Ceftarolin fosamil v reálné klinické praxi − data z populační studie

24. 5. 2018

Předkládaná studie přináší data týkající se použití a nežádoucích účinků antibiotika ceftarolinu v reálné klinické praxi a porovnává je s výsledky získanými v průběhu klinického zkoušení tohoto léčiva.

Ceftarolin a jeho výhody v léčbě infekcí

Ceftarolin fosamil byl schválen již v roce 2010 americkým Úřadem pro kontrolu léků a potravin (FDA) pro léčbu akutních bakteriálních infekcí kůže a podkoží (ABSSSI − acute bacterial skin and skin structure infections) a komunitní bakteriální pneumonie. Jedná se o cefalosporinové antibiotikum s afinitou k penicilin vázajícím proteinům 2a a 2x. To umožňuje účinek proti řadě grampozitivních i gramnegativních mikroorganismů. Ceftarolin je také prvním beta-laktamovým antibiotikem, jež vykazuje aktivitu proti methicilin-rezistentnímu Staphylococcus aureus (MRSA).

Populační studie

Výsledky byly získány pomocí systému US Veterans Health Administration (VHA), jenž funguje v nemocnicích starajících se o válečné veterány.

Jednalo se o populační epidemiologickou studii fáze IV u pacientů starších 18 let, kteří byli přijati k hospitalizaci do jednoho z 69 zúčastněných zdravotnických zařízení v období mezi říjnem 2011 a zářím 2014 a dostali v průběhu prvních 14 dnů hospitalizace 1 či více dávek ceftarolinu. Sbírána byla data demografická a údaje týkající se základního onemocnění i nežádoucích příhod, jež se objevily v průběhu 30 dnů od zahájení léčby, a také o mortalitě.

Do studie bylo zařazeno 764 pacientů, z nichž 97 % představovali muži. Medián věku pacientů činil 61 let. Základní diagnózy zahrnovaly infekci kůže (40 %), sepsi (30 %), osteomyelitidu (25 %), syndrom diabetické nohy (22 %), pneumonii (16 %), bakteriemii (11 %), endokarditidu (6 %), meningitidu (2 %) a infekci implantátů (2 %).

Výsledky

Ceftarolin byl použit v 37 % případů jako antibiotikum 1. linie, v 56 % případů ve 2. linii a v 7 % jako následující linie léčby. Medián trvání hospitalizace do zahájení léčby ceftarolinem byl 3 dny (interkvartilní rozmezí, [IQR] 1−6 dnů). V 81 % případů byl lék použit na běžném oddělení, ve zbylých případech pak na oddělení intenzivní péče. Délka hospitalizace byla necelý týden (medián 5 dnů, IQR 3−12).

Mortalita ze všech příčin byla nízká. Celkově zemřelo v průběhu hospitalizace 5 % pacientů, nejčastěji nemocní s pneumonií či infekcí implantátu. Pokud šlo o rehospitalizaci v průběhu 30 sledovaných dnů, jednalo se o třetinu pacientů (33 %). S větší pravděpodobností byli rehospitalizováni pacienti s iniciálně diagnostikovanou bakteriemií či meningitidou (podíl rehospitalizace 48, resp. 44 %). Podrobnější data shrnuje následující tabulka.  

 

Délka hospitalizace 
– IQR (dny)

Mortalita v průběhu
hospitalizace (%)

Rehospitalizace v průběhu
30 dnů (%)

Všichni pacienti (n = 746)

5 (3−12)

5

33

Infekce kůže (n = 307)

5 (3−9)

2

36

Sepse (n = 233)

6 (3−15)

9

36

Osteomyelitida (n = 193)

5 (3−15)

3

35

Syndrom diabetické nohy (n = 170)

5 (3−7)

1

38

Pneumonie (n = 124)

8 (3−18)

13

30

Bakteriemie (n = 87)

8 (3−18)

6

48

Endokarditida (n = 46)

7 (3−14)

11

28

Meningitida (n = 18)

9 (4−34)

6

44

Implantát (n = 15)

10 (3−19)

13

40

Ceftarolin byl dobře tolerován. Výskyt eozinofilie, leukopenie, leukocytózy, fibromyalgie, myalgie, myozitidy či polymyalgie byl vždy < 1 %.

Diskuse

Tento výzkum s ceftarolinem je jednou z prací, jež porovnává klinickou praxi s výsledky získanými v podmínkách klinických studií. Ceftarolin byl užit nikoliv jako záchranná terapie, ale spíše v rámci časné léčby a byl pacientům nasazen poměrně rychle (medián doby do nasazení terapie činil < 4 dny u všech typů léčených infekcí).

Pacienti, kteří byli léčeni ceftarolinem v této studii, tedy v zařízeních pro veterány, byli typicky starší než v jiných publikovaných pracích a typicky se jednalo o muže. Nezřídka trpěli řadou přídatných onemocnění, která komplikovala terapeutické rozhodnutí a mohla také přispívat k horším dosaženým výsledkům. Nicméně celková mortalita pacientů za hospitalizace byla nízká.

Předkládaná práce dále přinesla velmi cenná data týkající se jednotlivých typů infekcí a efektu ceftarolinu v jejich léčbě. Bylo jasně ukázáno, že například míra rehospitalizace je velmi ovlivněna typem infekce.

Závěr

Tato studie přinesla cenná data o použití ceftarolinu u různých infekcí, a to i v indikacích, pro které nebyl FDA schválen, jako jsou například syndrom diabetické nohy, meningitida, endokarditida, sepse či infekce implantátů. O využití ceftarolinu v jejich léčbě není v literatuře dostatek informací.

(eza)

Zdroj: Britt R. S., Evoy K. E., Lee G. C. et al. Early use of ceftaroline fosamil in the United States Veterans Health Care System. Drugs 2017; 77: 1345−1351, doi: 10.1007/s40265-017-0785-2.Štítky
Chirurgie všeobecná Intenzivní medicína Mikrobiologie
Nejnovější kurzy
Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Rezistence k antibiotikům
Autoři: MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se