Optimální strategie léčby nemalobuněčného karcinomu plic z hlediska celkového přežití

2. 12. 2019

Aktualizovaná analýza studie GioTag hodnotila účinnost léčby pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) pomocí tyrosinkinázových inhibitorů (TKI) 2. a 3. generace. Cílem autorů bylo zjistit, jak si z hlediska účinnosti stojí sekvence afatinib – osimertinib.

Možnosti cílené léčby NSCLC

V současnosti je k dispozici několik TKI pro léčbu NSCLC s mutací EGFR. Erlotinib a gefitinib jsou zástupci 1. generace (reverzibilní EGFR TKI), afatinib a dakomitinib patří do 2. generace (ireverzibilní blokátory ErbB) a osimertinib náleží ke 3. generaci (ireverzibilní EGFR TKI). Afatinib, dakomitinib a osimertinib v recentních klinických studiích prokázaly signifikantní prodloužení doby do progrese onemocnění v porovnání s 1. generací EGFR TKI. Z těchto studií ovšem není jasné, jaká strategie léčby ve smyslu pořadí jednotlivých generací nebo konkrétních látek je nejvýhodnější z hlediska celkového přežití (OS).

Studie GioTag

GioTag je observační studie, která probíhá v 10 zemích. Jsou do ní zařazeni pacienti starší 18 let s aktivační mutací EGFR (Del19 nebo L858R), kteří byli léčeni afatinibem jako terapií 1. volby, a pokud u nich došlo k selhání léčby na základě získání mutace T790M, léčba pokračovala podáváním osimertinibu.

Sledovaná populace pacientů

Do studie zařazeno bylo 204 pacientů z reálné praxe. Performance status dle ECOG ≥ 2 jich vykazovalo 15,2 % a metastázy v CNS byly přítomné u 10,3 %. Na začátku léčby afatinibem mělo 73,5 % pacientů mutaci Del19 a 26,0 % mutaci L858R (u 1 pacienta se vyskytly obě mutace současně).

Většině pacientů byla iniciálně podána schválená dávka afatinibu (40 mg/den; 83,7 %) i osimertinibu (80 mg/den; 98,0 %). Do interim analýzy byla použita data zadaná do databáze do dubna 2019. V té době již 41,9 % pacientů zemřelo, 12,8 % přerušilo kontakt a 45,3 % bylo nadále sledováno (31 % bylo stále léčeno osimertinibem).

Výsledky nejnovější interim analýzy

Doba do selhání léčby (TTF)

Medián TTF pro sekvenční léčbu afatinibem a osimertinibem činil v celém analyzovaném souboru 28,1 měsíce (90% interval spolehlivosti [CI] 26,8–30,3 měsíce). U pacientů s mutací Del19 byl medián TTF sekvenční léčby ještě vyšší – 30,6 měsíce (90% CI 27,6–32,0 měsíce). Celkově dosáhl medián TTF pro osimertinib 15,6 měsíce (90% CI 13,8–17,1 měsíce) a u pacientů s mutací Del19 potom 16,4 měsíce (90% CI 14,9–17,9 měsíce).

Celkové přežití (OS)

Pacienti byli sledováni po dobu 30,3 měsíce (medián; mezikvartilové rozpětí 24,0–36,8 měsíce). Medián OS dosáhl 41,3 měsíce (90% CI 36,8–46,3 měsíce) a míra 2letého OS byla 80 %. U pacientů s mutací Del19 dosáhl medián OS 45,7 měsíce (90% CI 45,3–51,5 měsíce) a míra 2letého OS 82 %.

Iniciální léčba afatinibem 40 mg/den

U pacientů, kteří začali léčbu schválenou dávkou afatinibu (40 mg/den; n = 168), dosáhla míra 2letého OS 82 % a medián OS 45,3 měsíce (90% CI 37,6–47,6 měsíce). U pacientů s mutací Del19 (n = 122) byl medián OS podobný, 45,7 měsíce (90% CI 45,3–47,6 měsíce). Pacienti, kteří užívali schválenou dávku afatinibu, dosáhli TTF 28,1 měsíce (medián; 90% CI 26,8–30,6). Pokud měli přítomnou mutaci Del19, pak byl dle očekávání medián TTF ještě delší – 30,6 měsíce (90% CI 27,6–33,8 měsíce).

Závěr

Aktualizovaná analýza studie GioTag ukázala, že sekvenční léčba afatinibem a osimertinibem je dobře účinná a umožnila téměř 3,5leté celkové přežití pacientů v reálné klinické praxi. Jako zvláště výhodná se jeví u pacientů s mutací Del19.

(eko)

Zdroj: Hochmair M. J., Morabito A., Hao D. et al. Sequential afatinib and osimertinib in patients with EGFR mutation-positive non-small-cell lung cancer: updated analysis of the observational GioTag study. Future Oncol 2019; 15 (25): 2905–2914, doi: 10.2217/fon-2019-0346.Štítky
Onkologie Pneumologie a ftizeologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se