Délka profylaxe TEN enoxaparinem po operaci nádoru v dutině břišní

19. 9. 2018

Chirurgické odstranění nádoru či metastáz v dutině břišní je spojeno s vysokým rizikem tromboembolické nemoci (TEN). Optimální dobu tromboprofylaxe za použití enoxaparinu navrhla prezentovaná švédská studie.

Úvod

Účinnost nízkomolekulárních heparinů (LWMH) v prevenci pooperační TEN je dobře zdokumentována a je známo, že riziko TEN přetrvává několik týdnů po zákroku. Jde o významnou příčinu úmrtí onkologických pacientů a zejména operace v dutině břišní s sebou nesou zvýšenou pravděpodobnost této komplikace. Studie ENOXACAN II srovnávala účinnost a bezpečnost profylaxe enoxaparinem při aplikaci 1 nebo 4 týdny po operaci.

Metodika, průběh a cíle studie

Jednalo se o dvojitě zaslepenou multicentrickou studii s nemocnými podstupujícími plánovanou kurativní otevřenou operaci zhoubného nádoru gastrointestinálního traktu (mimo jícen), genitourinárního traktu nebo ženských reprodukčních orgánů. Pacienti dostávali denně enoxaparin (40 mg subkutánně) po dobu 6–10 dní a následně byli randomizováni k pokračujícímu užívání enoxaparinu nebo placeba po dobu dalších 21 dní. Bilaterální venografie byla provedena mezi dny 25 a 31 nebo v případě, že se objevily symptomy TEN, i dříve.

Primární cíle byly dva. První, zaměřený na účinnost, sledoval incidenci TEN mezi dny 25 a 31. Druhý, hodnotící bezpečnost, sledoval výskyt krvácení během 3týdenní periody po randomizaci. Pacienti byli sledováni celkem 3 měsíce.

Výsledky

Analýza zahrnovala 332 pacientů. Míra výskytu TEN na konci dvojitě zaslepené fáze činila 12,0 % ve skupině s placebem a 4,8 % ve skupině s enoxaparinem (p = 0,02). Tento rozdíl přetrval i po dobu 3 měsíců (13,8 vs. 5,5 %; p = 0,01).

Během 3 měsíců po operaci zemřeli ve skupině s enoxaparinem 3 pacienti a ve skupině s placebem 6 pacientů. Mezi oběma skupinami nebyly během dvojitě zaslepené ani následné sledovací fáze pozorovány žádné signifikantní rozdíly ve výskytu krvácení ani jiných komplikací.

Závěr

Čtyřtýdenní profylaxe enoxaparinem po operaci nádoru v oblasti dutiny břišní nebo pánve je bezpečná a ve srovnání s jednotýdenní profylaxí signifikantně redukuje incidenci venograficky zobrazitelné TEN.

(mir)

Zdroj: Bergqvist D., Agnelli G., Cohen A. T. et al. Duration of prophylaxis against venous thromboembolism with enoxaparin after surgery for cancer. N Engl J Med 2002; 346: 975–980, doi: 10.1056/NEJMoa012385.Štítky
Angiologie Gynekologie a porodnictví Hematologie a transfuzní lékařství Chirurgie všeobecná Interní lékařství Onkologie Ortopedie Traumatologie Urologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se