VenR) s kombinací bendamustin/rituximab (BR). Dosažení hluboké odpovědi s nedetekovatelným minimálním reziduálním onemocněním (MRD) bylo při 2letém sledování spojeno s delší dobou přežití bez progrese onemocnění (PFS) u pacientů léčených VenR oproti BR. Nyní jsou k dispozici výsledky po 5letém sledování účastníků studie.

Metodika a průběh

389 pacientů bylo v poměru 1 : 1 randomizováno k léčbě režimem VenR (venetoklax 400 mg denně po dobu 24 měsíců) nebo BR (bendamustin v dávce 70 mg/m2). Všem pacientům byl po dobu prvních 6 měsíců léčby podáván rituximab ve standardní dávce.

MRD v periferní krvi bylo stanoveno pomocí alelově specifické polymerázové řetězové reakce (PCR) a/nebo průtokové cytometrie.

Výsledná zjištění

Medián doby sledování činil 59,2 měsíce, medián PFS pacientů léčených VenR byl 53,6 měsíce (95 % interval spolehlivosti [CI] 48,4−57,0), nemocní léčení BR dosahovali PFS 17,0 měsíců (95% CI 15,5−21,7). Odhad míry 5letého celkového přežití (OS) pro terapii VenR činil 82,1 % (95% CI 76,4−87,8) vs. 62,2 % (95% CI 54,8−69,6) při léčbě BR. Po 5 letech sledování nebyly zaznamenány žádné nové bezpečnostní signály.

Nedetekovatelné MRD zlepšuje OS

U pacientů léčených kombinací VenR, kteří dosáhli konce terapie bez progrese onemocnění a s nedetekovatelným MRD (n = 83/118), bylo pozorováno delší OS oproti pacientům s měřitelným MRD (n = 35/118) – odhad míry 3letého přežití po ukončení terapie činil 95,3 vs. 85,0 %.

32 pacientů ze skupiny s nedetekovatelným MRD po ukončení terapie si odpověď udrželo i při kontrole po 5 letech od zahájení léčby, u 47 pacientů došlo ke konverzi MRD s mediánem doby do konverze 19,4 měsíce (95% CI 8,7–28,3). U 19 z nich poté onemocnění progredovalo a tito pacienti vykazovali rychlejší nárůst MRD než nemocní, u kterých k progresi onemocnění nedošlo.

Závěr

Data po 5 letech od zahájení klinické studie MURANO ukazují udržitelný přínos kombinace VenR pro PFS i OS. V kohortě pacientů léčených VenR bylo dosažení nedetekovatelného MRD při ukončení léčby spojené s lepším OS. Značná část pacientů, kteří dokončili terapii venetoklaxem si udržela hlubokou odpověď na léčbu i po 36 měsících od jejího ukončení.

(este)

Zdroj: Kater A. P., Kipps T. J., Eichhorst B. et al. Five-year analysis of Murano study demonstrates enduring undetectable minimal residual disease (uMRD) in a subset of relapsed/refractory chronic lymphocytic leukemia (R/R CLL) patients (Pts) following fixed-duration venetoclax-rituximab (VenR) therapy (Tx). Abstract 125. 62nd ASH Annual Meeting and Exposition, 2020 Dec 5.Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se