Účinnost topické léčby aminosalicyláty v prevenci relapsu ulcerózní kolitidy v klidovém stavu: výstupy z metaanalýzy

27. 1. 2012

Topicky aplikované formy aminosalicylátů, jako je mesalazin, se uplatňují v navození remise u pacientů s mírně až středně aktivní ulcerózní kolitidou v monoterapii i kombinované léčbě.

Topicky aplikované formy aminosalicylátů, jako je mesalazin, se uplatňují v navození remise u pacientů s mírně až středně aktivní ulcerózní kolitidou v monoterapii i kombinované léčbě. Doposud však nebyla provedena žádná metaanalýza jejich účinnosti ve vztahu k prevenci akutního vzplanutí ulcerózní kolitidy. Cílem metaanalýzy bylo přinést ucelenou a klinicky relevantní informaci na základě výsledků jednotlivých klinických studií.

Údaje byly čerpány z databází MEDLINE, EMBASE a Cochranova centrálního registru kontrolovaných studií. Vyhledávány byly randomizované kontrolované studie porovnávající účinky topicky podávaných aminosalicylátů s placebem u dospělých pacientů s ulcerózní kolitidou v klidové fázi, jež byly publikovány do července 2011. Shromážděné údaje byly použity k výpočtu relativního rizika (RR) přechodu onemocnění do aktivní fáze. Ukazatel number needed to treat (NNT) udává počet pacientů, které je třeba léčit, aby došlo k patrnému zlepšení stavu jednoho pacienta ve srovnání s kontrolní skupinou. Ukazatel NNT byl stanoven jako převrácená hodnota rozdílu RR mezi srovnávanými skupinami. V rámci metaanalýzy byly sumarizovány rovněž údaje o četnosti výskytu nežádoucích účinků.

Protektivní účinek topické léčby mesalazinem potvrzen

Vyhledávání identifikovalo celkem 3 061 prací. Na základě vstupních kritérií byla analyzována data ze 7 studií s celkovým počtem 555 pacientů. Ve všech vybraných studiích byl k léčbě používán mesalazin, avšak pouze jedna studie zahrnovala pacienty s extenzivním postižením tlustého střeva. Délka léčby se pohybovala v rozmezí 6–24 měsíců. Míra asociace mezi relapsem nemoci u pacientů s ulcerózní kolitidou v bezpříznakovém období a topickou léčbou mesalazinem oproti placebu byla posuzována pomocí relativního rizika. Vypočtené relativní riziko bylo 0,60 (95% KI: 0,49–0,73; NNT = 3), což poukazuje na protektivní účinek topické léčby mesalazinem. Mezi studiemi nebyla prokázána statisticky významná heterogenita (I2 = 21 %, p = 0,27). Nebyly také zjištěny žádné signifikantní rozdíly v míře incidence nežádoucích příhod (RR = 1,01; 95% KI: 0,59–1,72).

Účinná prevence relapsu u pacientů s levostranným postižením a proktitidou

Metaanalýza 7 randomizovaných kontrolovaných studií prokázala účinnost topických forem mesalazinu v prevenci relapsu ulcerózní kolitidy v klidovém stavu. Léčba byla provázena nežádoucími účinky s incidencí na úrovni placeba. Jelikož však většina studií zahrnovala pouze pacienty s levostranným postižením nebo proktitidou, nelze závěry metaanalýzy zobecnit i na pacienty s extenzivním postižením tlustého střeva.

(hkh)

Zdroj: Ford A. C. , Khan K. J., Sandborn W. J., Hanauer S. B., Moayyedi P. Efficacy of Topical 5-Aminosalicylates in Preventing Relapse of Quiescent Ulcerative Colitis: A Meta-Analysis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2011 Nov 12, doi: 10.1016/j.cgh.2011.10.043Štítky
Reprodukční medicína
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se