Komplexní ambulantní péče o závislé na nealkoholových psychoaktivních látkách

9. 1. 2016

Společnost Remedis, s. r. o., je nestátní zdravotnické zařízení založené v r. 1997 a během let postupně nabízející široké spektrum medicínských služeb ve snaze poskytovat klientům optimalizovanou a individualizovanou péči formou komplexního přístupu celého multidisciplinárního týmu odborníků, které slučuje.

Inzerce

Společnost Remedis, s. r. o., je nestátní zdravotnické zařízení založené v r. 1997 a během let postupně nabízející široké spektrum medicínských služeb ve snaze poskytovat klientům optimalizovanou a individualizovanou péči formou komplexního přístupu celého multidisciplinárního týmu odborníků, které slučuje.

Pacientům nabízíme zdravotní péči ambulantního charakteru v následujících oborech: gastroenterologie, proktologie, hepatologie, vnitřní lékařství, diabetologie, obezitologie, gynekologie, psychiatrie, psychologie, praktické lékařství, rtg. a nově adiktologie, a to ve vzájemné součinnosti a klinické propojenosti.

V rámci oboru gastroenterologie–hepatologie se v Remedisu, s. r. o., odborníci zaměřují na vyšetřování a léčbu virových hepatitid s cílem snižovat riziko a výskyt těchto přenosných infekcí v populaci. Jejich výskyt je velmi vysoký mezi lidmi trpícími závislostí a péče o ně vyústila v nutnost nabídnout komplexní ambulantní péči o závislé na nealkoholových psychoaktivních látkách. Na jednom místě je poskytována péče psychosociální, psychiatrická a psychologická i somatická (zejména léčba a snaha o redukci somatických komplikací závislosti).

Práce s klienty v našem zdravotnickém zařízení je postavena na celostním přístupu vycházejícím z bio-psycho-sociálního modelu. Ten se promítá do pojetí nemoci i její terapie. V přístupu k problematice závislosti těžíme především z odborného i technického zázemí, které poskytuje víceoborové zdravotnické zařízení. Koncepce je tedy postavena na možnosti získání co nejširšího spektra potřebné péče na jednom místě a při jedné návštěvě. Klienti tak mají v rámci jednoho zařízení a jednoho týmu možnost řešit psychosomatické potíže ve všech jejich aspektech a je jim nabízeno přesně takové penzum péče, které jsou schopni zvládnout a aktivně se na něm spolupodílet. Zařízení poskytuje kromě lékařské péče také psychoterapii, psychosociální poradenství, konzultace s rodinnými příslušníky, popř. rodinnou psychoterapii. Nosným faktorem spolupráce je podle nás vytvoření kvalitního vztahu mezi pacientem a lékařem (potažmo zařízením jako celkem) založeného na důvěře a partnerské spolupráci.

Dlouhodobá zkušenost s péčí o pacienty trpícími závislostí, diagnózou často vizuálně zřejmou i laické veřejnosti, až po pacienty s různými funkčními obtížemi, dobře až velmi dobře sociálně ukotvené a veřejnosti se prezentující jako zdraví a silní jedinci, nám ukázala vhodné strategie komunikace, poznání specifických charakteristik jednotlivých skupin a respektování jejich potřeb při využívání služeb ve zdravotnictví.

Adiktologická ambulance v Remedisu, s. r. o., nabízí jako jeden z léčebných postupů i program substituční léčby opiátové závislosti. Jedná se o časově neomezenou udržovací terapii, která odkládá splnění konečného cíle, tj. trvalé a důsledné abstinence, na dobu, kdy bude pacient objektivně i subjektivně schopen abstinenčně orientovanou léčbu podstoupit. Podstatou je náhrada ilegálně získávaných látek jinou látkou s obdobným účinkem, avšak podávanou a předepisovanou legálně, bezpečně, kontrolovaně a v čisté formě. Naše zařízení se závislým pacientům a substituci věnuje od počátku své existence, protože je úzce propojena s léčbou virových hepatitid, a bylo Ministerstvem zdravotnictví ČR ustanoveno centrem substituční léčby. Tyto služby jsou poskytované substitučním týmem: adiktologem, psychiatrem, psychologem a středním zdravotnickým personálem. V léčbě používáme dvě účinné látky – monobuprenorfin (Subutex), buprenorfin/naloxon (Suboxone) a metadon. Aktuálně máme v režimu substituční léčby 270 pacientů na buprenorfinu a buprenorfinu/naloxonu a 30 pacientů na substituci metadonem.

V rámci týmu máme možnost obsáhnout problematiku závislosti ve všech jejích základních aspektech. Máme zkušenosti, že se jedná o problém mnohem rozšířenější, než se na první pohled zdá. K závislosti se můžou propracovat i pacienti, kteří jsou vnímáni jako duševně zdraví, jsou léčení lege artis u jiných odborníků pro různé obtíže, ale dostávají dostupné léky s potenciálem vzniku fyzické i psychické závislosti a nějakou dobu vše dobře funguje. Až do zlomového momentu, kdy např. nastane ve zdravotní, osobní nebo sociální situaci pacientů krize a oni se „opřou“ o užívané medikamenty a využijí jejich efekt, dávku, způsob a indikaci jinak, než bylo lékařem původně doporučeno. Na straně druhé jsou pacienti, kteří mají k závislému chování rovnou určitou osobnostní predispozici. Závislost a závislé chování je z adiktologického pohledu totiž jenom jedno, i když v populaci vidíme zdravotní a sociální důsledky různé tíže a může nás zmást, že se jedná o problém, který se týká jen specifických skupin.

Asi nejdůležitější je fungující multidisciplinární péče o pacienty, kteří jsou léčeni medikamenty s vysokým potenciálem vzniku závislosti (např. opioidy v ambulancích bolesti, kde jsem měla možnost jako psychiatr působit). O problému rizika vzniku opiátové závislosti u pacientů léčených pro chronickou bolest se dnes otevřeně diskutuje na algeziologických i adiktologických fórech. Některých jsem se osobně účastnila a byla podnětná, dovolím si říci, pro všechny odbornosti.

V zahraničí se substituční léčba buprenorfinem s úspěchem používá už i u pacientů trpících chronickou bolestí, kteří vykazují známky rozvinutého syndromu závislosti na opiátech. Předpokládá se potvrzení diagnózy psychiatrem a další podpůrná adiktologická terapie za účelem farmakologicky bezpečné stabilizace závislosti, aby mohla dál pokračovat algeziologická péče bez komplikací.

Přitom osobně vnímám, že cílem není „psychiatrizovat“ pacienty, ale sledovat jejich osobní příběhy, životní styl, povahy, … a v případě, že nápadně změní své zvyky nebo chování, uvažovat o možnosti využít psychiatricko-psychologické intervence jako podpůrné zastávky v jejich boji s bolestí. Tímto rovnou nabízím realizovat tuto možnost v našem zařízení. Jsme otevřeni a ochotni navázat spolupráci se všemi lékaři, kteří se budou potýkat s podezřením na závislé chování u svých pacientů, a to jak formou konziliárních konzultací pro kolegy s diskuzí nad návrhem dalšího vhodného léčebného postupu, tak v podobě diagnostiky a společné péče o pacienta samotného.

Kontaktní údaje: www.remedis.cz, tel. recepce: 226 216 200, na Vaše dotazy ráda osobně odpovím na ordinace@remedis.cz.

Smyslem je poskytnout pacientům prostor a podporu pro kroky vedoucí k nastartování změn, byť minimálních. Tyto změny mají vést v prvé řadě k minimalizaci rizikového chování, které může nastat, a jeho důsledků až k pozvolnému návratu ke zdraví.

MUDr. Jana Poradovská

PsychiatrŠtítky
Adiktologie Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie Algeziologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více