Omalizumab a léčba těžkého refrakterního astmatu u těhotných žen

11. 5. 2020

Omalizumab je standardně doporučován pro léčbu těžkého refrakterního astmatu. Zvláštní skupinou pacientů jsou těhotné ženy s astmatem, u nichž je nutné zvažovat na jedné straně rizika nedostatečně léčeného astmatu a na straně druhé rizika biologické léčby pro plod. EXPECT je těhotenský registr, sloužící od roku 2006 jako prospektivní observační studie; cílem je shromáždit data žen léčených omalizumabem v těhotenství a srovnat je s daty astmatiček, které omalizumab nedostávaly.

Omalizumab a léčba astmatu v těhotenství

Incidence astmatu v současnosti roste a současně roste i počet žen ve fertilním věku, kterým bylo diagnostikováno astma. Otázka adekvátní léčby astmatu v těhotenství tak získává stále větší pozornost. Na jedné straně stojí negativní vliv nekontrolovaného astmatu v těhotenství na plod. Plod je při nedostatečné kontrole astmatu ohrožen hypoxií matky, zhoršenou perfuzí placenty a působením zánětlivých mediátorů. Všechny tyto faktory mohou vést k narušení jeho vývoje a k perinatálním komplikacím. Na druhé straně stojí bezpečnost a rizika antiastmatické léčby. Informace o bezpečnosti konkrétního léku v těhotenství jsou získávány ze studií na zvířatech, z kazuistik, ze studií případů a kontrol a z dat z prospektivních kohort.

Omalizumab je humanizovaná monoklonální protilátka proti imunoglobulinu E (IgE), který se významně podílí na patogenezi astmatu. V České republice je registrován od roku 2005. Terapie omalizumabem je doporučována u nemocných s těžkým perzistujícím alergickým astmatem, kteří i přes adekvátní léčbu vysokými dávkami inhalačních kortikosteroidů (IKS) a dlouhodobě působících beta2-agonistů (LABA) trpí častými exacerbacemi, sníženou funkcí plic a častými symptomy během dne či v noci. 

Omalizumab přestupuje přes placentu a také do mateřského mléka. Genotoxické studie na zvířatech nenaznačují přímé ani nepřímé škodlivé účinky. 

Studie EXPECT

EXPECT je těhotenský registr, který od roku 2006 slouží jako prospektivní observační studie žen, jež byly v těhotenství léčeny omalizumabem. Cílem je shromáždit a zhodnotit perinatální výstupy žen, které v průběhu těhotenství dostávaly omalizumab. Vzhledem k tomu, že těžké astma per se může ovlivnit perinatální výstupy, byla data žen z registru porovnána s daty ze srovnávací kohorty. Tu tvořily těhotné s těžkým nebo středně těžkým astmatem, které v průběhu těhotenství nebyly léčeny omalizumabem. 

Výsledky

Do studie EXPECT bylo zařazeno 250 žen, data byla získávána až do doby 18 měsíců po porodu. Do srovnávací kohorty bylo zařazeno 1153 žen. Prevalence velkých vrozených vad byla ve skupině žen ze studie EXPECT a žen z kontrolní skupiny srovnatelná (8,1 vs. 8,9 %). Podobná byla také incidence porodů mrtvého dítěte nebo fetálních úmrtí (0,9 vs. 0,9 %) a předčasných porodů (15,0 vs. 11,3 %).

Závěr

Nebyla pozorována asociace mezi terapií omalizumabem v těhotenství a zvýšeným výskytem velkých vrozených vad nebo trombocytopenie u dětí takto léčených žen. Perinatální výstupy žen s astmatem léčených omalizumabem a žen se středně těžkým a těžkým astmatem, které omalizumab v těhotenství neužívaly, byly srovnatelné. Vzhledem k observační povaze registru EXPECT nelze nežádoucí vliv omalizumabu na plod zcela vyloučit. Aktuálně může být podávání omalizumabu těhotným zváženo v situaci, kdy to jejich klinický stav vyžaduje. 

(alz)

Zdroje:
1. Heribanová L. Perinatální výstupy těhotných žen s astmatem léčených omalizumabem v porovnání s kohortou těhotných žen se středně těžkým a těžkým astmatem bez omalizumabu – registr EXPECT: Komentář ke studii. Farmakoterapie 2019; 15(4): 557−559.
2. SPC Xolair. Dostupné na: www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/xolair-epar-product-information_cs.pdfŠtítky
Alergologie a imunologie Pneumologie a ftizeologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se