Vyšší dávky LMWH v prevenci výskytu trombóz u dětí po operaci srdce

26. 5. 2023

Skupina amerických dětských lékařů zjišťovala, zda by podávání enoxaparinu, tedy léčiva ze skupiny nízkomolekulárních heparinů (LMWH), v terapeutickém dávkování při dosažení terapeutických hladin anti-Xa mohlo být cestou ke snížení výskytu trombóz spojených s přítomností centrálního žilního katétru u dětí po absolvování operace srdce.

Úvod

Žilní trombóza asociovaná s centrálním žilním katétrem (CŽK) představuje u dětí absolvujících operaci srdce velmi závažnou komplikaci, jež zvyšuje morbiditu i mortalitu. Obecně je přijímán fakt, že prevence žilního tromboembolismu pomocí nízkodávkované antikoagulace v této indikaci je neefektivní, nicméně dosud nebylo významněji studováno podávání vysokých dávek enoxaparinu s dosažením terapeutických hladin anti-Xa. Autoři předkládané studie pracovali s hypotézou, že vysoké dávky enoxaparinu mohou snížit výskyt žilní trombózy u dětských pacientů po operaci srdce.

Průběh a cíle studie

Jednalo se o skupinu dětí mladších 150 dnů, jimž byl podáván enoxaparin v očekávání setrvání CŽK v místě po dobu více než 5 dnů po operaci. Primárními cíli byly míra výskytu žilních trombóz, nutnost nové operace z důvodu krvácení a pooperační podávání transfuzí erymasy v přepočtu na 1000 dnů CŽK in situ.

V období mezi lety 2012 a 2019 bylo enoxaparinem léčeno 157 dětí hodnocených v uvedené studii. Tito pacienti byli rozděleni dle dosažené hodnoty anti-Xa do skupiny se subterapeutickým výsledkem (n = 51) a skupiny, u které bylo dosaženo terapeutického rozmezí anti-Xa, tj. mezi 0,5 a 1,0 IU/ml (n = 106).

Výsledky

Základní demografická data ukázala nižší věk při operaci ve skupině s terapeutickým anti-Xa. Ve skupině se subterapeutickým anti-Xa bylo pozorováno více žilních trombóz na 1000 dnů s CŽK in situ oproti skupině s terapeutickými hodnotami anti-Xa (8,2 vs. 2,6; p = 0,005). Nutnost reoperace pro krvácení byla mezi oběma skupinami srovnatelná. Počet podaných erymas v pooperačním období v přepočtu na 1000 dnů s CŽK in situ byl signifikantně vyšší ve skupině bez dosažení terapeutických hladin anti-Xa (109,4 vs. 81,6; p = 0,008). Multivariační analýza také ukázala, že vyšší medián dosažených hladin anti-Xa byl spojen s nižším rizikem žilní trombózy (poměr šancí [OR] 0,02; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,001−0,63; p = 0,02).

Závěr

Data získaná v této studii naznačují, že léčba enoxaparinem s terapeutickým záměrem vede u dětí vyžadujících operační výkon na srdci ke snížení pooperačního výskytu žilních trombóz spojených s centrálním žilním katétrem, a to bez zvýšení krvácivých komplikací.

(eza)

Zdroj: Swartz M. F., Hutchinson D. J., Stauber S. D. et al. Enoxaparin reduces catheter-associated venous thrombosis after infant cardiac surgery. Ann Thorac Surg 2022 Sep; 114 (3): 881−888, doi: 10.1016/j.athoracsur.2021.05.009.Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se