Změna terapie z adalimumabu na baricitinib u pacientů s revmatoidní artritidou

30. 3. 2020

Cílem prezentované analýzy dat ze studie RA-BEAM bylo zhodnotit klinickou odpověď pacientů, kteří byli v průběhu studie převedeni na baricitinib v důsledku nedostatečné odpovědi na adalimumab.

Baricitinib v léčbě RA

Baricitinib patří mezi cílená syntetická chorobu modifikující antirevmatika (tsDMARDs). Jedná se o perorální inhibitor Janusových kináz (JAK1/2), jež mají úlohu v patogenezi RA. V České republice je schválen pro léčbu pacientů se středně těžkou a těžkou aktivní RA, u kterých nedošlo k adekvátní odpovědi po léčbě jedním či více DMARDs.

Převedení z jednoho typu DMARD na jiný nebo přidání dalšího DMARD do terapie je v klinické praxi běžnou situací. Z tohoto důvodu je důležité zejména u nových preparátů ze skupiny DMARDs sledovat jejich účinnost a bezpečnost při změnách terapie.

Studie RA-BEAM a její analýza

RA-BEAM byla randomizovaná dvojitě zaslepená placebem a aktivně kontrolovaná klinická studie fáze III, která srovnávala účinnost baricitinibu a adalimumabu u pacientů s revmatoidní artritidou (RA), kteří neodpovídali na předchozí léčbu methotrexátem (MTX).

Pacienti zařazení do studie byli randomizováni do 3 skupin v poměru 3 : 2 : 3. První skupina dostávala baricitinib v dávce 4 mg denně, druhá skupina 40 mg adalimumabu v intervalu 2 týdnů, třetí skupina potom placebo. V týdnu 16 od zahájení studie nebo při pozdějších kontrolních návštěvách byli pacienti, kteří dostatečně neodpovídali na léčbu, převedeni na open-label baricitinib v „záchranném“ režimu. Od okamžiku záchrany bylo povoleno i dodatečné použití kortikosteroidů, nesteroidních antirevmatik nebo léků proti bolesti.

Po 52 týdnech od zahájení studie mohli účastníci vstoupit do dlouhodobého prodloužení (LTE − long term extension) studie RA-BEYOND a buď pokračovali v původní léčbě baricitinibem, nebo byli převedeni na baricinitib z adalimumabu. Změně terapie nepředcházela vymývací (wash-out) perioda. Hodnoceno bylo procento pacientů, u kterých se podařilo dosáhnout nízké aktivity nemoci nebo remise, dále fyzický stav, bezpečnost a pacientem hodnocená míra bolesti.

Cílem prezentované analýzy bylo zhodnotit účinnost léčby ve dvou skupinách pacientů ze studie RA-BEAM: těch, kteří byli na terapii baricitinibem převedeni v průběhu trvání studie RA-BEAM (52 týdnů), a těch, kteří byli na baricitinib převedeni při zahájení studie RA-BEYOND.

Výsledky

Do studie RA-BEAM bylo zařazeno 1305 pacientů (487 dostávalo baricitinib, 330 adalimumab a 488 placebo). 35 pacientů (7 %) léčených baricitinibem a 40 nemocných (12 %) léčených adalimumabem bylo převedeno na open-label léčbu baricitinibem v průběhu studie RA-BEAM. 78 % pacientů ze skupiny léčené původně baricitinibem a 72 % pacientů ze skupiny léčené původně adalimumabem, kteří nebyli převedeni na open-label léčbu baricitinibem v průběhu RA-BEAM, vstoupilo do fáze LTE a dostávalo baricitinib ve studii RA-BEYOND.

U pacientů, kteří byli v průběhu studie RA-BEAM z původní léčby baricitinibem nebo adalimumabem převedeni na open-label léčbu baricitinibem, došlo k signifikantnímu zlepšení podle všech hodnocených parametrů v týdnu 4, 8 a 12 po změně terapie. U pacientů původně léčených adalimumabem došlo po změně terapie na baricitinib k signifikantnímu poklesu hladin markerů zánětlivé fáze, u pacientů pokračujících v léčbě baricitinibem tento pokles zaznamenán nebyl.

V průběhu LTE fáze bylo pozorováno udržení zlepšené funkce a redukce bolesti u účastníků pokračujících v léčbě baricitinibem a také u těch, kteří byli v době zahájení LTE převedeni z adalimumabu na baricitinib. Po 24 týdnech trvání LTE fáze byla účinnost léčby u obou skupin srovnatelná.

Závěr

Změna terapie z adalimumabu na baricitinib bez wash-out periody byla v průběhu 12 týdnů po změně léčby asociovaná se zlepšením kontroly onemocnění, funkčním zlepšením a redukcí bolesti bez současného zvýšení výskytu nežádoucích příhod.

(alz)

Zdroj: Tanaka Y., Fautrel B., Keystone E. C. et al. Clinical outcomes in patients switched from adalimumab to baricitinib due to non-response and/or study design: phase III data in patients with rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 2019; 78 (7): 890–898, doi: 10.1136/annrheumdis-2018-214529.Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se