Baricitinib zlepšuje klinický stav pacientů s revmatoidní artritidou a nedostatečnou odpovědí na methotrexát

18. 7. 2017

Baricitinib reverzibilně inhibuje Janusovy kinázy, svou účinnost prokázal u revmatoidní artritidy. Recentní výsledky klinické studie fáze III byly publikovány v prestižním New England Journal of Medicine.

Baricitinib

Baricitinib je nové nízkomolekulární léčivo indikované k terapii středně závažné až závažné aktivní revmatoidní artritidy u dospělých, kteří dostatečně neodpovídali na chorobu modifikující léčiva. Inhibuje Janusovy kinázy JAK1 a JAK2, jež hrají významnou roli v intracelulárním přenosu signálu z povrchových receptorů pro cytokiny.

Multicentrická studie RA-BEAM

Sledovaná populace

Celosvětová klinická studie fáze III RA-BEAM se zaměřila na účinnost a bezpečnost baricitinibu u pacientů se středně závažnou až závažnou aktivní revmatoidní artritidou, kteří vykázali nedostatečnou odpověď na methotrexát. Dvojitě zaslepená studie kontrolovaná jak placebem, tak aktivní léčbou trvala 52 týdnů a zúčastnilo se jí 1307 pacientů (průměrný věk 53 let, 77 % žen). Randomizováni byli v poměru 3 : 3 : 2 do ramene placeba, baricitinibu (4 mg 1× denně p. o.) nebo adalimumabu (40 mg s. c. každé 2 týdny) přidaných ke stávající léčbě methotrexátem.

Cíle a hodnocené parametry

Primárním cílem bylo zlepšení o minimálně 20 % dle kritérií American College of Rheumatology (ACR20) ve 12. týdnu oproti placebu. ACR20 zahrnuje minimálně 20% snížení počtu citlivých a oteklých kloubů a minimálně 20% zlepšení ve 3 z následujících 5 parametrů: míra bolesti hodnocená pacientem, celkové zhodnocení choroby lékařem, celkový pohled pacienta na jeho onemocnění, fyzické funkce hodnocené pomocí dotazníku HAQ-DI (Health Assessment Questionnaire – Disability Index) a plazmatické koncentrace reaktantů akutní fáze.

Ve 12. týdnu se dále hodnotilo skóre aktivity onemocnění u 28 kloubů (DAS28 – Disease Activity Score) a DAS28 v kombinaci s hladinou C-reaktivního proteinu (CRP). Dalším cílem pak bylo zhodnocení progrese kloubního postižení radiograficky ve 24. týdnu (mTSS – modifikované celkové Sharpovo skóre) a také míra remise hodnocená zjednodušeným indexem aktivity onemocnění (SDAI – Simplified Disease Activity Index; remise definovaná jako skóre ≤ 3,3).

Výsledky

Efektivita

Ve 12. týdnu dosáhlo ACR20 více pacientů ve skupině s baricitinibem oproti skupině placeba (70 vs. 40 %; p < 0,001) i oproti skupině léčené adalimumabem (61 %; p = 0,014). Navíc byla léčba baricitinibem superiorní oproti adalimumabu rovněž v rámci hodnocení DAS28-CRP ve 12. týdnu (−2,24 vs. −1,95; p < 0,001).

Při srovnání radiografické progrese kloubního postižení ve 24. týdnu dosáhl baricitinib lepších výsledků než placebo (průměrná změna mTSS 0,41 vs. 0,90; p < 0,001). Zhodnocení dalších cílů popisujících účinnost ve 12. týdnu dopadlo ve srovnání s placebem také ve prospěch baricitinibu (HAQ-DI, míra remise dle SDAI). Účinnost baricitinibu byla zachována až do 52. týdne, nebo se dokonce ještě zvýšila.

Bezpečnost léčby

Ve skupinách s aktivní léčbou bylo dle očekávání zaznamenáno více nežádoucích příhod. Závažné nežádoucí příhody byly popsány u 5 % pacientů v placebovém rameni, 5 % pacientů s baricitinibem a 2 % pacientů s adalimumabem. Závažné infekce se vyskytly shodně v ramenech aktivní léčby (2 % u baricitinibu i adalimumabu). Nádorová onemocnění se objevila celkem u 5 pacientů, z toho 3 užívali placebo a 2 baricitinib. Užívání baricitinibu bylo spojeno se snížením počtu neutrofilů, zvýšením kreatininu a LDL cholesterolu.

Závěr

U pacientů s revmatoidní artritidou a nedostatečnou odpovědí na methotrexát je podávání baricitinibu spojeno s významným klinickým zlepšením, a to jak ve srovnání s placebem, tak s adalimumabem.

(jam)

Zdroj: Taylor P. C., Keystone E. C., van der Heijde D. et al. Baricitinib versus placebo or adalimumab in rheumatoid arthritis. N Engl J Med 2017; 376 (7): 652−662, doi: 10.1056/NEJMoa1608345.Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se