Polatuzumab vedotin v kombinované léčbě pacientů s R/R DLBCL

3. 2. 2020

Polatuzumab vedotin je konjugát cytostatika a protilátky proti CD79b, což je součást receptoru B lymfocytů typicky exprimovaná buňkami difuzního velkobuněčného B lymfomu (DLBCL). V kombinaci s bendamustinem a rituximabem (pola-BR) se toto léčivo podává ve 3. a následných liniích léčby relabujícího či refrakterního (R/R) DLBCL. Pokud není možné provést alogenní transplantaci krvetvorných buněk (SCT), mají nemocní s R/R DLBCL zpravidla velmi špatnou prognózu a další léčebné možnosti jsou omezené. Na 61. kongresu Americké hematologické společnosti (ASH) konaném v prosinci 2019 v Orlandu ovšem byly představeny slibné výsledky prodlouženého sledování pacientů léčených v klinických studiích kombinací pola-BR.

Klinické studie s polatuzumab vedotinem

Data prezentovaná formou posteru na kongresu ASH vycházela z prodlouženého sledování účastníků dvou klinických hodnocení. Do nich byli zařazeni pacienti s DLBCL předléčení více než 1 linií předchozí terapie, u kterých nemohla být provedena alogenní SCT. Studie fáze Ib hodnotila podávání pola-BR. Studie fáze II GO29356 již byla randomizovaná a porovnávala se v ní léčba pola-BR s léčbou pouze rituximabem a bendamustinem (BR). Medián doby sledování činil pro studii fáze Ib 46 měsíců a fáze II 30 měsíců. Medián počtu linií dříve podané léčby byl 2.

Účinnost

Studie fáze Ib

Ve studii, které se účastnilo 6 nemocných, zůstávali naživu v době uzavření sběru dat pro tuto analýzu 4 pacienti, u 2 dalších byla léčba ukončena a oba zemřeli na progresi onemocnění. Na léčbu odpověděli 3 pacienti, kteří dále setrvávali v remisi onemocnění bez další léčby. Léčebná odpověď u nich zatím trvala 44,6 měsíce (medián; rozmezí 28,9−44,6 měsíce). Délka přežití bez progrese onemocnění (PFS) dosáhla mediánu 24,3 měsíce. Délku celkového přežití (OS) zatím nebylo možné vyčíslit.

Studie fáze II

Ve studii bylo 40 pacientů léčeno kombinací pola-BR. Přetrvávající odpověď (kompletní nebo parciální remise alespoň dvakrát po sobě) byla v průběhu studie zaznamenaná u 19 (48 %) pacientů. U těchto nemocných nebyla nalezena žádná asociace s klinickými charakteristikami nebo počtem předchozích linií léčby, která by byla spojena s odpovědí trvající ≥ 12 měsíců. U 31 účastníků byla léčba v době uzavření sběru dat již ukončena. 15 nemocných zemřelo z důvodu progrese, 10 z důvodu nežádoucí příhody. Kontrolní skupinou bylo 40 nemocných léčených pouze kombinací BR. Přetrvávající léčebná odpověď byla zaznamenána u 7 (18 %) z nich a léčba byla ukončena u 38 pacientů z této skupiny. Na progresi onemocnění zemřelo 19 z nich, 10 zemřelo v souvislosti s nežádoucí příhodou. Medián PFS ve skupině pola-BR oproti BR činil 7,5 vs. 2,0 měsíce (p < 0,0001), medián OS pak 12,4 vs. 4,7 měsíce (p = 0,0011).

Souhrnná analýza

Sdružením dat z obou studií bylo zjištěno, že režim pola-BR vedl k přetrvávající léčebné odpovědi u 38 % nemocných po dobu ≥ 12 měsíců, a u 29 % pacientů dokonce po dobu ≥ 24 měsíců.

Bezpečnost léčiva

Ve skupině léčené režimem pola-BR byla nejčastěji zaznamenána periferní neuropatie, a to u 40 % pacientů. Dosáhla však maximálně 2. stupně intenzity a ve většině případů byla dočasná. Sekundární malignita se vyskytla u 4 % nemocných léčených režimem pola-BR a u 5 % nemocných léčených režimem BR. V obou skupinách byly také podobné frekvence výskytu virových a bakteriálních infekcí.

Závěr

V obou studiích bylo prokázáno signifikantně lepší celkové přežití i přežití bez progrese u pacientů léčených režimem pola-BR oproti režimu BR. Nebyla zaznamenaná žádná nová bezpečností rizika. Polatuzumab vedotin v kombinaci s režimem BR byl schválen americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a představuje efektivní léčebnou možnost pro pacienty s relabujícím či refrakterním DLBCL.

(eza)

Zdroj: Sehn L. H., Matasar M. J., Flowers C. R. et al. Polatuzumab vedotin plus bendamustine with rituximab in relapsed/refractory diffuse large B-cell lymphoma: updated results of a phase Ib/II randomized study. Poster 4081. 61st ASH annual meeting, Orlando, Florida, 2019 Dec 9.Štítky
Dětská onkologie Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se