Životné jubileum prvej dámy slovenského súdneho lekárstva


Vyšlo v časopise: Soud Lék., 61, 2016, No. 3, p. 29
Kategorie: Osobní sdělení

V roku 2016 sa dožila významného životného jubilea prvá dáma slovenského súdneho lekárstva doc. MUDr. Jiřina Bauerová, CSc. Pri takejto príležitosti býva zvykom poohliadnuť sa za kariérou a životom jubilanta.

Doc. MUDr. Jiřina Bauerová, CSc. sa po ukončení štúdia na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1971 špecializovala v náročnom (obzvlášť pre ženu) medicínskom odbore – súdnom lekárstve. Do roku 1991 pracovala na Ústave súdneho lekárstva Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Fakultnej nemocnice v Bratislave, následne na Oddelení resp. Ústave (od roku 1995) súdneho lekárstva Fakultnej nemocnice s poliklinikou akademika Ladislava Dérera a Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve, neskôr Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny a následne Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, kde bola v rokoch 1993 - 2004 vedúcou lekárkou a zároveň vedúcou Subkatedry neskôr Katedry a Ústavu súdneho lekárstva (do roku 2011). V roku 2005 sa pracovisko stalo súčasťou Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, kde pracovala do roku 2013.

V roku 1985 jej bol udelený titul CSc. a v roku 1994 bola na Palackého Univerzite v Olomouci menovaná docentkou pre odbor súdne lekárstvo. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa zamerala na oblasť forenznej toxikológie, najmä na zisťovanie ovplyvnenia účastníkov cestnej premávky liečivami, interakcie alkoholu a xenobiotík so špeciálnym zameraním na analgetiká, na zisťovanie vplyvu liečiv na psychiku vodiča, na vývoj letálnych otráv a možností ich prevencie. Bola riešiteľkou a spoluriešiteľkou 5 výskumných úloh. Výsledky svojej práce publikovala ako autorka a spoluautorka v mnohých zahraničných a domácich časopisoch a prezentovala na viac ako 100 zahraničných a domácich vedeckých a odborných podujatiach. V roku 1985 jej bola udelená Cena za najlepšiu publikáciu Slovenskej súdnolekárskej spoločnosti SLS.

Okrem účasti na všetkých formách pregraduálnej výučby významné miesto v profesionálnej kariére jubilantky zaujala postgraduálna pedagogická činnosť. Počas jej pôsobenia v postgraduálnom vzdelávaní získala špecializáciu v súdnom lekárstve takmer polovica súčasných slovenských súdnych lekárov a toxikológov. Od roku 2012 doteraz v rámci akreditácie MZ je garantom špecializačného študijného programu v odbore súdne lekárstvo na Ústave súdneho lekárstva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

Od roku 1984 do roku 2012 bola stálou súdnou znalkyňou v odvetví súdne lekárstvo, vypracovala stovky znaleckých posudkov pre orgány činné v trestnom konaní.

Vo výbore Slovenskej súdnolekárskej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti bola v rokoch 1990 až 1998 vo funkcii vedeckej sekretárky a neskôr predsedníčky. Za dlhoročnú prácu v odbore a za prínos pre rozvoj súdneho lekárstva na Slovensku jej boli udelené viaceré medaily a ocenenia. V roku 2006 bola menovaná Čestnou členkou SSLS SLS a v roku 2011 bola ocenená striebornou a v roku 2016 zlatou medailou Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Potešiteľné je konštatovanie, že jubilantka je spolu so svojím manželom Mirkom naďalej publikačne aktívna a nezištne odovzdáva svoje bohaté skúsenosti mladším kolegom, za čo sme jej všetci zo srdca vďační.

Vážená pani docentka, milá Jirka, ďakujeme Ti v mene slovenskej obce súdnych lekárov a toxikológov za všetko, čo si vykonala pre slovenské súdne lekárstvo a súdnolekársku toxikológiu a najmä za Tvoj prínos pre postgraduálnu aj pregraduálnu výučbu v odbore. Prajeme Ti aj naďalej pevné zdravie a veľa ďalších spokojných rokov v kruhu svojich blízkych a priateľov.

 „Ad multos annos!“

doc. MUDr. Jozef Šidlo, CSc.

MPH ÚSL LF UK, Bratislava


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se