Duální léčba zlepšuje nejen plicní funkce, ale i kvalitu života pacientů s CHOPN

15. 4. 2021

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) snižuje kvalitu života pacientů a patří k hlavním příčinám morbidity i mortality. Podle mezinárodních doporučení je jako iniciální farmakoterapie doporučeno podávání monoterapie LAMA (dlouhodobě působící antagonisté muskarinových receptorů) či LABA (dlouhodobě působící beta-agonisté), případně jejich kombinace. Sdružená analýza 4 studií porovnávala časné přidání LABA k LAMA u pacientů se středně těžkou až těžkou CHOPN.

Doporučení pro zahájení farmakoterapie CHOPN

GOLD (Globální iniciativa pro chronickou obstrukční plicní nemoc) doporučuje farmakoterapii CHOPN nasazovanou v postupných krocích, která začíná monoterapií LAMA či LABA a může být v dalším kroku eskalována na dvojkombinaci LAMA + LABA. Americká doporučení navrhují tuto dvojkombinaci již v prvním kroku léčby u pacientů s dušností a intolerancí zátěže. Za účelem usnadnit lékařům rozhodnutí, zda předepsat monoterapii, nebo kombinovanou léčbu, byla provedena sdružená analýza výsledků klinických studií OTEMTO 1, 2 a TONADO 1, 2, která hodnotila přidání LABA k dosavadní monoterapii LAMA u pacientů se středně těžkou až velmi těžkou CHOPN.

Analyzovaná data

Hodnoceno bylo 299 pacientů s diagnózou středně těžké až těžké CHOPN (studie OTEMTO) nebo středně těžké až velmi těžké CHOPN (studie TONADO), kteří užívali monoterapii LAMA. Pacienti byli ve věku ≥ 40 let, kuřáci nebo bývalí kuřáci (> 10 balíčkoroků), s FEV1 < 80 % a poměrem FEV1/FVC < 70 %. Přítomnost symptomů nebyla podmínkou.

Pacienti byli randomizováni do dvou skupin: 151 jich pokračovalo v monoterapii LAMA (5 µg tiotropia), 148 dostávalo fixní kombinaci LAMA/LABA (5/5 µg tiotropia/olodaterolu).

Analýza se týkala změny v parametru usilovně vydechnutého objemu vzduchu během 1. vteřiny (FEV1), kvality života dle dotazníku SGRQ (St. George's Respiratory Questionnaire) a dušnosti dle skóre TDI (Transition Dyspnoea Index) po 12 týdnech léčby oproti vstupu do studie.

Výsledky po 12 týdnech léčby

Údolní hodnota FEV1 se v průměru zvýšila o 0,159 ± 0,015 l ve skupině s kombinací LAMA/LABA a o 0,085 ± 0,015 l ve skupině s monoterapií tiotropiem. Upravený průměrný rozdíl mezi kombinací a tiotropiem činil 0,074 ± 0,021 l (95% interval spolehlivosti [CI] 0,033–0,115; p = 0,0004).

Průměrné zlepšení kvality života (snížení skóre SGRQ) při léčbě kombinací činilo o 5,981 ± 0,88 bodu více v porovnání se vstupní hodnotou, při monoterapii tiotropiem potom o 3,306 ± 0,88 bodu více vs. vstupní hodnota. Upravený průměrný rozdíl mezi kombinací LAMA/LABA a samotným LAMA činil 2,675 ± 1,21 bodu (95% CI –5,060 až –0,291; p = 0,0280).

Hodnota parametru TDI byla sledována u 283 pacientů. U probandů, kteří byli léčeni kombinací tiotropium/olodaterol, došlo k průměrnému zmírnění dušnosti (zvýšení skóre TDI) o 1,911 ± 0,21 bodu a u pacientů léčených jen tiotropiem o 0,763 ± 0,21 bodu. Upravený průměrný rozdíl mezi kombinací a samotným LAMA činil 1,148 ± 0,30 bodu (95% CI 0,56–1,73; p= 0,0001).

Klinicky relevantní zlepšení aspoň v jedné zkoumané kategorii prokázalo 128 (87,7 %) pacientů užívajících LAMA/LABA a 111 (74,5 %) pacientů léčených pouze LAMA.

Analýza zjistila obdobné bezpečnostní profily přípravků v obou ramenech, což ukazuje bezpečnost přechodu z monoterapie na duální terapii. Většina nežádoucích účinků byla mírná až středně závažná.

Závěr

U pacientů s CHOPN léčených monoterapií LAMA vedla eskalace léčby na fixní kombinaci LAMA/LABA ke statisticky a klinicky významnému zlepšení funkce plic, kvality života a snížení dušnosti. Výsledky hovoří pro časné zahájení léčby pomocí duální bronchodilatace jakožto optimalizace léčby pacientů se středně těžkou až velmi těžkou CHOPN.

(lkt)

Zdroj: Buhl R., Singh D., Hoz A. et al. Benefits of tiotropium/olodaterol compared with tiotropium in patients with COPD receiving only LAMA at baseline: pooled analysis of the TONADO and OTEMTO studies. Adv Ther 2020 Aug; 37: 3485–3499, doi: 10.1007/s12325-020-01373-3.Štítky
Pneumologie a ftizeologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se