Cardiology Review - About the journal

Characteristics of the Periodical Journal Kardiologická revue

 • abbreviation for quotation: Kardiol. Rev.
 • language of the periodical journal: Czech, Slovak, English
 • the journal publishes:
  • original scientific research studies
  • comprehensive scientific articles
  • clinical observations (case studies)
  • short original papers from the respective fields
  • letters to the editor
  • comprehensive reviews
  • editorials, commentary
  • reports from the conferences and residencies
  • reports from the medical societies and from the regions
  • questions and answers
  • quizzes, historical features, medical jokes

The Kardiologická revue (ISSN 1212-4540) was added to the list of non-impacted peer-reviewed periodic journals in the Czech Republic approved by the Research and Development Council on 20 June 2008. It opened further possibilities for the official publication of grant studies and papers for conferring degrees (graduation), etc.

In the supplement of the Kardiologická revue (formerly Kardiofórum) a number of articles are published on the same theme, which are reviewed by a principal author who selects his co-authors, writes the introduction and supervises the proper layout and arrangement of the articles.
The articles are subject to the same publication conditions as in the Kardiol. rev.

Editorial Board

Editor-in-Chief

prof. MUDr. J. Špinar, CSc., FESC
prof. MUDr. J. Vítovec, CSc., FESC

Members

Prof. MUDr. M. Aschermann, DrSc., FESC

prof. MUDr. A. Dukát, CSc.

MUDr. M. Fejfuša, CSc.

doc. MUDr. P. Gavorník, PhD., mim. prof

doc. MUDr. E. Goncalvesová, CSc.

Doc. MUDr. P. Heinc, Ph.D.

Doc. MUDr. V. Chaloupka, CSc., FESC

Prof. MUDr. J. Kautzner, CSc., FESC

prof. MUDr. M. Kršek, CSc.

doc. MUDr. R. Lábrová, Ph.D.

Prof. MUDr. A. Linhart, DrSc.

doc. MUDr. O. Ludka, Ph.D.

prof. MUDr. M. Lukáš, CSc.

doc. MUDr. F. Málek, Ph.D., MBA

Prof. MUDr. I. Murín, DrSc., FESC

prof. MUDr. P. Neužil, CSc., FESC

Doc. MUDr. P. Němec, CSc.

doc. MUDr. M. Novák, CSc.

Doc. MUDr. R. Pudil, Ph.D.

Prof. MUDr. H. Rosolová, DrSc., FESC

Prof. MUDr. L. Špinarová, Ph.D., FESC

Doc. MUDr. M. Táborský, CSc., FESC, MBA

prim. MUDr. F. Toušek, FESC

doc. MUDr. J. Václavík, Ph.D.

Prof. MUDr. J. Veselka, CSc.

doc. MUDr. M. Vrablík, Ph.D.

Subscription

Published 4 times a year.

 • Price for a year: 12 EUR (300 Kč).

Subscription orders for the Czech and Slovak Republics should be sent to

E-mail: pavla.hrabcova@ambitmedia.cz

For authors and reviewers

dostupné i na www.kardiologickarevue.cz

Charakteristika periodika Kardiologické revue

 • zkratka pro citování :Kardiol Rev
 • jazyk periodika: čeština, slovenština, angličtina

V časopise se publikují:

 • původní vědecko-výzkumné práce
 • přehledové odborné články
 • klinická pozorování (kazuistiky)
 • rukopisy (dopisy redakci, diskuze, sdělení, zprávy ze sjezdů, recenze knih a další oznámení)

V Supplementu Kardiologické Revue (býv. Kardiofóru) se publikují monotématické soubory článků, redigované hlavním autorem, který vybírá spolupracovníky, napíše úvod a dohlédne na správné členění a seřazení článků. Na články se vztahují stejné publikační podmínky jako v Kardiol Rev. Pro vydání Supplementa je nutná spolupráce hlavního autora s redakcí při finančním zajištění publikace.
Kardiologická Revue (1212–4540) byla zařazena na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR, schválený Radou pro výzkum a vývoj v roce 2008. Od roku 2010 je titul je excerpován v databázi Scopus. 

Publikační podmínky pro autory 

Autor/vedoucí kolektivu současně s prací  zašle do redakce na základě Autorského
zákona písemné prohlášení :

 • o původnosti práce a oprávnění zveřejněnit veškeré
 • přílohy,hl. schémata, obrázky a fotografie
 • že práce nebyla a nebude publikována v jiném časopise (převod autorských práv)
 • že souhlasí s uveřejněním své e-mailové adresy
 • první autor dodá krátký životopis (do 200 slov) s fotografií ve formátu jpg

Užívaná odborná terminologie, zkratky, symboly a fyzikální a biochemické hodnoty musí odpovídat platným normám.

Forma dodání příspěvku 

 • příspěvek bude přijat výhradně v elektronické formě jako e-mail, CD nebo DVD
 • veškerá dokumentace (tabulky, grafy, schémata, obrázky, fotografie – očíslované a doprovázené legendou) jsou přijímány jako přílohy v samostatných souborech
 • příspěvek musí být dodán kompletní se všemi náležitostmi, jinak bude vrácen k doplnění

 Jedině kompletní příspěvek může být zaregistrován jako „doručený“ a postoupen k recenznímu řízení. Každý rukopis (výjma zpráv, sdělení, editorialu apod.) je hodnocen anonymním recenzentem. Na základě recenzentova posudku rozhodne definitivně redakční rada o přijetí či nepřijetí práce k uveřejnění. Autor je povinen reagovat na připomínky recenzního řízení. Redakce si vyhrazuje právo provádět drobné úpravy, eventuálně zkrácení rukopisu. Po zalomení je článek zaslán autorovi ještě jednou k rychlé kontrole. Je třeba bezpodmínečně dodržet termín vrácení autorské korektury určený odpovědným redaktorem.

Formát textu

Contact us

Editorial Office Address

Ambit Media, a. s.
Media Hall
Bidláky 20
639 00 Brno
tel.: +420 533 337 311
fax: +420 533 337 312

Publisher

Ambit Media, a. s.
Klicperova 604/8
150 00 Praha 5
Phone: +420 222 352 573
Fax: +420 222 352 572
E-mail: info@ambitmedia.cz
Web: www.ambitmedia.cz
IČ: 274 22 160
DIČ: CZ27422160

Editor-in-Chief

prof. MUDr. J. Špinar, CSc., FESC
prof. MUDr. J. Vítovec, CSc., FESC

Contact person

Mgr. Leoš Verner
leos.verner@ambitmedia.cz

Advertising

Pavel Doležal
pavel.dolezal@ambitmedia.cz

Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account