Adherence k léčbě buprenorfinem/naloxonem zlepšuje u osob závislých na opioidech paměť a schopnost učení

11. 9. 2018

Nedávno publikovaná studie hodnotila vliv adherence k užívání buprenorfinu/naloxonu po dobu 6 měsíců na neuropsychologické funkce jedinců se závislostí na opioidech. Současně zkoumala vliv depresivní symptomatologie na tyto funkce.

Úvod

Kombinovaná farmakoterapie buprenorfinem a naloxonem je indikována v léčbě závislosti na opioidech. Spolu s metadonem se jedná o nejčastější substituční terapii. U jedinců závislých na opioidech jsou časté neuropsychologické poruchy, vliv substituční terapie na zlepšení těchto funkcí však není příliš znám. Dostupná data naznačují, že substituční terapie zlepšuje neuropsychologické funkce, mezi něž patří například verbální učení, vizuální paměť, rychlost zpracování informací nebo exekutivní funkce. Na tento aspekt substituční terapie se soustředila studie publikovaná v roce 2017.

Metodika a cíl studie

Studie se zúčastnilo 20 jedinců podstupujících substituční terapii buprenorfinem/naloxonem, průměrný věk zúčastněných činil 45,2 roku, většinou se jednalo o muže (75 % probandů). Účastníci studie na jejím počátku a po 6 měsících terapie podstoupili rozsáhlé neuropsychologické testování a vyplnili dotazníky zaměřené na hodnocení depresivní symptomatologie a adherence k terapii. Primárním cílem studie bylo zjistit, zda tíže deprese a větší adherence k substituční terapii souvisí s neuropsychologickými funkcemi.

Výsledky 

Průměrné odhadnuté premorbidní IQ účastníků zhodnocené pomocí testu WRAT 3 činilo 86,9. Většina účastníků hodnotila tíži symptomů deprese jako mírnou, téměř třetina ji však označila jako střední. Přibližně 28 % účastníků bylo HIV pozitivních, průměrná adherence během 6měsíčního sledování činila 91,3 %. 

V průběhu 6měsíčního sledování došlo u 15 % účastníků ke zlepšení celkových neuropsychologických funkcí, u 5 % k jejich zhoršení a u 80 % nedošlo k žádné změně. Výsledky korelační analýzy ukázaly, že větší adherence k substituční terapii je spojena se zlepšením v parametrech učení, paměti a globálních neuropsychologických funkcí. Depresivní symptomatologie nebyla signifikantně asociována se změnou neuropsychologických funkcí, a to celkově ani z hlediska jednotlivých funkcí.

Závěr

Z výsledků této studie vyplývá, že větší adherence k substituční terapii buprenorfinem/naloxonem u osob závislých na opioidech může vést ke zlepšení neuropsychologických funkcí, zatímco depresivní symptomatologie na tyto funkce nemá vliv.

(holi)

Zdroj: Scott T. M., Rivera Mindt M., Cunningham C. O. et al. Neuropsychological function is improved among opioid dependent adults who adhere to opiate agonist treatment with buprenorphine-naloxone: a preliminary study. Subst Abuse Treat Prev Policy 2017 Nov 15; 12 (1): 48, doi: 10.1186/s13011-017-0133-2.Štítky
Adiktologie Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie Algeziologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se