Ixekizumab v léčbě psoriázy dosáhl superiority nad ustekinumabem

31. 5. 2018

Nedávné pokroky ve výzkumu patogeneze psoriázy odhalily, že signální dráha interleukinů (IL) 23 a 17 je pro rozvoj onemocnění klíčová. Prvním úspěšným pokusem o cílení léčby na tuto dráhu byl ustekinumab, protilátka blokující IL-12 a IL-23, který v klinických studiích přinášel po 12 týdnech léčby až polovině pacientů nejméně 90% zlepšení příznaků onemocnění. Studie IXORA-S srovnávala účinnost ixekizumabu, nového selektivního inhibitoru IL-17A, s ustekinumabem.

Léčba cílená na IL-17A

IL-17A je cytokin, který přímo aktivuje keratinocyty a stimuluje produkci prozánětlivých látek podílejících se na klinické manifestaci psoriázy. Blokáda IL-17A je nejnovějším přístupem k cílené léčbě psoriázy a ixekizumab, vysokoafinitní monoklonální protilátka selektivně cílící na IL-17A, již ve dvou klinických studiích fáze III prokázal superiorní účinnost nad inhibitorem TNF-α etanerceptem.

Průběh studie IXORA-S

Dvojitě zaslepená randomizovaná studie fáze IIIb s dobou sledování 52 týdnů byla provedena v 51 centrech ve 13 zemích. Primárním cílem studie bylo porovnat počty pacientů, kteří dosáhli 90% zlepšení v parametru Psoriasis Area and Severity Index (PASI 90) ve 12. týdnu léčby.

Pacienti byli randomizováni k podání ixekizumabu (n = 136; 160 mg zahajovací dávka, poté 80 mg každé 2 týdny po dobu 12 týdnů a dále 80 mg každé 4 týdny) nebo ustekinumabu (n = 166; 45 nebo 90 mg dle hmotnosti pacienta v souladu s SPC).

Výsledky

Ve 12. týdnu dosáhlo odpovědi PASI 90 celkem 99 (72,8 %) pacientů léčených ixekizumabem oproti 70 (42,2 %) pacientům na ustekinumabu. Účinnost ixekizumabu tedy dosáhla superiority vzhledem k ustekinumabu (rozdíl v četnosti odpovědi 32,1 %; 97,5% interval spolehlivosti 19,8−44,5 %; p < 0,001) a rychlostí nástupu účinku se ixekizumab odlišil od ustekinumabu již ve 4. týdnu léčby.

I v dalších parametrech hodnocení účinnosti léčby (PASI 75, PASI 100 a zhodnocení celkového stavu pacienta lékařem [sPGA − static Physician’s Global Assessment]) dosahoval ixekizumab ve 12. týdnu signifikantně lepších výsledků než ustekinumab (adjustovaná p < 0,05). Ve 24. týdnu byl ve skupině léčené ixekizumabem signifikantně vyšší podíl pacientů, kteří dosáhli léčebné odpovědi na základě hodnocení PASI, sPGA i dermatologického indexu kvality života (DLQI − Dermatology Life Quality Index).

Během prvních 24 týdnů léčby nebylo hlášeno žádné úmrtí a mezi skupinami pacientů nebyl signifikantní rozdíl v celkovém výskytu nežádoucích příhod (p = 0,299). Data o bezpečnosti a účinnosti z 52. týdne budou publikována později, neboť studie stále probíhá.

Závěr

Ixekizumab dosáhl vzhledem k ustekinumabu superiorní účinnosti v primárním parametru PASI 90 již od 4. týdne a tato superiorita se udržela až do 24. týdne, a to při srovnatelném bezpečnostním profilu, jenž odpovídal známému bezpečnostnímu profilu obou léčiv.

Tato data potvrzují rychlý a robustní účinek ixekizumabu, který byl pozorován již v předešlých studiích oproti placebu a etanerceptu, a superiorní akutní účinnost mechanismu antagonismu IL-17A nad antagonismem IL-12/23. Potvrzují také, že PASI 90 je při moderní biologické léčbě dosažitelným cílem pro většinu pacientů se středně těžkou až těžkou ložiskovou psoriázou.

(este)

Zdroj: Reich K., Pinter A., Lacour J. P. et al. Comparison of ixekizumab with ustekinumab in moderate-to-severe psoriasis: 24-week results from IXORA-S, a phase III study. Br J Dermatol 2017; 177 (4): 1014–1023, doi: 10.1111/bjd.15666.Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se