Zmírnění bolesti a zlepšení funkčního skóre u pacientů s nízkou aktivitou revmatoidní artritidy: baricitinib vs. adalimumab

20. 2. 2020

U pacientů s revmatoidní artritidou může i při dosažení dobré kontroly aktivity onemocnění přetrvávat bolest a funkční zhoršení. Explorativní analýza studie RA-BEAM porovnávala vliv baricitinibu, adalimumabu a placeba přidaných k methotrexátu na reziduální bolest a funkční skóre u pacientů s revmatoidní artritidou (RA), u nichž bylo s touto léčbou dosaženo remise nebo nízké aktivity choroby.

Metodika a průběh studie

RA-BEAM byla randomizovaná placebem kontrolovaná dvojitě zaslepená studie fáze III, která porovnávala přidání baricitinibu (4 mg 1× denně) nebo adalimumabu (40 mg každé 2 týdny) po dobu 52 týdnů u dospělých pacientů s RA nedostatečně kompenzovanou při léčbě methotrexátem.

Celkem 1010 pacientů bylo rozděleno do skupin s dosažením remise, remise či nízké aktivity choroby nebo bez dosažení remise či nízké aktivity choroby. Remise byla definovaná jako dosažení skóre DAS28-ESR (skóre aktivity choroby pro 28 kloubů spolu se sedimentací) < 2,6 a nízká aktivita choroby jako DAS28-ESR v rozmezí 2,6–3,2.

Explorativní post hoc analýza se zaměřila na 310 pacientů, kteří dosáhli remise či nízké aktivity choroby, a hodnotila zmírnění bolesti na 100bodové vizuální analogové škále (VAS) a zlepšení funkčního skóre HAQ-DI (Health Assessment Questionnaire – Disability Index) po 24 týdnech léčby baricitinibem, adalimumabem nebo užívání placeba.

Výsledky

Ve skupině s dosažením remise či nízké aktivity choroby bylo průměrné zmírnění bolesti při léčbě baricitinibem (–45 na škále VAS) významně větší než při podávání placeba (–27; p < 0,001) i než při léčbě adalimumabem (–38; p < 0,05). Rozdíl mezi adalimumabem a placebem přitom nebyl statisticky významný. Podíl pacientů s dosažením minimální nebo žádné bolesti byl nejvyšší při léčbě baricitinibem (65,5 %) v porovnání s 61,4 % u adalimumabu a 41,7 % u placeba.

Přínos baricitinibu byl pozorován také z hlediska zlepšení funkčního skóre (p < 0,001), jež bylo významně větší v porovnání s placebem (p < 0,01) i s adalimumabem (p < 0,05). Podíl pacientů s normalizací fyzických funkcí byl opět nejvyšší u baricitinibu (75,9 %). Při léčbě adalimumabem dosáhl 70,2 % a při podávání placeba 50,0 %.

Závěr

Výsledky této post hoc analýzy studie RA-BEAM naznačily, že u pacientů s RA s dosažením remise či nízké aktivity choroby je podávání baricitinibu přidaného k methotrexátu spojeno s účinnějším zmírněním bolesti a zlepšením fyzických funkcí než podávání adalimumabu + methotrexátu nebo samotného methotrexátu.

(zza)

Zdroj: Fautrel B., Kirkham B., Pope J. E. et al. Effect of baricitinib and adalimumab in reducing pain and improving function in patients with rheumatoid arthritis in low disease activity: exploratory analyses from RA-BEAM. J Clin Med 2019 Sep 5; 8 (9), pii: E1394, doi: 10.3390/jcm8091394.Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se