Účinnost a bezpečnost gefitinibu v kombinaci s chemoterapií vs. chemoterapie samotné v léčbě pokročilého NSCLC

15. 10. 2021

Nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC) stále patří mezi onemocnění s vysokou mortalitou. Níže prezentovaná metaanalýza srovnávala účinnost a bezpečnost gefitinibu v kombinaci s chemoterapií a chemoterapie samotné v léčbě pokročilého NSCLC.

Analyzované studie a hodnocená populace pacientů

Do metaanalýzy bylo zahrnuto 7 randomizovaných kontrolovaných studií (z toho 2 dvojitě zaslepené a placebem kontrolované) publikovaných mezi lednem 2000 a červnem 2019 v databázích PubMed, Embase a Cochrane. Hodnoceno tak bylo celkem 1418 pacientů s pokročilým NSCLC verifikovaným histologicky či cytologicky. Ti byli léčeni buď kombinací gefitinib (selektivní inhibitor tyrosinkinázy receptoru pro epidermální růstový faktor − EGFR) + chemoterapie nebo samotnou chemoterapií (karboplatinou + paklitaxelem, cisplatinou/karboplatinou + pemetrexedem nebo karboplatinou + gemcitabinem). Primárními sledovanými parametry byly doba bez progrese onemocnění (PFS) a celkové přežití (OS), dále se hodnotila celková míra odpovědí (ORR) a bezpečnost léčby.

Výsledná zjištění

U pacientů užívajících gefitinib v kombinaci s chemoterapií bylo pozorováno významné zlepšení PFS (poměr rizik [HR] 0,60; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,43–0,82; p = 0,001). Jako nejvýhodnější se přitom ukázala sekvenční terapie (chemoterapie a následně léčba gefitinibem; HR 0,67; 95% CI 0,57–0,79; p < 0,00001). Dvě studie však neprokázaly zlepšení u pacientů s adenokarcinomem (HR 0,79; 95% CI 0,41–1,53; p = 0,48) a mutací EGFR (HR 0,49; 95% CI 0,12–1,96; p = 0,31).

Během léčby nebylo pozorováno významné zlepšení OS (HR 0,92; 95% CI 0,71–1,20; p = 0,54) ani ORR (HR 0,98; 95% CI 0,67–1,44; p = 0,93).

Nežádoucí reakce na léčbu jako leukopenie, neutropenie, anémie, nauzea, únava a zácpa byly hlášeny se srovnatelnou incidencí v obou skupinách. Riziko exantému (poměr šancí [OR] 3,82; 95% CI 2,31–6,31; p < 0,00001) a průjmu (OR 2,83; 95% CI 1,77–4,52; p < 0,00001) však bylo vyšší u pacientů léčených gefitinibem v kombinaci s chemoterapií. Dále byl pozorován významný rozdíl v incidenci exantému (OR 7,45; 95% CI 1,70–32,59; p = 0,008) a trombocytopenie (OR 1,75; 95% CI 1,17–2,63; p = 0,007) stupně 3/4 mezi skupinou pacientů dostávajících gefitinib v kombinaci s chemoterapií vs. chemoterapii samotnou.

Závěr

Léčba pokročilého NSCLC gefitinibem v kombinaci s chemoterapií byla spojena s prodloužením PFS, nicméně zlepšení v parametrech OS a ORR nebylo pozorováno. Sekvenční terapie se z hlediska prodloužení PFS ukázala jako nejvýhodnější. To může být dáno antagonistickým působením gefitinibu, který zastavuje buněčný cyklus ve fázi G1, a chemoterapeutik závislých na buněčném cyklu (např. účinnost paklitaxelu je nejvyšší ve fázi M).

Metaanalýza prokázala, že kombinace gefitinib + chemoterapie zvyšuje v porovnání s chemoterapií samotnou riziko exantému, průjmu a trombocytopenie coby nežádoucích reakcí na léčbu.

Výsledky jsou limitované absencí analýzy podskupin dle pohlaví, (ne)kuřáctví, TNM klasifikace NSCLC a dávkování léčiv.

(mafi)

Zdroj: Zhao Q., Sun K., Lei X., Cai L. A meta-analysis of the therapeutic effect of gefitinib combined with chemotherapy and chemotherapy alone in treating non-small cell lung cancer. Medicine (Baltimore) 2020; 99 (31): e21490, doi: 10.1097/MD.0000000000021490.Štítky
Dětská onkologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se