Tisková zpráva: Studie EMPEROR-Preserved s empagliflozinem přinesla průlomové výsledky, a stala se tak první a zatím jedinou úspěšnou studií v indikaci srdečního selhání se zachovalou ejekční frakcí

5. 8. 2021

 • Studie fáze III EMPEROR-Preserved splnila primární cílový parametr a prokázala, že empagliflozin u pacientů se srdečním selháním se zachovalou ejekční frakcí (HFpEF) významně snižuje kompozitní riziko kardiovaskulárního úmrtí nebo hospitalizace kvůli srdečnímu selhání
 • HFpEF bývá kvůli četnosti výskytu, nepříznivé prognóze a dosavadní neexistenci klinicky ověřené léčby označováno za „největší nevyřešený problém
 • Empagliflozin se po schválení stane prvním a jediným klinicky ověřeným přípravkem pro zlepšení zdravotního stavu široké škály pacientů se srdečním selháním bez ohledu na ejekční frakci
 • Ingelheim/Praha , 19. července 2021 – Studie fáze III EMPEROR-Preserved splnila primární cílový parametr a prokázala, že empagliflozin jako první a jediný léčivý přípravek významně omezuje kompozitní riziko kardiovaskulárního úmrtí nebo hospitalizace kvůli srdečnímu selhání u dospělých pacientů se srdečním selháním se zachovalou ejekční frakcí (HFpEF) s/bez diabetu. Společnost Boehringer Ingelheim dnes oznámila předběžné výsledky studie. Její závěry, společně s výsledky studie EMPEROR-Reduced, dokazují, že empagliflozin je účinný u všech forem srdečního selhání bez ohledu na ejekční frakci. Bezpečnostní profil v zásadě odpovídal známému bezpečnostnímu profilu empagliflozinu.

  „Těšíme se, že výsledky studie EMPEROR-Preserved představíme na kongresu ESC 2021. S největší pravděpodobností totiž znamenají průlom v kardiovaskulární medicíně a novou naději pro lidi s HFpEF, tedy s onemocněním, které stále více zatěžuje systémy veřejného zdravotnictví. HFpEF bylo po dlouhou dobu nejobtížněji léčitelnou formou srdečního selhání,“ řekl Stefan Anker, kardiolog specializovaný na srdeční selhání na klinice Charité v Berlíně v Německu a hlavní zkoušející studie EMPEROR-Preserved. „Zjištění studie EMPEROR-Preserved navázala na předchozí výsledky studie EMPA-REG-OUTCOME a studie EMPEROR-Reduced, zaměřené na srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí. Studie EMPEROR-Preserved prokázala, že empagliflozin snižuje riziko úmrtí z kardiovaskulárních příčin nebo hospitalizace kvůli srdečnímu selhání a že má potenciál zcela proměnit péči o pacienty se srdečním selháním.“

  Srdeční selhání je onemocnění, který významně zatěžuje zdravotnické systémy po celém světě. Celosvětově jím trpí více než 60 milionů pacientů, z nichž polovina má HFpEF.[i],[ii] Srdeční selhání patří k hlavním příčinám hospitalizace a jeho výskyt v západních zemích se kvůli stárnutí populace zvyšuje.3 S každou další hospitalizací pacienta se srdečním selháním roste riziko úmrtí.[iii] Srdeční selhání se zachovalou ejekční frakcí levé komory nastává, když se levá komora srdeční není schopna dostatečně naplnit, a do krevního řečiště tak vypuzuje menší objem krve.[iv]

  „Souhrnné výsledky studie ukazují, že empagliflozin může zcela proměnit léčbu srdečního selhání se zachovalou ejekční frakcí, které postihuje přibližně 30 milionů lidí po celém světě,“ řekl Waheed Jamal, M.D., korporátní viceprezident a vedoucí divize kardiometabolické medicíny ve společnosti Boehringer Ingelheim. „Dosud neexistovaly žádné klinické studie, které by prokázaly snížení rizika hospitalizace kvůli srdečnímu selhání nebo kardiovaskulární mortality u všech dospělých pacientů s tímto častým a omezujícím onemocněním. Vzhledem k dřívějším výsledkům studie EMPEROR-Reduced jsme přesvědčeni, že empagliflozin má potenciál pozitivně ovlivnit životy dospělých pacientů s libovolným typem srdečního selhání.“

  Studie EMPEROR-Preserved hodnotila podávání empagliflozinu 10 mg ve srovnání s placebem.[v] Kompletní výsledky studie EMPEROR-Preserved budou představeny 27. srpna 2021 na kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC). Společnost Boehringer Ingelheim plánuje, že během roku 2021 podá příslušné žádosti o registraci.

  Výsledky studie EMPEROR-Preserved potvrzují výsledky fáze III studie EMPEROR-Reduced, která prokázala, že podávání empagliflozinu u dospělých se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí (HFrEF) významně snižuje kombinované relativní riziko úmrtí z kardiovaskulárních příčin nebo hospitalizace kvůli srdečnímu selhání, a to o 25 % oproti placebu.[vi] Studie tak prokázaly, že empagliflozin je vhodný pro pacienty s libovolným typem srdečního selhání (včetně HFrEF a HFpEF).

  Evropská komise nedávno na základě výsledků studie EMPEROR-Reduced schválila novou indikaci empagliflozinu pro léčbu dospělých pacientů s HFrEF.[vii] U amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) byla podána žádost o změnu registrace léčivého přípravku (sNDA), jejíž schválení očekáváme během letošního roku. Změna umožní použití empagliflozinu ke snížení rizika úmrtí z kardiovaskulárních příčin a hospitalizace kvůli srdečnímu selhání u dospělých pacientů s HFrEF.[viii] Nyní je empagliflozin indikován pro léčbu dospělých s nedostatečně kompenzovaným diabetem 2. typu (a v EU nadto také pro léčbu dospělých s HFrEF).9,[ix],[x],[xi] Probíhá výzkum účinku empagliflozinu na hospitalizaci kvůli srdečnímu selhání a na mortalitu u pacientů po infarktu myokardu s vysokým rizikem srdečního selhání.[xii] Zároveň probíhá také výzkum použití empagliflozinu při léčbě chronických onemocnění ledvin.[xiii]

  O studii EMPEROR s pacienty se srdečním selháním7,[xiv]


  Studie EMPEROR (EMPagliflozin outcomE tRial in patients with chrOnic heaRt failure) je randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze III porovnávající podávání empagliflozinu jednou denně ve srovnání s placebem u dospělých diabetiků i nediabetiků s chronickým HFrEF nebo HFpEF, nad rámec současné standardní léčby:

  • EMPEROR-Reduced [NCT03057977] hodnotila bezpečnost a účinnost empagliflozinu u pacientů s chronickým HFrEF.
   • Primárním cílovým parametrem je doba do první příhody potvrzeného úmrtí z kardiovaskulárních příčin nebo potvrzené hospitalizace kvůli srdečnímu selhání
   • Počet pacientů: 3 730
   • Konec studie: 2020
  • EMPEROR-Preserved [NCT03057951] hodnotila bezpečnost a účinnost empagliflozinu u pacientů s chronickým HFpEF.
   • Primárním cílovým parametrem je doba do první příhody potvrzeného úmrtí z kardiovaskulárních příčin nebo potvrzené hospitalizace kvůli srdečnímu selhání
   • Počet pacientů: 5 988
   • Konec studie: 2021

  Ejekční frakce je ukazatel objemu krve vypuzené při každém tepu z levé komory srdeční do krevního řečiště.[xv] Po uvolnění srdečního svalu se komora opět naplní krví.

  O programu EMPOWER

  Globální Aliance společností Boehringer Ingelheim a Eli Lilly and Company vytvořila program EMPOWER s cílem prozkoumat účinek empagliflozinu na hlavní klinické kardiovaskulární a renální parametry u pacientů s nejrůznějšími kardio-renálně-metabolickými onemocněními. Kardio-renálně-metabolická onemocnění jsou celosvětově hlavní příčinou mortality, každoročně na ně umírá až 20 milionů lidí.[xvi] Boehringer Ingelheim a Lilly v rámci programu EMPOWER globálně spolupracují na výzkumu souvislostí mezi těmito systémy a na vývoji léčby s komplexními přínosy pro více orgánů. Program zahrnuje osm klinických studií a dvě studie reálných dat a přispívá k dosažení dlouhodobého cíle aliance, jímž je zlepšit výsledky u pacientů s kardio-renálně-metabolickými onemocněními. S více než 400 000 dospělými pacienty v klinických studiích po celém světě je EMPOWER dosud nejrozsáhlejším a nejkomplexnějším klinickým programem pro hodnocení inhibitorů SGLT2.

  O srdečním selhání

  Srdeční selhání je postupně gradující, vysilující a potenciálně fatální stav, který nastává, když srdce nedokáže zajistit dostatečný oběh k uspokojení potřeby přísunu okysličené krve do těla, případně když je k jeho zajištění potřeba zvýšený objem krve, což vede k hromadění tekutiny (ucpání) v plicích a periferních tkáních.[xvii] Jedná se o velmi rozšířené onemocnění postihující 60 milionů lidí po celém světě a očekává se, že se stárnutím populace bude toto číslo ještě stoupat.3,4 Srdeční selhání postihuje ve vysoké míře pacienty s diabetem,[xviii] nicméně přibližně polovina osob, které trpí srdečním selháním, diabetes nemá.[xix]

  O kardio-renálně-metabolických onemocněních

  Společnost Boehringer Ingelheim si dala za cíl zlepšit péči o pacienty s kardio-renálně-metabolickými onemocněními. Jedná se o skupinu vzájemně souvisejících poruch, které celosvětově postihují více než miliardu osob a které patří mezi hlavní příčiny úmrtí.4

  Kardiovaskulární, renální a metabolický systém jsou vzájemně propojeny, proto se v nich během kontinua nemoci objevují stejné rizikové faktory a patologické mechanismy. Porucha funkcí jednoho systému může urychlit rozvoj poruchy funkcí ostatních systémů, a tím i progresi vzájemně souvisejících onemocnění, jako je diabetes 2. typu, kardiovaskulární onemocnění, srdeční selhání a onemocnění ledvin. To následně zvyšuje riziko úmrtí z kardiovaskulárních příčin. Zlepšením stavu jednoho systému lze naopak dosáhnout příznivých účinků na ostatní systémy.[xx],[xxi],[xxii]

  Naše společnost se prostřednictvím výzkumu a vývoje léčby snaží přispět ke zlepšení zdravotního stavu pacientů, obnovit rovnováhu mezi vzájemně souvisejícími kardio-renálně-metabolickými systémy a snížit riziko závažných komplikací. V rámci úsilí o zlepšení péče o pacienty ohrožené kardio-renálně-metabolickými onemocněními budeme nadále pokračovat v multidisciplinární spolupráci zaměřené na vývoj dosud neexistujících možností léčby.

  O empagliflozinu
  Empagliflozin (prodávaný pod názvem Jardiance®) je jednou denně orálně podávaný, vysoce selektivní inhibitor sodíko-glukózového kotransportéru 2 a jako první přípravek pro léčbu diabetu 2. typu má v SPC (Souhrn údajů o přípravku) v několika zemích uvedeny údaje o snížení rizika úmrtí z kardiovaskulárních příčin.11,12,13

  O společnostech Boehringer Ingelheim a Eli Lilly and Company

  Společnosti Boehringer Ingelheim a Eli Lilly and Company oznámily v lednu 2011 vznik aliance zaměřené na studium sloučenin náležejících k nejčastěji užívaným přípravkům pro léčbu diabetu. V rámci aliance společnosti buď ve vzájemné spolupráci, nebo samostatně propagují použití příslušných molekul v konkrétních zemích. V České republice propaguje molekulu empagliflozin samostatně společnost Boehringer Ingelheim s. r. o..

  O společnosti Boehringer Ingelheim

  Společnost Boehringer Ingelheim vyvíjí průlomové léčebné metody, které zlepšují zdraví lidí i zvířat. Jako jedna z nejvýznamnějších biofarmaceutických společností zaměřujících se na výzkum se soustředí zejména na vytváření hodnot prostřednictvím inovací v oblastech, v nichž doposud chyběly vhodné způsoby léčby. Od svého založení v roce 1885 zůstává Boehringer Ingelheim rodinnou firmou, která staví na kontinuitě a dlouhodobých zkušenostech. Přibližně 52 000 zaměstnanců společnosti působí na 130 trzích ve třech obchodních oblastech: humánních léčivých přípravcích, veterinární medicíně a biofarmaceutické smluvní výrobě. Více informací najdete na adrese www.boehringer-ingelheim.cz.

  Literatura:

  [i]Andersen MJ, Borlaug BA. Heart failure with preserved ejection fraction: current understandings and challenges. Curr Cardiol Rep. 2014 Jul;16(7):501.

  [ii]GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet. 2018;392(10159):1789–858.

  [iii]Solomon S, Dobson J, Pocock S, et al. Influence of Nonfatal Hospitalization for Heart Failure on Subsequent Mortality in Patients With Chronic Heart Failure. Circulation. 2007;116(13):1482–7.

  [iv]American Heart Association. Types of Heart Failure. Available at: https://www.heart.org/en/health-topics/heart-failure/what-is-heart-failure/types-of-heart-failure. Přístup: červenec 2021.

  [v]ClinicalTrials.gov. EMPagliflozin outcomE tRial in Patients With chrOnic heaRt Failure With Preserved Ejection Fraction (EMPEROR-Preserved). Dostupné z: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03057951. Přístup: červenec 2021.

  [vi] Packer M, Anker SD, Butler J, et al. Cardiac and Renal Outcomes With Empagliflozin in Heart Failure With a Reduced Ejection Fraction. N Engl J Med. 2020;383:1413–24.

  [vii] Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP). Jardiance summary of opinion (post authorisation). Dostupné z: https://www.ema.europa.eu/en/documents/smop/chmp-post-authorisation-summary-positive-opinion-jardiance-ii-55_en.pdf. Přístup: červenec 2021.

  [viii]Boehringer Ingelheim press release. US FDA accepts supplemental New Drug Application for Jardiance® (empagliflozin) for adults with heart failure with reduced ejection fraction. Dostupné z: https://www.boehringer-ingelheim.us/press-release/us-fda-accepts-supplemental-new-drug-application-jardiance-empagliflozin-adults-heart. Přístup: červenec 2021.

  [ix] Jardiance® (empagliflozin) tablets, U.S. Prescribing Information. Dostupné z: http://docs.boehringer-ingelheim.com/Prescribing%20Information/PIs/Jardiance/jardiance.pdf. Přístup: červenec 2021.

  [x]Jardiance® (empagliflozin) tablets. European Product Information, approved April 2020. Dostupné z: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/jardiance-epar-product-information_en.pdf. Přístup: červenec 2021.

  [xi] Jardiance® (Full Prescribing Information). Mexico; Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc; 2017.

  [xii]ClinicalTrials.gov. EMPACT-MI: A Study to Test Whether Empagliflozin Can Lower the Risk of Heart Failure and Death in People Who Had a Heart Attack (Myocardial Infarction). Dostupné z:  https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04509674. Přístup: červenec 2021.

  [xiii]ClinicalTrials.gov. EMPA-KIDNEY (The Study of Heart and Kidney Protection With Empagliflozin). Dostupné z: https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03594110. Přístup: červenec 2021.

  [xiv] ClinicalTrials.gov. EMPagliflozin outcomE tRial in Patients With chrOnic heaRt Failure With Reduced Ejection Fraction (EMPEROR-Reduced). Dostupné z: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03057977. Přístup: červenec 2021.

  [xv]American Heart Association. Ejection Fraction Heart Failure Measurement. Dostupné z:  https://www.heart.org/en/health-topics/heart-failure/diagnosing-heart-failure/ejection-fraction-heart-failure-measurement. Přístup: červenec 2021.

  [xvi]GBD 2015 Mortality and Causes of Death Collaborators. Global, regional, and national life expectancy, all-cause mortality, and cause-specific mortality for 249 causes of death, 1980–2015: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. Lancet. 2016; 388(10053):1459–544.

  [xvii]American Heart Association. What is Heart Failure? Dostupné z: https://www.heart.org/en/health-topics/heart-failure/what-is-heart-failure. Přístup: červenec 2021.

  [xviii]Kenny HC, Abel ED. Heart Failure in Type 2 Diabetes Mellitus. Circ Res. 2019;124(1):121–41.

  [xix]Dunlay SM, Givertz MM, Aguilar D, et al.Type 2 Diabetes Mellitus and Heart Failure: A Scientific Statement From the American Heart Association and the Heart Failure Society of America. Circulation. 2019;140:e294–e324.

  [xx]García-Donaire JA, Ruilope LM. Cardiovascular and Renal Links along the Cardiorenal Continuum. Int J Nephrol. 2011;2011:975782.

  [xxi]Leon BM, Maddox TM. Diabetes and cardiovascular disease: Epidemiology, biological mechanisms, treatment recommendations and future research. World J Diabetes. 2015;6(13):1246–58.

  [xxii]Thomas M, Cooper M, Zimmet P. Changing epidemiology of type 2 diabetes mellitus and associated chronic kidney disease. Nat Rev Nephrol. 2015;12:73–81.

  Literatura:

  [1] Butler J, Fonarow G, Zile M, et al. Developing therapies for heart failure with preserved ejection fraction: Current State and Future Directions. JACC Heart Fail. 2014 Apr;2(2):97–112.

  [1]Shah SJ, Borlaug B, Kitzman D, et al. Research priorities for heart failure with preserved ejection fraction. Circulation. 2020;141:1001–26.

  [1]Andersen MJ, Borlaug BA. Heart failure with preserved ejection fraction: current understandings and challenges. Curr Cardiol Rep. 2014 Jul;16(7):501.

  [1]GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet. 2018;392(10159):1789–858.

  [1]Solomon S, Dobson J, Pocock S, et al. Influence of Nonfatal Hospitalization for Heart Failure on Subsequent Mortality in Patients With Chronic Heart Failure. Circulation. 2007;116(13):1482–7.

  [1]American Heart Association. Types of Heart Failure. Available at: https://www.heart.org/en/health-topics/heart-failure/what-is-heart-failure/types-of-heart-failure. Přístup: červenec 2021.

  [1]ClinicalTrials.gov. EMPagliflozin outcomE tRial in Patients With chrOnic heaRt Failure With Preserved Ejection Fraction (EMPEROR-Preserved). Dostupné z: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03057951. Přístup: červenec 2021.

  [1] Packer M, Anker SD, Butler J, et al. Cardiac and Renal Outcomes With Empagliflozin in Heart Failure With a Reduced Ejection Fraction. N Engl J Med. 2020;383:1413–24.

  [1] Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP). Jardiance summary of opinion (post authorisation). Dostupné z: https://www.ema.europa.eu/en/documents/smop/chmp-post-authorisation-summary-positive-opinion-jardiance-ii-55_en.pdf. Přístup: červenec 2021.

  [1]Boehringer Ingelheim press release. US FDA accepts supplemental New Drug Application for Jardiance® (empagliflozin) for adults with heart failure with reduced ejection fraction. Dostupné z: https://www.boehringer-ingelheim.us/press-release/us-fda-accepts-supplemental-new-drug-application-jardiance-empagliflozin-adults-heart. Přístup: červenec 2021.

  [1] Jardiance® (empagliflozin) tablets, U.S. Prescribing Information. Dostupné z: http://docs.boehringer-ingelheim.com/Prescribing%20Information/PIs/Jardiance/jardiance.pdf. Přístup: červenec 2021.

  [1]Jardiance® (empagliflozin) tablets. European Product Information, approved April 2020. Dostupné z: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/jardiance-epar-product-information_en.pdf. Přístup: červenec 2021.

  [1] Jardiance® (Full Prescribing Information). Mexico; Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc; 2017.

  [1]ClinicalTrials.gov. EMPACT-MI: A Study to Test Whether Empagliflozin Can Lower the Risk of Heart Failure and Death in People Who Had a Heart Attack (Myocardial Infarction). Dostupné z:  https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04509674. Přístup: červenec 2021.

  [1]ClinicalTrials.gov. EMPA-KIDNEY (The Study of Heart and Kidney Protection With Empagliflozin). Dostupné z: https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03594110. Přístup: červenec 2021.

  [1] ClinicalTrials.gov. EMPagliflozin outcomE tRial in Patients With chrOnic heaRt Failure With Reduced Ejection Fraction (EMPEROR-Reduced). Dostupné z: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03057977. Přístup: červenec 2021.

  [1]American Heart Association. Ejection Fraction Heart Failure Measurement. Dostupné z:  https://www.heart.org/en/health-topics/heart-failure/diagnosing-heart-failure/ejection-fraction-heart-failure-measurement. Přístup: červenec 2021.

  [1]GBD 2015 Mortality and Causes of Death Collaborators. Global, regional, and national life expectancy, all-cause mortality, and cause-specific mortality for 249 causes of death, 1980–2015: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. Lancet. 2016; 388(10053):1459–544.

  [1]American Heart Association. What is Heart Failure? Dostupné z: https://www.heart.org/en/health-topics/heart-failure/what-is-heart-failure. Přístup: červenec 2021.

  [1]Kenny HC, Abel ED. Heart Failure in Type 2 Diabetes Mellitus. Circ Res. 2019;124(1):121–41.

  [1]Dunlay SM, Givertz MM, Aguilar D, et al.Type 2 Diabetes Mellitus and Heart Failure: A Scientific Statement From the American Heart Association and the Heart Failure Society of America. Circulation. 2019;140:e294–e324.

  [1]García-Donaire JA, Ruilope LM. Cardiovascular and Renal Links along the Cardiorenal Continuum. Int J Nephrol. 2011;2011:975782.

  [1]Leon BM, Maddox TM. Diabetes and cardiovascular disease: Epidemiology, biological mechanisms, treatment recommendations and future research. World J Diabetes. 2015;6(13):1246–58.

  [1]Thomas M, Cooper M, Zimmet P. Changing epidemiology of type 2 diabetes mellitus and associated chronic kidney disease. Nat Rev Nephrol. 2015;12:73–81.  Štítky
  Angiologie Interní lékařství Kardiologie
  Partner sekce
  Nejnovější kurzy
  Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
  Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

  Jak proměnil léčbu srdečního selhání nástup gliflozinů
  Autoři: MUDr. Kristýna Kyšperská, MUDr. Jan Beneš

  Přejít do kurzů
  Nejčtenější tento týden Celý článek
  Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
  Přihlášení
  Zapomenuté heslo

  Nemáte účet?  Registrujte se

  Zapomenuté heslo

  Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

  Přihlášení

  Nemáte účet?  Registrujte se