Polatuzumab vedotin v léčbě NHL − novinky z 25. kongresu EHA

29. 9. 2020

Polatuzumab vedotin (Polivy) je v EU schválen pro léčbu pacientů s relabujícím/refrakterním difuzním velkobuněčným B lymfomem (R/R DLBCL), pro které není vhodná transplantace hematopoetických kmenových buněk (HSCT). Přinášíme přehled novinek týkajících se role tohoto moderního léčiva v terapii nehodgkinských lymfomů (NHL), jež byly prezentovány na 25. kongresu Evropské hematologické společnosti (EHA), proběhnuvším s ohledem na pandemickou situaci virtuální formou.

Polatuzumab vedotin v léčbě NHL

Polatuzumab vedotin (Pola) je konjugát cytostatika s antimitotickou aktivitou (MMAE) a monoklonální protilátky proti antigenu CD79b. Tento antigen se vyskytuje na povrchu maligních lymfocytů (exprimuje ho 95 % DLBCL). Po vazbě protilátky na antigen CD79b se antimitotikum dostává do nádorových buněk a způsobuje jejich apoptózu.

V České republice je schválen pro léčbu R/R DLBCL v kombinaci s rituximabem a bendamustinem (Pola-BR).

Novinky z 25. kongresu EHA

Aktuálně probíhající studie POLARGO

Sancho et al. prezentovali multicentrickou open-label randomizovanou klinickou studii fáze III POLARGO, jejímž cílem je srovnat bezpečnost a účinnost kombinace rituximab/gemcitabin/oxaliplatina (R-GEMOX) s režimem Pola-R-GEMOX. Studie se účastní nemocní s R/R DLBCL, kteří nepodstoupili alogenní HSCT. 

Primárním výstupem studie bude celkové přežití (OS). Klíčovými sekundárními výstupy budou podíl pacientů s kompletní remisí (CR) a míra objektivních odpovědí (ORR). Studie je aktuálně otevřená a jsou do ní nabíráni pacienti. 

Polatuzumab vedotin v reálné klinické praxi − zkušenosti z Řecka

Dimouová et al. představili výsledky analýzy dat pacientů s R/R DLBCL, kteří byli léčeni polatuzumab vedotinem v rámci řeckého soucitného programu (compassionate use). Pacienti dostávali Pola v kombinaci Pola-BR nebo Pola-R, trvala-li odpověď na Pola-BR po dobu kratší než 12 měsíců. Všichni před zařazením do programu absolvovali minimálně 2 linie léčby. 

Do analýzy bylo zahrnuto 46 dospělých nemocných, kteří dostávali Pola v rámci compassionate use v období mezi říjnem 2018 a lednem 2020. 30 pacientů léčbu ukončilo, 16 v ní aktuálně pokračuje. U 30 účastníků, kteří léčbu ukončili, činil medián doby sledování 3 měsíce. Medián počtu absolvovaných cyklů Pola byl 3. Míra odpovědí (RR) dosáhla 50 % (kompletní remise 17,6 %, parciální remise 32,4 %). 5 z pacientů, kteří odpověděli na léčbu, absolvovalo před terapií Pola ≥ 4 linie léčby. Medián doby do progrese onemocnění (PFS) činil 4 měsíce a medián OS 6,5 měsíce. 

Polatuzumab vedotin v léčbě R/R folikulárního lymfomu − výsledky interim analýzy

Na základě dat z in vitro studií lze předpokládat, že Pola, venetoklax (Ven) a obinutuzumab (Obi) mohou mít signifikantní protinádorový efekt u pacientů s relabujícím/refrakterním folikulárním lymfomem (R/R FL). Do aktuálně probíhající multicentrické open-label jednoramenné klinické studie fáze Ib/II byli zařazeni pacienti s R/R FL, kteří před jejím zahájením absolvovali minimálně 1 cyklus imunochemoterapie obsahující anti-CD20 protilátku. V indukční fázi dostávali pacienti v 6 cyklech trvajících 21 dní Pola, Obi a Ven. Pacienti s kompletní nebo parciální remisí, případně se stabilním onemocněním následně v udržovací fázi dostávali Obi (24 měsíců) a Ven (8 měsíců).

Yuen et al. prezentovali výsledky interim analýzy k 13. listopadu 2019. Ke dni analýzy bylo do studie zařazeno 71 pacientů, medián věku činil 63 let. Nejčastějšími nehematologickými nežádoucími příhodami (AEs) byly infekce, průjem, nauzea a únava. AEs stupně 3/4 se vyskytly u 59 % pacientů, nejčastěji se jednalo o neutropenii. Předběžná analýza účinků byla provedena u 15 pacientů. Míra odpovědi hodnocená podle modifikovaných kritérií Lugano dosáhla 87 %, kompletní remise 60 %.

(alz)

Zdroje: 
1. Sancho J.-M., Haioun C., Matasar M. et al. POLARGO: randomized phase III study of polatuzumab vedotin plus rituximab, gemcitabine, and oxaliplatin (R-GEMOX) in relapsed/refractory diffuse large B-cell lymphoma (R/R DLBCL). EHA 2020 Jun 12: PB2235.
2. Dimou M., Papageorgiou S., Stavroyianni N. et al. Polatuzumab-vedotin in combination with rituximab/bendamustine in a Greek multicenter cohort of relapsed/refractory aggressive B-cell-non-Hodgkin lymphoma patients: real-life data on efficacy & safety. EHA 2020 Jun 12: EP1242.
3. Yuen S. Arthur C., Phillips T. et al. Polatuzumab vedotin + obinutuzumab + venetoclax in patients with relapsed/refractory follicular lymphoma: interim analysis of a phase Ib/II trial. EHA 2020 Jun 12: EP1162.Štítky
Dětská onkologie Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se