Kardiologický bezpečnostní profil non-vitamin K-dependentních perorálních antikoagulancií − metaanalýza

22. 2. 2019

Metaanalýza 28 klinických studií ukázala, že zatímco perorální přímé inhibitory trombinu mohou být spojeny s vyšším kardiologickým rizikem, toto riziko nebylo pozorováno u inhibitorů faktoru Xa.

Úvod

Perorální přímé inhibitory trombinu (dabigatran, ximelagatran) nebo faktoru Xa (apixaban, rivaroxaban) jsou účinné v prevenci a léčbě žilní tromboembolie a uplatňují se také při prevenci embolických příhod u pacientů s fibrilací síní.

V několika studiích se ukázalo, že užívání dabigatranu by mohlo být spojeno s častějším výskytem infarktu myokardu (IM). Stanovení profilu kardiologického rizika u perorálních antikoagulancií si dala za cíl prezentovaná srovnávací metaanalýza publikovaná v roce 2012 v časopisu BMJ Open.

Metodika analýzy

V databázi PubMed byly k únoru 2012 podle klíčových slov ximelagatran, dabigatran, apixaban a rivaroxaban vyhledány randomizované kontrolované studie. Dále byly zahrnuty předběžné výsledky prezentované na několika velkých konferencích v průběhu roku 2011. Jednotlivá klinická hodnocení musela zahrnovat nejméně 1000 pacientů a analyzovaná léčiva mohla být podávána ve kterékoliv ze schválených indikací. Pacienti v kontrolních ramenech jednotlivých studií užívali warfarin, enoxaparin, heparin, aspirin nebo placebo.

Primárním cílem analýzy byla četnost akutních srdečních příhod (IM nebo akutní koronární syndrom [AKS] zahrnující IM, nestabilní anginu či smrt z kardiologické příčiny). Sekundárním cílem bylo úmrtí z jakékoliv příčiny a četnost těžkých krvácivých komplikací. Metaanalýza byla provedena pomocí modelu náhodných efektů.

Výsledky

Do analýzy bylo zahrnuto 28 klinických studií s celkovým počtem 138 948 pacientů. Riziko výskytu IM/AKS bylo oproti kontrole signifikantně zvýšené pro pacienty užívající dabigatran (poměr šancí [OR] 1,3; 95% interval spolehlivosti [CI] 1,04−1,63; p = 0,021) a snížené pro pacienty na rivaroxabanu (OR 0,78; 95% CI 0,69−0,89; p < 0,001). Ximelagatran vykazoval statisticky nevýznamné zvýšení rizika MI/ACS, apixaban naopak statisticky nevýznamné snížení.

Četnost těžkých krvácivých komplikací byla značně variabilní podle metodiky jednotlivých studií. Všechna přímá antikoagulancia byla spojena s nižší celkovou mortalitou, a to bez heterogenity mezi jednotlivými studiemi.

Závěr

Riziko akutních koronárních příhod bylo pro dabigatran signifikantně zvýšené, naopak rivaroxaban jako jediný z této skupiny léků jasně prokázal snížení tohoto rizika a zároveň celkové snížení mortality u pacientů, kteří jej užívali.

(este)

Zdroj: Mak K.-H. Coronary and mortality risk of novel oral antithrombotic agents: a meta-analysis of large randomised trials. BMJ Open 2012; 2 (5), doi: 10.1136/bmjopen-2012-001592.Štítky
Angiologie Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se