Prodloužená tromboprofylaxe enoxaparinem po bariatrické operaci

29. 4. 2021

Nedávná retrospektivní studie s 312 pacienty po bariatrické operaci ukázala, že v prevenci pooperační žilní tromboembolie by u těchto pacientů mohla být vhodným postupem prodloužená tromboprofylaxe. Autoři této práce podávali u většiny operovaných enoxaparin v dávce 40 mg 2× denně s.c. po dobu 10–14 dnů bez zvýšeného rizika krvácení.

Cíl studie

Žilní tromboembolie (VTE), zahrnující hlubokou žilní trombózu a plicní embolii, je známou příčinou zvýšené morbidity a mortality pacientů po bariatrické operaci. Dosud však není znám optimální postup tromboprofylaxe u tohoto zákroku. Cílem této práce bylo posoudit účinnost a bezpečnost prodloužené tromboprofylaxe u operovaných osob.  

Metodika a průběh

Jednalo se o retrospektivní studii u pacientů, kteří podstoupili bariatrickou operaci mezi listopadem 2014 a říjnem 2018. Zařazeni byli dospělí s BMI ≥ 30 kg/m2, u nichž byla provedena sleeve gastrektomie, gastrický bypass nebo plikace žaludku. Vyřazeni byli jedinci na plné dávce antikoagulační léčby. Všichni pacienti dostávali prodlouženou tromboprofylaxi. Primárním sledovaným parametrem byla incidence symptomatické VTE, zahrnující plicní embolii, hlubokou žilní trombózu a trombózu splanchnických žil, během 3 měsíců po operaci. VTE byla objektivně ověřena pomocí zobrazovacích metod.

Hodnocená populace a léčba

Operaci ve sledovaném období podstoupilo 374 pacientů, z nichž byly u 312 k dispozici výsledky nejméně 3měsíčního sledování. Průměrný věk pacientů činil 36 let, přičemž většina byla mladších 50 let, a 73 % tvořily ženy. Medián tělesné hmotnosti dosahoval 110 kg, 67 % pacientů mělo BMI ≥ 40 a 3 % ≥ 60 kg/m2. Z komorbidit mělo 16 % pacientů hypertenzi, 14 % diabetes a 1 pacient dříve prodělal VTE. Většina zařazených (95 %) podstoupila sleeve gastrektomii, 4 % gastrický bypass a 1 % plikaci žaludku.

Po operaci užívalo po dobu 10–14 dnů 91 % pacientů enoxaparin 40 mg s.c. 2× denně, 8 % pacientů enoxaparin 40 mg 1× denně a 3 pacienti nefrakcionovaný heparin (UFH) 5000 j. 2× denně. Všichni pacienti byli mobilizováni 1. den po operaci. Nebyla použita mechanická tromboprofylaxe ani antiagregancia. 

Výsledky

Kumulativní incidence VTE běhen 3 měsíců činila 0,64 % (95% interval spolehlivosti [CI]0,20–1,52). Jednalo se o 2 případy, ke kterým došlo po propuštění z nemocnice, a to 21. den po operaci u 35leté ženy s BMI 60 kg/m2 bez komorbidit léčené enoxaparinem podávaným 2× denně a 70. den po operaci u 50leté ženy s diabetem a hypertenzí léčené enoxaparinem podávaným 2× denně. Obě podstoupily sleeve gastrektomii a prodělaly hlubokou trombózu proximálních žil levé dolní končetiny.

Ve studii nedošlo k žádnému úmrtí z důvodu VTE. Nebyly také hlášeny žádné případy krvácení.

Závěr

VTE patří mezi preventabilní pooperační komplikace. Jako účinná a bezpečná prevence VTE po bariatrické operaci se podle uvedené retrospektivní studie jeví prodloužená tromboprofylaxe enoxaparinem po dobu 10–14 dnů. Ke stanovení optimálního režimu jsou ovšem potřebné další prospektivní studie.

(zza)

Zdroj: Almarshad F. M., Almegren M., Alshuaibi T et al. Thromboprophylaxis after bariatric surgery. Blood Res 2020 Mar; 55 (1): 44–48, doi: 10.5045/br.2020.55.1.44.Štítky
Angiologie Gynekologie a porodnictví Hematologie a transfuzní lékařství Chirurgie všeobecná Interní lékařství Onkologie Ortopedie Traumatologie Urologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se