Pilotní studie zkoumání změn nitroočnicových struktur u zemřelých přirozenou a násilnou příčinou úmrtí


The authors summarize the autopsy findings found during the examination of the structures of the orbital cavity indiscriminately in persons who died from natural and violent causes.


Autoři: Kateřina Vránová 1,2;  Martin Dobiáš 1,2;  Ivana Olecká 3
Působiště autorů: Ústav soudního lékařství a MP, FN Olomouc 1;  Ústav soudního lékařství a MP, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci 2;  Katedra křesťanské sociální práce, Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci 3
Vyšlo v časopise: Soud Lék., 68, 2023, No. 4, p. 40-42
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Autoři shrnují pitevní nálezy zjištěné při zkoumání struktur dutiny očnicové nevýběrově u osob zemřelých z příčin přirozených a násilných.

Dutina očnicová, tedy očnice či orbita je kostěný prostor leb- ky vyplněný oční koulí (bulbus oculi), okolním tukovým vazivem (corpus adiposum orbitae), slznou žlázou (glandula lacrimalis) a slzovodem (ductus lacrimalis), okohybnými svaly (musculi bulbi), cévami a nervy (1–5). Pitva očnic nepatří ke standart- ním úkonům pitevní praxe a téměř výhradně je omezena na pitvy kojenců a malých dětí k potvrzení či vyloučení syndromu třeseného dítěte (tedy shaken baby syndrome) (6–15). Autoři předkládají nálezy zjištěné ve strukturách očnic. Pitva struktur očnic byla provedena cestou otevření stropů očnic, což umož- nilo hodnocení případných nálezů na zrakovém nervu, jeho obalech, v tukovém vazivu za oční koulí. Po protnutí zrakových nervů byly vyjmuty vlastní oční koule a následně byly vyšetřeny kostěné struktury očnic. Na vlasních očních koulích byl hodno- cen jejich vazivový obal (fascia bulbi Tenoni). Sklivcové dutiny byly otevřeny v místech pars plana corporis vitrei, umožňující zachování sklivce v očních koulích bez jeho úniku a tím bez rizi- ka arteficielního poškození jednotlivých vrstev stěn očních koulí (21). Po prosvícení otevřených očních koulí běžným světlem byl hodnocen sklivec a stěny oční koule. Změny na nitročnicových strukturách byly hodnoceny makroskopicky a mikroskopicky.

 

MATERIÁL A METODY

Studie byla koncipována jako prospektivní. Data byla sbírá- na od roku 2011 do roku 2013 na pracovišti Ústavu soudního lékařství LF a FN v Olomouci. V tomto období byly za účelem této studie cíleně provedeny pitvy očí, a to v rámci pitev paci- entů zmírajících jak z příčin přirozených, tak násilných. Soubor pacientů je nevýběrový vzhledem k příčině úmrtí i vzhledem k pohlaví a věku zemřelých (16–20). Na pracovišti Ústavu soud- ního lékařství LF a FN v Olomouci se ve sledovaném období pro- vedlo celkem 4579 pitev. Výzkumný soubor (n=465) obsahuje pouze ty pitvy, kde bylo možné pitvu očnic a očních koulí pro- vést z technických a personálně-organizačních důvodů. Případy prokrvácení jednotlivých struktur očnic v souvislosti se zlomeni- nami kostěných částí očnic nebyly do analýzy zařazeny. Za po- zitivní nález je považováno krvácení v tukovém vazivu v okolí očních koulí, krvácení do sítnic, krvácení ve vazivovém obalu očních koulí a přítomnost krevních výronků ve vazivových oba- lech očních koulí. Cílem této pilotní studie bylo zjistit, v jakých případech (s jakým úrazovým mechanismem smrti) je smyslupl- né pitvu očnic a očních koulí provádět.

 

VÝSLEDKY

Analyzovány byly výsledky z celkem 465 pitev osob, zemře- lých jak s přirozenou, tak s násilnou příčinou úmrtí (325 mužů a 140 žen; průměrný věk 78,6 let – xmin 0, xmax 94).

Vyšetřením struktur očnic v rámci pitev zemřelých osob z násilných příčin úmrtí byly zjištěny významné pozitivní nálezy v sítnicích, v tukovém vazivu, v okolí očních koulí i ve vazivo- vém obalu očních koulí. V případě přirozených úmrtí byl zjištěn výhradně negativní nález. Nejčetnější byl, u násilných příčin úmrtí, pozitivní nález ve vazivovém obalu, fascii, očních koulí. Naopak nejméně četné pozitivní nálezy byly zjištěny v tukovém tělesu očnic. Vzhledem k tomuto jednoznačnému výsledku se autoři studie rozhodli pro podrobnější analýzu dat, která bude předmětem dalšího zkoumání.

 

 

Tabulka č. 1. Nálezy v sítnicích, v tukovém vazivu, v okolí očních koulí a ve vazivovém obalu očních koulí.

 

tuk

fascie

sítnice

nález

negativní

oboustranně

negativní

oboustranně

plošné krvácení

negativní

jednostranně

oboustranně

typ úmrtí

přirozené

227

0

227

0

0

227

0

0

násilné

205

33

146

29

63

174

37

27

celkem

432

33

373

29

63

401

37

27

 

 

DISKUZE

Přítomnost krvácení do sítnic či jiných vrstev očních koulí je téměř výhradně problematika, se kterou se setkávají a zabývají kliničtí lékaři. Asi nejznámější jednotkou, u které je mimo jiné popsáno krvácení do sítnic je syndrom třeseného dítěte. Zvý- šené riziko krvácení do sítnic či jiných struktur očních koulí je známo například při léčbě zahrnující podávání warfarinu, dále zejména u starších osob a hypertoniků (22,23). Krvácení do různých vrstev očních koulí je rovněž známo i jako komplikace operačních očních výkonů, jako suprachoroideální krvácení při vitrektomii, jejíž riziko roste s předchozími chirurgickými výko- ny na sítnici, vysokou myopii, systémou hypertenzí v průběhu operačního výkonu atd. (24) Oční dekompresní retinopatie, tedy krvácení do sítnic při akutním snížení nitroočního tlaku, představuje pooperační komplikaci u léčby glaukomu (25–27). Krvácení ve vrstvách očních koulí může doprovázet, jako komp- likace, i další základní onemocnění, jako například autoimunitní revmatoidní artritidu. Fang Chai uvádí vzácný případ spontán- ního suprachoroideálního krvácení u pacientky s revmatoidním odchlípením sítnice a vysokou myopii v anamnéze (28). K jiným základním onemocněním, spojeným s případným odchlípe- ním sítnice a zakrvácením, jistě patří i proliferativní diabetická retinopatie (29–31) a mnohé další. Purtscher retinopatie, tedy okluzivní mikroangiopatie projevující se mimo jiné krvácením do sítnice, byla původně spojována s úrazy hlavy, je však i řada neúrazových klinických jednotek, splňujících obraz Purtschero- vy retinopatie bez anamnézy traumatu, jako například akutní pankreatitida, preeklampsie či renální selhání, popisována je i její spojitost s porodem (32,33).

Výše nastíněná bohatá klinická problematika nitroočních změn, i když není ani zdaleka plně vyčerpávající, byla pro au- tory inspirující myšlenkou rozšířit problematiku vyšetření struk- tur samotných očních koulí i dalších součástí očnic ve vztahu k různým příčinám úmrtí. Jak ukazují výsledky našeho pilotního výzkumu, vyšetření struktur očnic při pitvě zemřelých násilnou příčinou úmrtí může mít beze sporu velký diagnostický význam.

 

ZÁVĚR

V této pilotní studii se podařilo prokázat zřejmý výskyt změn ve strukturách očních koulí i očnic ve smyslu prokrvácení sle- dovaných cílových struktur či přítomnosti krevních výronů, a to výhradně u násilných příčin smrti. V případě úmrtí z příčin přiro- zených byly nálezy jednoznačně negativní. Pro další zkoumání proto bude pozornost zaměřena na jednotlivé násilné příčiny úmrtí se snahou o objasnění mechanismu vzniku krevních výro- nů či krvácení ve strukturách očnic. V případě objasnění mecha- nismů vzniku uvedených pozitivních změn ve strukturách očnic, by tak výsledky mohly být zdrojem pomocných diagnostických kritérií u jednotlivých násilných příčin úmrtí (např. dušení, střel- ná poranění, zasažení elektrickým proudem, akceleračně dece- lerační mechanismus).

 

PROHLÁŠENÍ

Autor práce prohlašuje, že v souvislosti s tématem, vznikem a publika- cí tohoto článku není ve střetu zájmů a vznik ani publikace článku nebyly podpořeny žádnou farmaceutickou firmou. Toto prohlášení se týká i všech spoluautorů.

 

Adresa pro korespondenci:

MUDr. Martin Dobiáš, Ph.D.
Ústav soudního lékařství a MP FN Olomouc
Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc
tel.: +420 585639571
e-mail:
martin.dobias@fnol.cz


Zdroje
 1. Turvey TA, Golden BA. Orbital Anatomy for the Surgeon. Oral and Maxillofacial Surgery Clinics of North America 2012; 24(4): 525-536.
 2. Shams P, Ortiz-Pérez S, Joshi N. Clinical Anatomy of the Periocular Region. Facial plast Surg 2013; 29(04): 255-263.
 3. Robinett DA, Kahn JH. The Physical Exam- ination of the Eye. Emergency Medicine Clinics of North America 2008; 26(1): 1-16.
 4. Kaplan HJ. Anatomy and function of the eye. Chem Immunol Allergy 2007; 92: 4-10.
 5. Miesfeld JB, Brown NL. Eye organogene- sis: A hierarchical view of ocular develop- ment. In: Current Topics in Developmental Biology [Internet]. Elsevier; 2019 [citován 18. duben 2023]. s. 351–93. Dostupné z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/ S007021531830108X.
 6. Mian M, Shah J, Dalpiaz A, Schwamb R, Miao Y, Warren K, et al. Shaken Baby Syn- drome: A Review. Fetal and Pediatric Patholo- gy 2015; 34(3): 169-175.
 7. Reith W, Yilmaz U, Kraus C. Shaken-Ba- by-Syndrom. Radiologe [Internet]. 27. duben 2016 [citován 21. březen 2023]; Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/s00117- 016-0106-x.
 8. Vitale A, Vicedomini D, Vega GR, Greco N, Messi G. Shaken baby syndrome: pathoge- netic mechanism, clinical features and pre- ventive aspects. Minerva Pediatr 2012; 64(6):641-647.
 9. Altimier L. Shaken Baby Syndrome. Journal of Perinatal & Neonatal Nursing 2008; 22(1): 68-76.
 10. Talarowska M, Florkowski A, Mossakowska J, Gałecki P. The shaken baby syndrome as a kind of domestic abuse. Pol Merkur Lekarski 2010; 29(169): 70-73.
 11. Talvik I, Alexander RC, Talvik T. Shaken baby syndrome and a baby’s cry. Acta Paediatrica 2008; 97(6): 782-785.
 12. Wyszynski ME. Shaken baby syndrome: identification, intervention, and prevention. Clin Excell Nurse Pract 1999; 3(5): 262-267.
 13. Schmidt U, Mittelviefhaus K, Hansen L. Ret- inale Blutungen beim Säugling als Hinweis auf ein Schütteltrauma. Klin Monatsbl Augen- heilkd 1997; 211(12): 354-358.
 14. Fulton DR. Shaken Baby Syndrome. Critical Care Nursing Quarterly 2000; 23(2): 43-50.
 15. Wallis WH, Goodman G. Neurotrauma in infants. Shaken impact syndrome (inflict- ed head injury). Crit Care Nurs Clin North Am 2000; 12(4): 489-498.
 16. Mendelson BC, Hartley W, Scott M, McNab A, Granzow JW. Age-Related Changes of the Orbit and Midcheek and the Implications for Facial Rejuvenation. Aesth Plast Surg 2007; 31(5): 419-423.
 17. Chang JT, Morrison CS, Styczynski JR, Me- han W, Sullivan SR, Taylor HO. Pediatric Orbital Depth and Growth: A Radiographic Analysis. Journal of Craniofacial Surgery 2015; 26(6): 1988-1991.
 18. Escaravage GK, Dutton JJ. Age-related Changes in the Pediatric Human Orbit on CT. Ophthalmic Plastic & Reconstructive Surgery 2013; 29(3): 150-156.
 19. Nitek S, Wysocki J, Reymond J, Piasecki K. Correlations between selected parameters of the human skull and orbit. Med Sci Monit 2009; 15(12): BR370-377.
 20. Pearce E, Bridge H. Is orbital volume asso- ciated with eyeball and visual cortex volume in humans? Annals of Human Biology 2013; 40(6): 531-540.
Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se