Nový léčebný režim pro pacienty s AML, kteří nemohou podstoupit intenzivní chemoterapii

14. 6. 2021

Evropská léková agentura nově schválila použití venetoklaxu v kombinaci s hypomethylačními cytostatiky u dosud neléčených pacientů s akutní myeloidní leukémií (AML), kteří nemohou podstoupit intenzivní chemoterapii. Rozhodnutí bylo vydáno na základě dvou klinických studií, jejichž shrnutí vám přinášíme.

Venetoklax v léčbě krevních malignit

Patologicky zvýšená exprese antiapoptotického proteinu Bcl-2 chrání leukemické buňky před buněčnou smrtí. Venetoklax je první selektivní inhibitor tohoto proteinu. V kombinaci s obinutuzumabem je indikovaný v 1. linii léčby chronické lymfocytární leukémie (CLL) a v kombinaci s rituximabem se používá v dalších liniích léčby CLL. V některých specifických případech je u CLL indikovaný taktéž v monoterapii.

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentura pro léčivé přípravky (EMA) vydal koncem května 2021 finální rozhodnutí použití léčiva u dospělých pacientů s nově diagnostikovanou AML, kteří nemohou podstoupit intenzivní chemoterapii. Evropská komise (EC) posoudila výsledky dvou klinických studií, které hodnotily bezpečnost, účinnost a farmakokinetiku venetoklaxu v kombinaci s hypometylačními cytostatiky v této nově navržené indikaci.

Pilotní studie fáze Ib

Nerandomizovaná a nezaslepená studie hodnotila venetoklax v kombinaci s azacitidinem nebo decitabinem u 57 pacientů s nově diagnostikovanou AML, u kterých nebylo vhodné indikovat standardní indukční terapii. Celkem 61 % pacientů dosáhlo kompletní remise onemocnění či kompletní remise s neúplnou restitucí krevního obrazu. Nejčastějšími nežádoucími příhodami stupně 3–4 byly trombocytopenie, febrilní neutropenie a neutropenie. Nebyl pozorován syndrom nádorového rozpadu.

Studie VIALE-A

Randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná klinická studie fáze III hodnotila účinnost a bezpečnost kombinace venetoklaxu (400 mg 1× denně) s azacitidinem (75 mg/m2 s.c. nebo i.v. vždy v den 1−7 každého 28denního cyklu) u pacientů s nově diagnostikovanou AML, kteří nebyli schopni podstoupit indukční chemoterapii kvůli svému věku nebo komorbiditám. Primárním cílem studie bylo zhodnotit celkové přežití (OS).

Venetoklax přinesl zásadní benefit

Studie se zúčastnilo 431 pacientů (286 ve skupině azacitidin/venetoklax a 145 v rameni azacitidin/placebo) s mediánem věku 76 let. Medián doby sledování činil 20,5 měsíce, bylo dosaženo mediánu OS 14,7 měsíce v rameni s venetoklaxem oproti 9,6 měsíce v kontrolní skupině (poměr rizik [HR] 0,66; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,52−0,85; p < 0,001). Kompletní remise dosáhlo 36,7 % pacientů na venetoklaxu a 17,9 % ve skupině s placebem (p < 0,001), a pokud se započetla i kompletní remise s neúplnou restitucí krevního obrazu, jednalo se 66,4 % pacientů léčených venetoklaxem oproti 28,3 % na placebu (p < 0,001).

Bezpečnostní profil v souladu s očekáváním

Pozorovaný bezpečnostní profil odpovídal známým vedlejším účinkům obou použitých léčiv a mezi studijními rameny nebyly pozorovány rozdíly v toxicitě. Nejčastější nežádoucí příhody byly v obou skupinách gastrointestinální a hematologické. Mezi nejčastější závažné nežádoucí příhody patřila febrilní neutropenie (30 % v rameni s venetoklaxem vs. 10 % v rameni s placebem), pneumonie (16 vs. 22 %) a sepse (6 vs. 8 %).

Závěr

Venetoklax v kombinaci s hypomethylačním cytostatikem se jeví jako účinná a dobře tolerovaná alternativa u pacientů s AML, kteří nemohou podstoupit intenzivní chemoterapii.

(este)

Zdroje:
1. DiNardo C. D., Pratz K. W., Letai A., et al. Safety and preliminary efficacy of venetoclax with decitabine or azacitidine in elderly patients with previously untreated acute myeloid leukaemia: a non-randomised, open-label, phase 1b study. Lancet Oncol 2018; 19 (2): 216−228, doi: 10.1016/S1470-2045(18)30010-X.
2. DiNardo C. D., Jonas B. A., et al. Azacitidine and venetoclax in previously untreated acute myeloid leukemia. N Engl J Med 2020; 383 (7): 617−629, doi: 10.1056/NEJMoa2012971.
3. SPC Venclyxto. Dostupné na: www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/venclyxto-epar-product-information_cs.pdf
4. Venclyxto. Summary of opinion (post authorisation). Dostupné na: www.ema.europa.eu/en/documents/smop/chmp-post-authorisation-summary-positive-opinion-venclyxto-ii-30_en.pdf
5. AbbVie receives European Commission approval of VENCLYXTO® (venetoclax) in combination with a hypomethylating agent for patients with newly diagnosed acute myeloid leukemia who are ineligible for intensive chemotherapy. AbbVie, 2021 May 25. Dostupné na: https://news.abbvie.com/news/press-releases/abbvie-receives-european-commission-approval-venclyxto-venetoclax-in-combination-with-hypomethylating-agent-for-patients-with-newly-diagnosed-acute-myeloid-leukemia-who-are-ineligible-for-intensive-chemotherapy.htmŠtítky
Hematologie a transfuzní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se