Bezpečnost substituční terapie závislosti na opioidech u gravidních žen

7. 9. 2016

Prevalence závislosti na opioidech u těhotných žen podobně jako v celé populaci ve Spojených státech amerických od roku 2000 výrazně narůstá. V letech 1998–2011 se více než zdvojnásobila, a to až na 4/1000 porodů. Vzrůstá počet gravidních, které zneužívají opioidy vázané na lékařský předpis, stejně jako nelegální opiátové drogy. Otázkou bezpečnosti substituční terapie tohoto typu závislosti pro těhotnou, plod a dítě se zabývala metaanalýza amerických autorů zveřejněná letos na jaře v časopisu Addiction.

Přidružená rizika spojená se závislostí

U těhotných trpících závislostí na opioidech se častěji než u zbytku populace vyskytují další faktory zvyšující riziko závažných komplikací během gravidity, jako jsou chronické virové infekce, psychiatrická onemocnění, nepříznivé sociální podmínky, špatné chování s ohledem na celkové zdraví či neadekvátní prenatální péče. Úplná abstinence od opioidů je pro matku i plod sice ideální, ale jejich náhlé vysazení s akutním abstinenčním syndromem doporučováno není. Riziko recidivy je vysoké a opakované cykly intoxikace a odvykacího stavu jsou prokazatelně asociovány s tísní plodu, jež může vést k placentární insuficienci a související ztrátě těhotenství, intrauterinní růstové retardaci nebo předčasnému porodu.

Substituční terapie

Přijatelným východiskem je pro závislé těhotné terapie dlouhodobě působícími opioidními agonisty, jako jsou metadon či buprenorfin, pochopitelně společně s komplexní gynekologickou péčí a psychosociální intervencí. Díky adekvátní léčbě je možné udržet stabilní hladiny opioidů v krvi, minimalizovat tím rizikové bažení k užití heroinu či jiných opioidů a zlepšit prenatální péči u závislé ženy.

Substituční terapie metadonem je u gravidních žen široce užívána již od počátku 70. let 20. století. Substituce buprenorfinem byla schválena v roce 1998 ve Francii a v roce 2002 ve Spojených státech amerických. Umožňuje nižší frekvenci užívání léku a je s ní spojeno nižší riziko předávkování i lékových interakcí.

Předchozí provedené metaanalýzy potvrdily srovnatelnou účinnost metadonu a buprenorfinu na snížení užívání opioidů těhotnými ženami. Americká studie z roku 2010 cílená na novorozenecký abstinenční syndrom (NAS) nalezla jeho nižší závažnost v případě užívání buprenorfinu v těhotenství. Ve srovnání s užíváním metadonu byla léčba NAS u novorozence provázena nižší celkovou potřebou morfinu (o 89 %) a kratší dobou hospitalizace (o 43 %). Dvě menší studie z let 2005 a 2006 však tyto výsledky nepotvrdily a žádný prokazatelný rozdíl nenalezly. Cílem autorů následující metaanalýzy proto bylo systematicky zhodnotit veškeré dostupné validní výsledky klinických studií týkajících se bezpečnosti užívání buprenorfinu ve srovnání s metadonem u těhotných žen závislých na opioidech.

Metodika analýzy

Prostřednictvím PubMed, Embase a Cochrane Library byly vyhledány všechny dostupné randomizované kontrolované studie (RCT) a observační kohortové studie (OBS), které srovnávaly buprenorfin a metadon v léčbě těhotných žen závislých na opioidech.

Dva recenzenti nezávisle na sobě hodnotili jednotlivé tituly a abstrakta všech výsledků a celé texty všech pro daný účel potenciálně vhodných studií uvádějících původní data týkající se úmrtí matky, plodu či dítěte, předčasných porodů, růstových charakteristik plodu, fetálních či kongenitálních anomálií, nervového vývoje plodu a dítěte a nežádoucích účinků léčby u matky.

Výsledky

Kritéria pro zařazení splnily 3 randomizované kontrolované studie (n = 223) a 15 observačních kohortových studií (n = 1923). Z jejich analýzy vyplynulo, že užívání buprenorfinu během gravidity je ve srovnání s metadonem spojeno s nižším rizikem předčasného porodu (RCT risk ratio [RR] 0,40 [95% CI 0,18−0,91]; OBS RR 0,67 [95% CI 0,50−0,90]), vyšší porodní váhou dítěte (RCT weighted mean difference [WMD] 277 g [95% CI 104−450]; OBS WMD 265 g [95% CI 196−335]) a větším obvodem hlavičky dítěte (RCT 0,90 cm [95% CI 0,14−1,66]; OBS 0,68 cm [95% CI 0,41−0,94]).

Nebyly nalezeny signifikantní rozdíly ve výskytu spontánního úmrtí plodu, fetálních/kongenitálních anomálií a jiných růstových charakteristik plodu v souvislosti s léčbou.

Metaanalýza má své limity dané především různou kvalitou použitých studií a omezenou velikostí jednotlivých vzorků.

Závěr

Užívání buprenorfinu během těhotenství není dle provedené metaanalýzy spojeno s většími škodami v porovnání s užíváním metadonu. Naopak, středně silné důkazy naznačují nižší riziko předčasného porodu, vyšší porodní váhu a obvod hlavičky dítěte v případě substituce buprenorfinem.

(veri)

Zdroj: Zedler B. K., Mann A. L., Kim M. M. et al. Buprenorphine compared with methadone to treat pregnant women with opioid use disorder: a systematic review and meta-analysis of safety in the mother, fetus and child. Addiction 2016 May 25, doi: 10.1111/add.13462 [Epub ahead of print].Štítky
Adiktologie Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie Algeziologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se