Profylaxe tromboembolismu nízkomolekulárními hepariny u onkologických pacientů: účinnost a bezpečnost dávky upravené podle aktivity anti-Xa

28. 1. 2020

U onkologických pacientů podstupujících chirurgický výkon je pozorováno vysoké riziko tromboembolických komplikací. Doporučené profylaktické dávkování nízkomolekulárních heparinů (LMWH) je u vysoce rizikových pacientů často spojeno se subprofylaktickou aktivitou anti-Xa. Recentně publikovaná studie hodnotila účinnost a bezpečnost podávání enoxaparinu v dávce upravené podle měřené hodnoty anti-Xa.

Úvod

Studie v populacích s vysokým rizikem tromboembolické nemoci prokázaly, že doporučené dávky enoxaparinu v profylaxi tromboembolických komplikací jsou asociovány s vyšší incidencí subprofylaktických hodnot měřené aktivity anti-Xa. Stanovení aktivity anti-Xa patří mezi důležité parametry sledování účinnosti a bezpečnosti terapie. Profylaktická aktivita anti-Xa měřená 3−4 hodiny po aplikaci LMWH se pohybuje orientačně v rozmezí 0,2–0,4 IU/ml, terapeutická aktivita v rozmezí 0,5–1,0 IU/ml. Recentně publikovaná studie hodnotila účinnost a bezpečnost profylaxe enoxaparinem v dávce upravené podle stanovené aktivity anti-Xa u onkologických pacientů podstupujících chirurgický výkon.

Metodika a cíle studie

Do studie byli prospektivně zařazeni pacienti podstupující chirurgický výkon pro malignitu v abdominální oblasti, u nichž byla dávka enoxaparinu upravena tak, aby nejvyšší aktivita anti-Xa dosáhla hodnoty > 0,2 IU/ml. Účastníci byli porovnáváni s historickou kohortou, u které byla profylaxe založená na empiricky doporučeném dávkování enoxaparinu. Mezi cíle studie patřilo monitorování incidence tromboembolické nemoci a závažného krvácení během hospitalizace po změně dávky enoxaparinu.

Sledovaná populace

Studie se zúčastnilo celkem 197 pacientů, přičemž 64 patřilo do prospektivní intervenční skupiny a 133 tvořilo kontrolní skupinu. Vstupní charakteristika obou skupin byla obdobná, lišila se pouze v parametru Capriniho skóre rizika tromboembolických komplikací(8,09 vs. 7,26; p = 0,013). Subprofylaktická dávka enoxaparinu byla v intervenční skupině vstupně pozorována u 50 ze 64 pacientů (78,1 %).

Výsledky

V intervenční skupině byla pozorována nižší míra výskytu tromboembolické nemoci v porovnání s kontrolní skupinou (0 vs. 8,27 %; p = 0,018). V rámci výskytu závažného krvácení nebyl pozorován signifikantní rozdíl (3,12 vs. 1,50 %; p = 0,597), stejně tak v rámci množství transfuzí erytrocytárních přípravků po výkonu (17,2 vs. 23,3 %; p = 0,426) nebo průměrné hodnoty hemoglobinu při ukončení hospitalizace (95,8 vs. 93,7 g/l; p = 0,414).

Závěr

Tromboprofylaxe enoxaparinem v dávce 40 mg/den je často asociována se subprofylaktickou aktivitou anti-Xa. Úprava dávkování podle stanovené aktivity anti-Xa vede ke snížení incidence tromboembolické nemoci bez zvýšení rizika závažných krvácivých příhod v porovnání s konvenčním dávkováním.

(holi)

Zdroj: Kramme K., Sarraf P., Munene G. Prophylactic enoxaparin adjusted by anti-factor Xa peak levels compared with recommended thromboprophylaxis and rates of clinically evident venous thromboembolism in surgical oncology patients. J Am Coll Surg 2019 Dec 13, pii: S1072-7515(19)32232-X, doi: 10.1016/j.jamcollsurg.2019.11.012 [Epub ahead of print].Štítky
Angiologie Gynekologie a porodnictví Hematologie a transfuzní lékařství Chirurgie všeobecná Interní lékařství Onkologie Ortopedie Traumatologie Urologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se