Metaanalýza účinnosti a bezpečnosti molnupiraviru v léčbě COVID-19

8. 9. 2023

Perorální antivirotika se používají v ambulantní léčbě pacientů s rizikem progrese COVID-19. Účinností a bezpečností molnupiraviru se v poslední době zabývalo několik randomizovaných studií (RCT). Nabízíme stručný souhrn metaanalýzy 9 RCT, která byla v květnu 2023 publikována v International Journal of Antimicrobial Agents.

Antivirotika v léčbě COVID-19

Pandemie COVID-19 se stala jednou z nejvýznamnějších událostí svého druhu za poslední století. Podle dat Světové zdravotnické organizace (WHO) bylo k lednu 2023 potvrzeno 660,3 milionu případů nákazy, celkem 6,6 milionu osob přišlo o život v souvislosti s onemocněním a podle některých studií se více než polovina přeživších může potýkat s dlouhodobými následky (únava, nespavost, bolesti kloubů a svalů, dušnost ad.).1

V počátku pandemie hrála důležitou roli v terapii onemocnění některá širokospektrá antivirotika (remdesivir, favipiravir). Díky probíhajícímu výzkumu se podařilo objevit další látky, které byly schopné přesněji zacílit na virus SARS-CoV-2, zejména jeho proteázu 3CLpro (nirmatrelvir) nebo RNA-dependentní RNA polymerázu (molnupiravir).

Molnupiravir a jeho použití

Molnupiravir ovlivňuje schopnost replikace virové RNA. Původně se využíval v terapii venezuelské koňské encefalitidy, později byl prokázán jeho účinek i na koronavirové respirační infekce. V prosinci 2021 získal od amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) první oprávnění k nouzovému použití.2

Evropská léková agentura (EMA) registraci molnupiraviru v únoru 2023 nedoporučila vzhledem k nedostatečně prokázanému klinickému přínosu.3 V Česku je k 1. 6. 2023 dočasně povolena distribuce, výdej a používání tohoto léčivého přípravku rozhodnutím MZ ČR. Podává se pouze pacientům, pro něž je jiné antivirotikům nevhodné.4

Účinností a bezpečností molnupiraviru se v poslední době zabývalo několik randomizovaných studií, jejichž závěry následně shrnula prezentovaná metaanalýza.1

   

Analyzovaná data

K vyhledávání byly využity databáze PubMed, Embase, CENTRAL, ClinicalTrials.gov, ICTRP a medRxiv, a to k 1. 1. 2023. Zahrnuta byla pouze data z randomizovaných klinických studií s molnupiravirem, podmínkou zařazení byl průkaz nákazy COVID-19 pomocí PCR testu. Kontrolní skupině mohlo být podáváno placebo nebo standardní léčba.

K uvedenému tématu bylo nalezeno celkem 291 studií, z nichž vstupní kritéria splnilo 9. Celkem tak bylo do analýzy zařazeno 31 573 pacientů s mírnými až středně závažnými příznaky COVID-19, 15 846 z nich užívalo molnupiravir. Ve 2 studiích dostávali nemocní molnupiravir v dávkách 200, 400 nebo 800 mg nebo placebo, v dalších 7 dávku 800 mg nebo placebo.

Mortalita a počet hospitalizací

Mortalitu nemocných sledovalo 7 studií, incidence hospitalizace byla výstupem 8 klinických výzkumů. Mortalita ve skupině užívající molnupiravir v dávce 800 mg byla nižší než v kontrolní skupině (0,03 vs. 0,11 %), rozdíl však nebyl statisticky signifikantní (relativní riziko [RR] 0,35; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,12–0,99; p = 0,05), a to ani ve skupinách s nižšími dávkami. Při sledování incidence hospitalizace rovněž nebyl zaznamenán signifikantní rozdíl mezi pacienty užívajícími antivirotika a placebo (RR 0,69; 95% CI 0,47–1,01; p = 0,06 pro skupinu s dávkou 800 mg).

Průběh onemocnění

4 studie dále sledovaly vývoj klinických příznaků, 5 prací pozitivitu PCR testu. U pacientů užívajících molnupiravir bylo v 5. a 10. dni léčby zjištěno signifikantní zmírnění klinických projevů onemocnění (5. den: RR 2,41; 95% CI 1,18–4,92; p = 0,02; 10. den: RR 1,45; 95% CI 1,04–2,01; p = 0,03) a vzrostl počet negativních PCR testů ve srovnání s kontrolní skupinou (5. den: RR 2,78; 95% CI 1,38–5,62; p = 0,004; 10. den: RR 1,18; 95% CI 1,07–1,31; p = 0,001).

Bezpečnostní profil

Nežádoucí účinky léčby molnupiravirem v dávce 800 mg 2× denně se vyskytly v 16,51 % případů, závažné nežádoucí účinky v 0,70 %. Opět nebyl prokázán žádný signifikantní rozdíl mezi skupinami užívajícími molnupiravir v různých dávkách nebo placebo.

   

Závěr

Signifikantní vliv na mortalitu a incidenci hospitalizace nemocných nebyl metaanalýzou prokázán, molnupiravir však může pomoci zrychlit dosažení PCR negativity a zmírnit klinické projevy onemocnění. Z hlediska bezpečnosti nebyl zjištěn žádný rozdíl mezi užíváním molnupiraviru a placeba.

(kali)

Zdroje:
1. Tian F., Feng Q., Chen Z. Efficacy and safety of molnupiravir treatment for COVID-19: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Int J Antimicrob Agents 2023, 62 (2): 106870, doi: 10.1016/j.ijantimicag.2023.106870.
2. Cavazzoni P. Emergency Use Authorization 108. U.S. Food & Drug Administration, 2023 Feb 1. Dostupné na: www.fda.gov/media/155053/download
3. Lagevrio. European Medicines Agency, 2023 Mar 13. Dostupné na: www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/lagevrio
4. Rozhodnutí o dočasném povolení distribuce, výdeje a používání léčivého přípravku Lagevrio, s účinností od 1. 6. 2023. MZ ČR 26. 5. 2023. Dostupné na: www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2023/05/Rozhodnuti-o-docasnem-povoleni-distribuce-vydeje-a-pouzivani-leciveho-pripravku-LAGEVRIO-s-ucinnosti-od-1.-6.-2023.pdfKurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se