Specifika a komorbidity závislosti na opioidech v různých věkových kategoriích

1. 3. 2018

Souvislosti mezi věkem či pohlavím a závislostí na opioidech přibližuje článek zveřejněný v Journal of Substance Abuse Treatment. Autoři z Washingtonovy univerzity v St. Louis se zaměřili na sledování odlišných návyků a komorbidit mezi jednotlivými věkovými kategoriemi pacientů se závislostí na opioidech.

Zkoumaná populace a cíle průzkumu

Anonymního dotazníkového průzkumu se zúčastnilo 2573 pacientů ve věku 18–75 let se závislostí na opioidech. Nejvíce pacientů spadalo do věkové kategorie 25–34 let, nejméně do kategorie nad 65 let. Ve všech věkových kategoriích byli rovnoměrně zastoupeni muži i ženy.

Cílem bylo získat informace o jejich dřívějších i současných návycích při užívání opioidů, o psychiatrických komorbiditách a celkovém stavu dle dotazníku SF-36v2 (Short Form Health Survey version 2.0), který hodnotí zdravotní problémy fyzického i duševního charakteru. Za závislost byl považován stav odpovídající kritériím Diagnostického a statistického manuálu Americké psychiatrické asociace (DSM-IV).

Výsledná zjištění

Středně silná až silná bolest, která omezovala pracovní a společenské aktivity pacientů, byla dominantním rysem již ve věkové kategorii 18–24 let (udávalo ji 45 % dotazovaných) a narůstala s přibývajícím věkem. V kategorii 45letých a starších na ni poukazovalo 70 % pacientů. K bolesti byly dle výsledků průzkumu náchylnější ženy.

Podobný poznatek se týkal potíží psychického charakteru (deprese, úzkost, bipolární porucha), které výrazně častěji postihují ženy než muže (OR 2,11; 95% interval spolehlivosti [CI] 1,80–2,47; p < 0,001). U komorbidit jako závislost na alkoholu a nikotinu nebyly pozorovány významné rozdíly mezi pohlavími, ovšem rozdíly byly patrné v různých věkových kategoriích. Dotazovaní pacienti starší 45 let udávali závislost na alkoholu častěji než mladší respondenti (OR 2,33; 95% CI 1,86–2,91; p < 0,001).

Kvalita fyzického zdraví i duševního stavu podle SF-36 klesala s věkem pacientů, zjištěné hodnoty byly nižší, než jsou normy udávané pro danou populaci.

Průzkum poukázal také na rozdíly ve způsobu, jakým dotazovaní získávají opioidy. Obstarávání přes prostředníka, které je dominantním způsobem v kategorii 18–24 let, je s rostoucím věkem postupně nahrazeno zdroji ze zdravotnictví. Tento trend je možné vysvětlit snadnějším přístupem k opioidům na základě lékařského předpisu v rámci léčby bolesti. Sdílení opioidů mezi pacienty je pozorováno ve všech věkových skupinách, ovšem častěji mezi ženami.

Diskuse a závěr

Výsledky dokládají, že k závislosti na opioidech nelze přistupovat stejně u všech pacientů, v prevenci i léčbě je nutné respektovat specifika jednotlivých skupin. Otázkou zůstává, zda je příčinou pozorovaných komorbidit samotné zneužívání opioidů, nebo zda lze závislost na opioidech považovat za jeden z jevů, které poukazují na psychiatrické a další diagnózy. Najít přesnou a jednoznačnou odpověď na tuto otázku je komplikované, ovšem řada poznatků nahrává tomu, že zejména mladší věkové kategorie pacientů se závislostí na opioidech mají různé psychické obtíže ještě před rozvojem této závislosti.

Forma průzkumu sice neumožnila pokládat pacientům doplňující či upřesňující otázky, ale anonymita přispívá k tomu, že odpovědi jsou otevřenější a upřímnější, než tomu bývá při přímé konfrontaci pacienta s dotazovatelem.

(pak)

Zdroj: Cicero T. J., Surratt H. L. et al. Patterns of prescription opioid abuse and comorbidity in an aging treatment population. J Subst Abuse Treat 2012; 42 (1): 87–94, doi: 10.1016/j.jsat.2011.07.003.Štítky
Adiktologie Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie Algeziologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se