Faktory ovlivňující vývoj oocytu

28. 4. 2015

Článek se detailně zabývá vývojem oocytů a poukazuje na nejdůležitější faktory v prostředí oocytů ve folikulární tekutině a kumulu, které k danému vývoji pozitivním či negativním směrem přispívají. Vývoj lidského folikulu zahrnuje mnohočetné intraovariální a endokrinologické reakce, které mají vliv na měnící se mikroprostředí uvnitř folikulu.

Článek se detailně zabývá vývojem oocytů a poukazuje na nejdůležitější faktory v prostředí oocytů ve folikulární tekutině a kumulu, které k danému vývoji pozitivním či negativním směrem přispívají.

Vývoj lidského folikulu zahrnuje mnohočetné intraovariální a endokrinologické reakce, které mají vliv na měnící se mikroprostředí uvnitř folikulu. Tyto reakce umožňují výběr antrálního folikulu pro další vývoj a vznik kompetentního oocytu vhodného pro fertilizaci. V roce 2012 vedlo dle literárních údajů pouze 40,6 % IVF čerstvých nedárcovských cyklů k porodu živého dítěte. Preimplantační chromozomální screening blastocyst a kryotechniky embryí zvýšily procenta implantací v IVF cyklech na 65–71 %. Opakované selhání implantace embryí však poukazuje i na další faktory mající vliv na kvalitu oocytu. Jedná se především o intrafolikulární procesy, které kontrolují jaderné a cytoplazmatické vyzrávání oocytu.

V článku amerických autorů jsou popsány jednotlivé vývojové kroky, které se podílejí na úspěšné folikulogenezi. Mezi důležité faktory řadíme proteiny derivované z oocytů (např. transformující růstový faktor), které ovlivňují somatické buňky, produkující zpětně vlastní parakrinní látky (ligandy, aktiviny, antimuleriánský hormon). Významný stimul pro synchronizaci folikulárního růstu a vývoje oocytu představuje proces steroidogeneze: androgeny stimulují růst preantrálních a malých antrálních folikulů, estrogeny ovlivňují kalciem mediovanou maturaci nezralých oocytů.

Glukózový metabolismus humánních folikulů je závislý na anaerobní glykolýze, při probíhající luteinizaci produkuje rostoucí folikul množství laktátu. Excesivní přívod glukózy může následným vznikem fruktózy a sorbitolu negativně ovlivnit kvalitu oocytů. Oocyty s vysokým metabolickým obratem aminokyselin in vitro (např. valinu a izoleucinu) mají rovněž nižší vývojový potenciál. Vysoká hladina volných radikálů a nízká antioxidační kapacita folikulární tekutiny jsou spojeny se sníženou fertilizací oocytů. Lepší kvalita oocytů je dále spojena se zvýšenou hladinou granulocytární kolonie stimulujícího faktoru, elevací interleukinů 12, 6, 8 a 18 a mozkového neutropního faktoru a sníženou hladinou IL-1.

V současnosti probíhající proteomické analýzy folikulární tekutiny pomocí hmotnostní spektrometrie prokazují více než 480 různých bílkovin zahrnutých v maturaci oocytů, remodelaci extracelulární matrix a imunitních odpovědí. Obsah určitých aminokyselin (např. argininu, glutamátu, izoleucinu, valinu) se liší ve zralých a nezralých oocytech a může být vodítkem k vytipování oocytů, které jsou schopny adekvátní embryogeneze.

K predikci kvality oocytů je v animálních studiích vyšetřována exprese čtyř maternálních genů (H1foo, Nlrp5, Tcl1 a Zp3) v prvním polárním tělísku, exprese dalších čtyř mateřských genů (Dnmt1, Nobox, Npm2 a Tcl1) ve druhém polárním tělísku koreluje s vývojem blastocysty. V humánních studiích nebyla zatím exprese daných genů v mRNA polárních tělísek hodnocena ve spojitosti s kvalitou oocytů.

Mezi klinická onemocnění žen, která negativně ovlivňují vývoj oocytů, patří jednoznačně obezita. Ta zhoršuje morfologii a fertilizaci oocytů, zpomaluje jejich maturaci a snižuje mitochondriální aktivitu. Hladiny glukózy a inzulinu ve folikulární tekutině pozitivně korelují s BMI žen. U klasického syndromu polycystických ovarií (PCOS) dochází k poškození infrafolikulárního prostředí a s tím spojené poruše vývoje oocytů vlivem hyperandrogenismu, hyperinzulinismu a elevovaných zánětlivých cytokinů (např. TNF alfa). U oocytů starších žen přispívá k jejich snížené kvalitě dysbalance mezi pro- a antioxidačními systémy, která indukuje mitochondriální dysfunkci a embryonální aneuploidie.

Závěrem autoři konstatují nutnost implementace výše uvedených skutečností do reálné klinické medicíny s cílem dále zlepšovat kvalitu oocytů a folikulární tekutiny.

(moa)

Zdroj: Dumesic D. A., Meldrum D. R., Katz-Jaffe M. G., Krisher R. L., Schoolcraft W. B. Oocyte environment: follicular fluid and cumulus cells are critical for oocyte health. Fertil Steril. 2015 Feb; 103 (2): 303–16.Štítky
Reprodukční medicína
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se