Ceftarolin fosamil v léčbě infekcí diabetické nohy

25. 9. 2018

Cílem autorů z Velké Británie a USA bylo zhodnotit demografické, klinické a mikrobiální faktory, jež ovlivňují výsledky léčby u pacientů s infekcí diabetické nohy. K analýze využili data ze studie CAPTURE (Clinical Assessment Program and Teflaro Utilization Registry), která mezi srpnem 2011 a srpnem 2013 shromáždila informace o pacientech léčených ceftarolin fosamilem pro infekci kůže a podkoží v rutinní klinické praxi.

Infekce nohy u diabetiků

Infekce nohy jsou u diabetiků častou a závažnou komplikací, která je spojena s rizikem amputace končetiny. Středně závažné až závažné infekce diabetické nohy jsou nezřídka polymikrobiální, nejčastějšími patogeny jsou grampozitivní koky, zpravidla stafylokoky, výjimkou však nejsou ani koky gramnegativní. Léčba těchto infekcí je většinou kombinací chirurgického zákroku (čištění rány, drenáž) a antibiotické terapie, která je nezbytná.

Ceftarolin

Ceftarolin, aktivní metabolit ceftarolin fosamilu, je cefalosporinové antibiotikum s širokým spektrem účinku. Ceftarolin se váže i na penicilin vázající protein 2a u methicilin-rezistentního zlatého stafylokoka (MRSA), čímž dosahuje účinnosti také proti tomuto jinak odolnému patogenu. U infekcí diabetické nohy má ceftarolin excelentní účinnost proti většině aerobních patogenů včetně MRSA, jež tyto infekce nejčastěji způsobují.

Metodika

U zařazených pacientů byly sledovány demografické údaje, přítomnost komorbidit, infekční patogeny, užívaná antibiotika, chirurgické intervence a klinická odpověď na léčbu ceftarolinem. Hodnoceni byli jen ti pacienti, u kterých byla data v registru dostatečná pro posouzení klinického účinku. Jako klinicky úspěšný byl ceftarolin hodnocen u pacientů, u nichž došlo k vyléčení infekce bez použití dalších antibiotik nebo ke klinickému zlepšení s přechodem k perorálně podávaným antibiotikům po skončení intravenózní terapie ceftarolin fosamilem.

Výsledky analýzy

Mezi 201 pacienty (průměrný věk 61,7 roku; průměrný BMI 33,2; 57 % souboru tvořili muži) mělo 40 % periferní cévní onemocnění. Předchozí léčba antibiotiky byla zaznamenána u 161 (80 %) pacientů, nejčastěji se jednalo o vankomycin a/nebo kombinaci piperacilin/tazobaktam. Pacienti byli ceftarolin fosamilem léčeni průměrně po dobu 6,1 dne (rozmezí 1–30), většina v monoterapii (130 pacientů, 65 %), v kombinaci s dalšími antibiotiky jej dostávalo 71 (35 %) pacientů.

Kultivačně byly bakteriální patogeny zachyceny u 114 (57 %) pacientů, MRSA byl izolován od 56 (49 %) pacientů a methicilin-senzitivní zlatý stafylokok od 28 (25 %) pacientů. Klinický úspěch léčby byl zaznamenán u 81 % pacientů a nebyl signifikantně spojen s žádnými konkrétními komorbiditami, typem patogenu nebo nutností chirurgické intervence.

Míra klinické úspěšnosti léčby nebyla signifikantně rozdílná u pacientů bez postižení periferních cév (85,8 %) a u těch, kteří postižením periferních cév trpěli (74,1 %), ani mezi obézními pacienty (88,9 %) a pacienty s normální hmotností. Jenom malý rozdíl v klinické úspěšnosti léčby byl zaznamenán mezi pacienty, u kterých byl ceftarolin lékem první volby (80,0 %) a druhé volby (81,4 %) nebo kteří jej dostávali jako monoterapii (79,2 %) a v kombinaci s jinou léčbou (84,5 %).

Mezi 38 pacienty, u kterých nebyla léčba klinicky úspěšná, jich 30 (78,9 %) před léčbou ceftarolinem dostávalo jiná antibiotika (většinou vankomycin a/nebo piperacilin/tazobaktam, 27 pacientů) nebo dostávalo jiná antibiotika v kombinaci s ceftarolinem (11 pacientů). I přes léčbu muselo 12 pacientů podstoupit amputaci dolní končetiny.

Z důvodu nežádoucích příhod léčbu ukončili 4 pacienti (akutní infarkt myokardu byl důvodem u jednoho z nich, u ostatních není přesný nežádoucí účinek znám).

Závěr

Léčba infekcí diabetické nohy ceftarolin fosamilem měla velkou klinickou úspěšnost, a to i u pacientů s obezitou, komorbiditami, přítomností MRSA či smíšených infekcí, respektive u těch, u nichž bylo nutné ránu ošetřovat chirurgicky.

(epa)

Zdroj: Lipsky B. A., Cannon C. M., Ramani A. et al. Ceftaroline fosamil for treatment of diabetic foot infections: the CAPTURE study experience. Diabetes Metab Res Rev 2015; 31 (4): 395–401, doi: 10.1002/dmrr.2624.Štítky
Chirurgie všeobecná Intenzivní medicína Mikrobiologie
Nejnovější kurzy
Imunopatologie? … a co my s tím???
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D.

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková, Ph.D.

Rezistence k antibiotikům
Autoři: MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se