Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidémií v dospělosti, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu


Czech Atherosclerosis Society Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Dyslipidemia in Adults

The present guidelines are based on the recommendations published in 2005 entitled “Prevention of Cardiovascular Diseases in Adulthood” summarizing the conclusions of nine Czech medical societies and agree with them in the assessment of individual risk of mortality from cardiovascular disease (CVD) according to SCORE tables. They reflect new research data in pathophysiology of dyslipidemias (DLP) and particularly the results of recent clinical trials of lipid-lowering therapy and their meta-analyses. They establish priorities for the screening and management of DLP, present suitable diagnostic methods, additional investigations of potential use in risk assessment, including some emerging risk factors and detection of sub-clinical atherosclerosis in persons in a moderate-risk category. Major changes include a lower LDL-cholesterol treatment target (< 2.0 mmol/L for all CVD individuals) and a possible use of apolipoprotein B as a secondary target in selected persons (< 0.9 g/L in high risk without CVD, < 0.8 g/L for CVD patients) and nonHDL-cholesterol (< 3.3 mmol/L in high risk without CVD, < 2.8 mmol/L for CVD patients). Therapy of individual DLP phenotypes (monotherapy and combination therapy) as well as basic principles for control examination at lipid-lowering medication are described. Recommended therapeutic lifestyle changes are shown. Enclosed are five annexes: DLP diagnosis; causes of secondary DLP; additional investiga tions of potential use in risk stratification; familial hypercholesterolemia; list of recommended foods; two variants of SCORE tables for risk assessment for the Czech Republic; the scheme of recommended procedures and treatment algorithm in DLP asymptomatic individuals.

Key words:
guidelines, dyslipidemias, LDL cholesterol, apolipoprotein B, cardiovascular diseases.


Autoři: H. Vaverková 1;  V. Soška 2;  H. Rosolová 3;  R. Češka 4;  R. Cífková 5;  T. Freiberger 6;  J. Piťha 7;  R. Poledne 7;  T. Štulc 4;  Z. Urbanová 8;  M. Vráblík 4
Působiště autorů: III. interní klinika LF UP a FN, Olomouc 1;  Oddělení klinické biochemie FN U sv. Anny v Brně 2;  II. interní klinika, Centrum preventivní kardiologie LF UK a FN, Plzeň 3;  III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha 4;  Pracoviště preventivní kardiologie IKEM, Praha 5;  Genetická laboratoř, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno 6;  Laboratoř pro výzkum aterosklerózy IKEM, Praha 7;  Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK, Praha 8
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 1-15
Kategorie: Příloha

Souhrn

Tato doporučení vycházejí z publikace z roku 2005 „Prevence kardiovaskulárních onemocnění v dospělém věku“, která byla výsledkem konsenzu českých odborných společností, a jsou s nimi v souladu ve způsobu odhadu výše individuálního rizika úmrtí na kardiovaskulární onemocnění (KVO) podle tabulek SCORE. Zohledňují nejnovější poznatky z oblasti patofyziologie dyslipidémií (DLP), především však výsledky nových klinických studií s hypolipidemiky včetně jejich metaanalýz. Stanovují priority pro vyhledávání a léčbu osob s DLP, uvádějí k tomu vhodné diagnostické postupy včetně možnosti detekce subklinické aterosklerózy u osob s hraničním rizikem. Důraz je kladen na nové cílové hodnoty LDL-cholesterolu (< 2,0 mmol/l pro osoby s KVO) a na možnost použít u vybraných skupin osob jako sekundární cíl apolipoprotein B (< 0,9 g/l vysoké riziko bez KVO, < 0,8 g/l osoby s KVO) a non HDL-cholesterol (< 3,3 mmol/l vysoké riziko bez KVO, < 2,8 mmol/l osoby s KVO). Pro upřesnění individuálního rizika jsou zohledněny prediktivní hodnoty jak klasických, tak i některých nových rizikových faktorů. Dále jsou uvedeny postupy pro léčbu konkrétních typů DLP (monoterapií i kombinací hypolipidemik) a základní pravidla pro kontrolní vyšetření při medikaci hypolipidemiky. Zmíněny jsou i nejnovější léky, které by měly být dostupné v nejbližších letech. Součástí jsou také doporučené postupy pro ovlivnění DLP změnami životního stylu. Závěrem je pět příloh (diagnostika DLP; příčiny sekundárních DLP; další vyšetření využitelná pro stratifikaci rizika; familiární hypercholesterolémie; přehled doporučených potravin), dále dvě varianty tabulek SCORE pro odhad rizika pro Českou republiku a schéma doporučeného postupu u asymptomatických osob s DLP.

Klíčová slova:
doporučení, dyslipidémie, LDL cholesterol, apolipoprotein B, kardiovaskulární onemocnění.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×