Horké novinky v antikoagulační léčbě

19. 12. 2017

Na konci října 2017 se v Kongresovém centru v Praze konal XXIV. kongres České internistické společnosti ČLS JEP. Přinášíme krátký přehled sdělení ze sympozia „Horké novinky v antikoagulační léčbě se zaměřením na dabigatran“.

Dabigatran u pacientů s fibrilací síní podstupujících PCI

MUDr. Roman Miklík z Interní kardiologické kliniky LF MU a FN Brno se věnoval otázce využití dabigatranu v antikoagulační léčbě pacientů s fibrilací síní (FS), kteří podstoupili perkutánní koronární intervenci (PCI). Prezentoval výsledky studie RE-DUAL PCI, která hodnotila duální léčbu dabigatranem v dávkách 110 mg nebo 150 mg podávaným 2× denně s protidestičkovým lékem (klopidogrel či tikagrelor) ve srovnání s triple terapií s warfarinem podávaným spolu s klopidogrelem či tikagrelorem a kyselinou acetylsalicylovou (ASA) u pacientů s FS podstupujících PCI. Podávání duální terapie s dabigatranem 110 mg 2× denně vedlo k relativnímu snížení rizika závažného nebo klinicky významného nezávažného krvácení o 48 % a v dávce 150 mg 2× denně k relativnímu snížení rizika o 28 % ve srovnání s warfarinem. Z hlediska výskytu tromboembolických příhod byly hodnocené skupiny srovnatelné. Duální terapie s dabigatranem nabízí další možnost terapie pacientů s FS po PCI, kde je významně posílena bezpečnost léčby při srovnatelné účinností s triple terapií s warfarinem. Obě dávky dabigatranu byly schváleny v prevenci cévní mozkové příhody (CMP) u pacientů s FS.

Redukce rizika krvácivé CMP

Doc. Michal Vráblík ze 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze zmínil, že existuje řada pacientů s vysokým rizikem krvácení, u nichž je doporučeno snížení dávky antikoagulační léčby. Účinnost a bezpečnost redukované dávky dabigatranu dokládá studie RE-LY podpořená výsledky observačních studií. Podle dánského registru mohou redukované dávky apixabanu a rivaroxabanu zvýšit mortalitu, oproti tomu u dabigatranu je mortalita srovnatelná s warfarinem. Riziko hemoragické CMP je přitom u dabigatranu 110 mg nižší ve srovnání s warfarinem na rozdíl od redukovaných dávek apixabanu a rivaroxabanu.

Pohled hematologa

Doc. Petr Dulíček ze 4. interní hematologické kliniky LF UK a FN Hradec Králové se ve své přednášce věnoval monitorování plazmatických koncentrací léku. Monitorování antikoagulačního účinku není vyžadováno rutinně, ale v určitých případech je výhodné stanovit hladinu dabigatranu pomocí dilutovaného protrombinového času (testem Hemoclot).

Přednášející dále prezentoval výsledky studie RE-VERSE AD, dokládající, že 5 g antidota idarucizumabu spolehlivě, rychle a komplexně zvrátí účinky dabigatranu při akutním krvácení i před neodkladným výkonem.

Na závěr sympozia autor sdělení zmínil, že nová data z observačních studií a studií fáze IV potvrzují účinnost a bezpečnost dabigatranu u různých skupin pacientů a v různých klinických situacích, dabigatran je tak optimální volbou pro antikoagulaci u pacientů s nevalvulární fibrilací síní.

(hak)

Zdroj: Horké novinky v antikoagulaci se zaměřením na dabigatran. XXIV. kongres České internistické společnosti ČLS JEP. Kongresové noviny, 31. říjen 2017.Štítky
Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se