Zlepšení kloubních a kožních symptomů a jejich přínos na zvyšování kvality života pacientů s psoriatickou artritidou

21. 8. 2020

Příčinou snížené kvality života pacientů s psoriatickou artritidou je postižení kůže i kloubů. Dosud běžně používaná terapie jistě do určité míry zlepšuje symptomy obou těchto systémů, ale do jaké míry toto zlepšení koreluje s vyšší kvalitou života související se zdravím? Na tuto otázku se snažila odpovědět analýza dvou randomizovaných studií.

Úvod

Psoriatická artritida (PsA) je chronické imunitně podmíněné zánětlivé onemocnění, které zahrnuje kloubní i mimokloubní symptomy, zejména psoriázu (PsO). Zhoršení kvality života související se zdravím (HRQoL – health-related quality of life) je u psoriatické artritidy podobné jako u revmatoidní artritidy (RA). Ačkoliv PsA postihuje průměrně méně kloubů než RA, poškozuje navíc i jiné orgánové systémy včetně kůže. V současnosti používané léky modifikující průběh choroby (DMARDs) mohou mít různou účinnost v léčbě manifestací PsA, nicméně není jasné, do jaké míry zlepší léčba kloubních a mimokloubních symptomů i pacientovu HRQoL.

Metodika analýzy

Prezentovaná post-hoc analýza zahrnuje data ze 2 dvojitě zaslepených placebem kontrolovaných studií fáze III, které hodnotily účinnost ixekizumabu, antagonisty interleukinu-17A. Do analýzy byli zahrnuti pacienti s aktivní PsO (n = 402) pokrývající ≥ 3 % povrchu těla, kteří nikdy nebyli léčeni biologickými DMARDs, případně netolerovali inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru (TNF) nebo na ně neměli dostatečnou léčebnou odpověď. Pacienti dostávali buď placebo (do konce 24. týdne), nebo ixekizumab 80 mg každé 2 či 4 týdny. V 16. týdnu studie byla pacientům s nedostatečnou léčebnou odpovědí přidána či změněna léčba.

Zlepšení kloubních i mimokloubních symptomů bylo měřeno jako procentuální zlepšení od výchozích hodnot indexu aktivity PsA (skóre DAPSA − Disease Activity Index for Psoriatic Arthritis) a skóre PASI (Psoriasis Area and Severity Index). DAPSA je složené hodnocení zahrnující oteklé a citlivé klouby, funkci, bolestivost a aktivitu nemoci, ovšem neměří přímo kožní symptomy psoriázy. Zlepšení HRQoL bylo stanoveno jako změna od výchozích hodnot dotazníků hodnotících zdravotní stav a kvalitu života: vizuální analogové škály European Quality of Life − Five Dimensions (EQ-5D VAS), domény hodnotící omezení aktivit pacienta z dotazníku Work Productivity and Activity Impairment Questionnaire (WPAI) a dotazníku 36-Item Short-Form Health Survey (SF-36).

Výsledky

Byly sledovány spojitosti mezi DAPSA, PASI a zlepšením HRQoL v týdnu 24. Největšího zlepšení HRQoL měřeného pomocí EQ-5D VAS bylo dosaženo v případech, že pacienti docílili 100% zlepšení jak ve skóre DAPSA, tak PASI (zlepšení dosahovalo cca 30 %). V případě zlepšení pouze kloubní symptomatologie se HRQoL zvýšila o 17,7 %, zlepšení pouze kožní symptomatologie vyústilo v pokles HRQoL o 1,2 %. U pacientů s postižením ≥ 10 % povrchu těla psoriázou bylo pro dosažení vyšší HRQoL zapotřebí výraznějšího zlepšení kožní symptomatologie. Podobných výsledků bylo dosaženo i pomocí dotazníků WPAI a SF-36.

Závěr

Studie měřila dopad zlepšení kloubní a kožní symptomatologie na kvalitu života související se zdravím pacientů. Největší přínos z hlediska kvality života mělo současné zlepšení obou. Z tohoto důvodu je pro optimální efekt na kvalitu života pacienta vhodné zaměřovat terapii jak na kloubní, tak na kožní symptomy.

(saz)
 

Zdroj: Kavanaugh A., Gottlieb A., Morita A. et al. The contribution of joint and skin improvements to the health-related quality of life of patients with psoriatic arthritis: a post hoc analysis of two randomised controlled studies. Ann Rheum Dis 2019; 78 (9): 1215−1219, doi: 10.1136/annrheumdis-2018-215003.Štítky
Dermatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se