Prognostický význam lymfopenie pro stratifikaci pacientů s folikulárním lymfomem

17. 3. 2020

Terapie folikulárního lymfomu (FL) se řídí několika prognostickými indexy, např. Mezinárodním prognostickým indexem FL (FLIPI − Follicular Lymphoma International Prognostic Index). Níže prezentovaná retrospektivní analýza 736 pacientů s FL představuje prognostický model kombinující FLIPI a absolutní lymfopenii do integrovaného indexu FLIPI-L. Absolutní lymfopenie má klíčový význam pro stratifikaci OS pacientů a riziko transformace.

Prognostické indexy a stratifikace rizika pacientů s FL

Folikulární lymfom představuje třetinu všech nehodgkinských lymfomů na západní polokouli. Terapie FL se řídí několika prognostickými indexy. Původní Mezinárodní prognostický index FL (FLIPI) byl tvořen 5 klinicko-biologickými kritérii a na jeho základě byli pacienti klasifikováni do skupin s rizikem nízkým (FLIPI skóre 0−1), středním (FLIPI skóre 2) a vysokým (FLIPI skóre 3−5). Mezi další prognostické indexy patří modifikovaný FLIPI (rozšířený o kardiovaskulární riziko) nebo molekulární modely vycházející z mutačního statusu 7 genů.

U několika hematologických malignit a solidních nádorů ovlivňuje prognózu pacienta absolutní lymfopenie. Předchozí studie naznačily nepříznivý vliv lymfopenie na celkové přežití (OS) pacientů s FL. Proto byl navržen modifikovaný index FLIPI-L, rozšiřující FLIPI o faktor lymfopenie, který by byl schopen lépe predikovat riziko progrese nebo transformace onemocnění.

Metodika analýzy

Do analýzy byli retrospektivně zahrnuti pacienti s FL, léčení mezi lednem 1999 a dubnem 2016. Ze zdravotních záznamů byla extrahována data ohledně klinicko-patologické charakteristiky onemocnění, mutačního statusu genu MYC a případné transformace onemocnění. Absolutní lymfopenie byla definována jako počet lymfocytů < 1,0 × 109/l.

Primárním sledovaným parametrem studie bylo celkové přežití. Analýza přežití byla provedena pomocí Kaplanovy-Meierovy log-rank metody. Model proporčních rizik, integrující FLIPI a absolutní lymfopenii, byl vytvořen s použitím Coxova modelu proporčních rizik. Přidáním absolutní lymfopenie k FLIPI byl vytvořen prognostický index FLIPI-L.

Výsledky

Do analýzy bylo zahrnuto 736 pacientů, medián doby sledování činil 72 měsíců. 5leté přežití celé kohorty pacientů dosáhlo 81,3 %, 10leté přežití 67,3 %. OS po 5 a 10 letech bylo horší u pacientů s lymfopenií (69,5 vs. 86,7 %, resp. 51,0 vs. 74,0 %; p < 0,01). OS pacientů s kombinovaným FLIPI-L 0−1 (nízké riziko), 2−3 (střední riziko) a 4−6 (vysoké riziko) po 5 letech dosahovalo 94,5/89,0/61,0 % a po 10 letech 83,9/68,5/34,5 %. Na základě univariační a multivariační analýzy byla lymfopenie označena za nezávislý prediktor OS.

Kombinace FLIPI a absolutní lymfopenie do zjednodušeného modelu dvou proměnných byla označena jako prognostický index FLIPI-L. V tomto modelu jsou složky FLIPI hodnoceny klasicky 5 body a 1 bod je udělen za absolutní lymfopenii. FLIPI-L dokáže rozlišit pacienty s odlišným OS (log-rank p < 0,01).

U 135 pacientů (18 %) došlo v průběhu follow-up k transformaci onemocnění. Medián doby do transformace onemocnění činil 32 týdnů. U pacientů s transformací byla častěji pozorována snížená hladina hemoglobinu, zvýšená hladina laktátdehydrogenázy a lymfopenie (48,9 vs. 27,5 %; p < 0,001).

Závěr

Výsledky této analýzy naznačují klíčovou roli lymfopenie jakožto prognostického biomarkeru u pacientů s FL. Nemocní s lymfopenií mají horší prognózu bez ohledu na rizikovou kategorii podle FLIPI. OS pacientů s nízkým rizikem podle FLIPI a současně přítomnou lymfopenií je identické jako OS pacientů se středním rizikem podle FLIPI a bez lymfopenie. Analogicky pacienti se středním rizikem podle FLIPI a lymfopenií mají prognózu srovnatelnou s nemocnými s vysokým rizikem podle FLIPI bez lymfopenie. Tato data naznačují, že samotné skóre FLIPI není dostačujícím prognostickým markerem. Integrace FLIPI a lymfopenie do jednoho prognostického indexu (FLIPI-L) umožňuje lepší stratifikaci pacientů s FL podle OS a rovněž umožňuje predikovat riziko transformace onemocnění do agresivního lymfomu.

(alz)

Zdroj: Yang G., Mills M., Kim Y. et al. Enhancement of the Follicular Lymphoma International Prognostic Index (FLIPI) with lymphopenia (FLIPI-L): a predictor for overall survival and histologic transformation. Blood Cancer J 2020; 9 (12): 104, doi: 10.1038/s41408-019-0269-6.Štítky
Dětská onkologie Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se