Ixekizumab v terapii ložiskové psoriázy u dětí

30. 11. 2020

Ložisková psoriáza postihuje přibližně 1 % dětí a dospívajících a možnosti její léčby jsou stále omezené. Toto onemocnění přitom může vést ke snížení kvality života a vyššímu výskytu komorbidit, jako jsou psoriatická artritida, obezita, Crohnova nemoc, ale i nemoci psychiatrické. Důležitá je proto nejen včasná diagnóza, ale především bezpečnost a účinnost zvolené antipsoriatické léčby. Podle studie IXORA-PEDS publikované v letošním roce představuje slibný lék pro terapii středně těžké až těžké dětské psoriázy ixekizumab − vysoce afinitní monoklonální protilátka, která selektivně cílí na interleukin 17A.

Ixekizumab v klinické studii IXORA-PEDS

Ixekizumab (IXE) je schválen pro léčbu středně těžké až těžké ložiskové psoriázy u dospělých. Nedávno byl americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) schválen i pro léčbu psoriázy v dětském věku.

Randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie fáze III IXORA-PEDS porovnávala účinnost a bezpečnost IXE a placeba u pediatrických pacientů se středně těžkou až těžkou ložiskovou psoriázou. Studijní populaci tvořili pacienti ve věku 6 až < 18 let s hodnotou PASI (Psoriasis Area and Severity Index) ≥ 12, statického skóre celkového hodnocení lékařem (sPGA − Static Physicians Global Assessment) ≥ 3 a s ≥ 10 % povrchu těla zasaženými psoriázou.

Celkem 171 dětí bylo randomizováno v poměru 2 : 1 do 2 ramen − ve 12týdenní zaslepené fázi studie tak dostávalo 115 z nich subkutánní IXE každé 4 týdny (Q4W) a 56 tvořilo placebové rameno. Dávky byly voleny podle tělesné hmotnosti.

Jako součást dodatku protokolu pro země Evropské unie bylo do studie IXORA-PEDS zahrnuto referenční rameno s léčbou etanerceptem, aby mohla být posouzena účinnost IXE proti léčivu již používanému v terapii psoriázy v dětském věku. V době zahájení studie byl etanercept u pediatrických pacientů v Evropské unii schválen pouze pro těžkou formu nemoci. Pacienti s těžkou psoriázou (PASI ≥ 20 nebo sPGA ≥ 4) byli randomizováni v poměru 2 : 2 : 1 k léčbě IXE Q4W, etanerceptem (0,8 mg/kg každý týden) nebo k podávání placeba, a to až do dosažení zhruba 75 randomizovaných pacientů.

Celkem 166 pacientů, kteří dokončili dvojitě zaslepenou fázi, konkrétně 113 (98 %) dětí, jež byly léčeny IXE, a 53 (95 %) dětí v placebovém rameni, vstoupilo do 48týdenní nezaslepené fáze, ve které byl podáván IXE Q4W. Pacienti původně léčení etanerceptem nejprve absolvovali 8týdenní vymývací periodu.

Výsledky

Účinnost

Ze 171 pacientů, kteří byli randomizováni k užívání IXE, nebo placeba, 152 (89 %) dokončilo 48týdenní otevřenou fázi. 5 dětí ukončilo léčbu během dvojitě zaslepené fáze (3 v placebovém rameni a 2 léčení ixekizumabem) a 14 dětí pak během otevřené fáze.

Ve 12. týdnu byl IXE superiorní vůči placebu v obou primárních cílových ukazatelích, kterými byly podíl pacientů se zlepšením PASI o 75 % od začátku terapie (PASI75: 89 vs. 25 %; p < 0,001) a podíl pacientů s hodnotou 0 nebo 1 v sPGA (81 vs. 11 %; p < 0,001). IXE byl rovněž superiorní v sekundárních cílových ukazatelích, jimiž byly PASI90 (78 vs. 5 %; p < 0,001), skóre sPGA 0 (52 vs. 2 %; p < 0,001), PASI100 (50 vs. 2 %; p < 0,001) a podíl pacientů, kteří dosáhli ≥ 4bodového zlepšení na numerické škále svědivosti (Itch NRS ≥ 4: 71 vs. 20 %; p < 0,001).

Dále bylo ve 12. týdnu zjištěno dosažení PASI50 u významně většího podílu pacientů na IXE Q4W než v placebovém rameni (92 vs. 38 %; p < 0,001). Významná zlepšení stavu byla patrná již v 1. týdnu léčby, a to v ukazatelích PASI50 (36 vs. 7 %; p < 0,001), PASI75 (p = 0,032) a Itch NRS ≥ 4 (p = 0,008), a ve 4. týdnu v ukazatelích PASI90, PASI100, skóre sPGA 0 či 1 a skóre sPGA 0 (p < 0,001 pro všechna srovnání). Odpověď pacientů na léčbu IXE ve 12. týdnu přetrvávala nebo se dále zlepšovala do 48. týdne.

Z porovnání u dětí s těžkou psoriázou, které užívaly etanercept, vyplynulo, že IXE dosáhl významně lepší odpovědi než etanercept v ukazatelích PASI90 (76 vs. 40 %; p = 0,003), PASI100 (61 vs. 53 %; p < 0,001) a sPGA 0 (63 vs. 17 %; p < 0,001).

Bezpečnostní profil IXE

Většina nežádoucích příhod byla mírné až střední intenzity. Závažné nežádoucí příhody se vyskytly u 7 % pacientů léčených IXE za celou dobu trvání studie. Méně než 2 % pacientů kvůli nežádoucím příhodám ukončila léčbu. Závažné infekce byly hlášeny přibližně u 1 % pacientů, Crohnova nemoc u 2 pacientů. U 20 % pacientů se objevila reakce v místě podání a 8 % pacientů zaznamenalo projevy alergické reakce na IXE. Během studie nedošlo k žádné anafylaktické reakci na podání léčiva.

Závěr

Léčba ixekizumabem je v porovnání s placebem statisticky i klinicky významně účinnější a působí poměrně rychle. Zlepšení kožních projevů a svědění se dostavilo již v 1. týdnu léčby a přetrvávalo až do 48. týdne. Ke zlepšení svědění došlo u téměř 80 % pacientů. IXE také oproti placebu výrazně zlepšil kvalitu života související se zdravím, výskyt ložisek ve kštici a genitální psoriázu. Bezpečnostní profil IXE byl přijatelný a obecně shodný s profilem pozorovaným u dospělých.

(par)

Zdroj: Paller A. S., Seyger M. M. B., Alejandro Magariños G. et al.; IXORA-PEDS study group. Efficacy and safety of ixekizumab in a phase III, randomized, double-blind, placebo-controlled study in paediatric patients with moderate-to-severe plaque psoriasis (IXORA-PEDS). Br J Dermatol 2020 Aug; 183 (2): 231−241, doi: 10.1111/bjd.19147.Štítky
Dermatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se