Obinutuzumab v léčbě folikulárního lymfomu – novinky z 25. kongresu EHA

30. 7. 2020

Folikulární lymfom (FL) patří mezi nejčastější nehodgkinské lymfomy (NHL) – představuje přibližně 20 % všech případů NHL. Následující text přináší přehled aktualizací léčby FL, se zaměřením na postavení obinutuzumabu, tak jak byly prezentovány na 25. kongresu Evropské hematologické společnosti (EHA).

Současný standard léčby pacientů s FL

Standardem v 1. linii léčby pacientů s klinicky symptomatickým FL je imunochemoterapie (ICHT). Standardními protokoly chemoterapie jsou kombinace CHOP (cyklofosfamid, doxorubicin, vinkristin a prednison), CVP (cyklofosfamid, vinkristin, prednison), případně bendamustin. Jako imunoterapeutika se v této indikaci využívají protilátky proti receptoru CD20 B lymfocytů – léčivem 1. generace je rituximab, 2. generaci potom představuje obinutuzumab.

Dříve publikované výsledky randomizované klinické studie fáze III GALLIUM prokázaly signifikantně delší přežívání pacientů léčených kombinací obinutuzumabu s chemoterapií ve srovnání s těmi, kteří byli léčeni kombinací rituximab + chemoterapie (Marcus et al., 2017). Přínos obinutuzumabu byl prokázán v 1. linii terapie FL i v léčbě pacientů, kteří na předchozí podání rituximabu neodpovídali. Do studie GALLIUM bylo zařazeno celkem 1202 nemocných, jejichž průměrný věk činil 59 let.

Aktuality z 25. kongresu EHA

Obinutuzumab v reálné klinické praxi

Data ohledně účinnosti obinutuzumabu v léčbě FL z klinických studií jsou přesvědčivá, dat z reálné klinické praxe je však stále poměrně málo. Skupina španělských autorů (Guevara-Hoyer et al.) prezentovala výsledky 71 dospělých pacientů s FL, kteří byli léčeni obinutuzumabem v 11 španělských centrech v období mezi 1. 1. 2017 a 2. 1. 2020. Obinutuzumab dostávalo 63 % nemocných v 1. linii léčby a 37 % s relabovaným či refrakterním onemocněním (R/R).

V 1. linii léčby dosáhlo kompletní remise 66 % pacientů, částečné remise 23 %, stabilní onemocnění bylo popsáno u 9 % a k progresi došlo u 3 %. Ve skupině R/R pacientů dosáhlo kompletní remise 76 %, částečné 10 %, stabilní onemocnění se vyskytovalo u 10 % a k progresi došlo u 4 %. Na základě těchto dat a analýzy nežádoucích účinků v této kohortě pacientů lze konstatovat, že data z reálné klinické praxe ohledně účinnosti a bezpečnosti obinutuzumabu korelují s daty z dosavadních klinických studií.

Obinutuzumab v dlouhodobé léčbě FL – aktualizovaná data ze studie GALLIUM

Townsend et al. shrnuli aktualizovaná data ze studie GALLIUM. Analýza po 4 letech trvání studie byla přitom touto skupinou prezentována na konferenci Americké hematologické společnosti v roce 2018 (ASH 2018). Medián doby sledování v aktualizované analýze dosáhl 76,5 měsíce. Doba do progrese onemocnění (PFS) byla signifikantně delší ve skupině léčené obinutuzumabem ve srovnání s rituximabem (poměr rizik [HR] 0,76). Bez progrese onemocnění po 5 letech terapie bylo ve skupině léčené obinutuzumabem 70,5 % sledovaných pacientů oproti 63,2 % v rituximabové skupině. Tato data potvrzují benefit dlouhodobé udržovací léčby obinutuzumabem ve srovnání s rituximabem.

Zkrácená doba podávání infuzí obinutuzumabu u dříve neléčených pacientů s FL – studie GAZELLE

Obinutuzumab se standardně podává ve 3−4 hodiny trvající infuzi podle protokolu snižujícího výskyt nežádoucích infuzních reakcí. Hübel et al. představili detaily aktuálně probíhající studie fáze IV GAZELLE, jejímž cílem je analyzovat efekt zkrácené doby aplikace infuzí obinutuzumabu u pacientů s dříve neléčeným FL. Dříve publikované studie fáze II u nemocných s difuzním velkobuněčným B lymfomem totiž ukázaly, že lze bezpečně zkrátit dobu aplikace infuzí obinutuzumabu u pacientů, kteří dobře tolerovali první infuzi podanou podle standardního protokolu, na 90 minut. Tento postup může snížit zátěž pacientů i odlehčit zdravotnickému systému. Do studie bylo zatím zařazeno 69 z plánovaných 112 pacientů.

(alz)

Zdroje:
1. Townsend W., Buske C., Cartron G. et al. P-1579 Obinutuzumab-based immunochemotherapy prolongs progression free survival and time to next anti lymphoma treatment in patients with previously untreated follicular lymphoma: 4 year results from the phase III GALLIUM study. 60thASH annual meeting & exposition, San Diego, 2018 Dec 1–4.
2. Marcus R., Davies A., Ando K. et al. Obinutuzumab for the first-line treatment of follicular lymphoma. N Engl J Med 2017; 377 (14): 1331–1344, doi: 10.1056/NEJMoa1614598.
3. Townsend W., Buske C., Cartron G. et al. EP1170 Sustained clinical benefit of obinutuzumab plus chemotherapy versus rituximab plus chemotherapy in patients with previously untreated follicular lymphoma: updated results from the GALLIUM study. EHA25 Virtual Congress, 2020 Jun 12.
4. Guevara-Hoyer K., Martinez Chamoro C., Bastidas Mora G. et al. PB2184 Obinutuzumab plus chemotherapy in follicular lymphoma RWD. EHA25 Virtual Congress, 2020 Jun 12.
5. Hübel K., Canales M. A., Parreira J. M. et al. PB2191 Obinutuzumab short duration infusion in previously untreated advanced follicular lymphoma: an ongoing study. EHA25 Virtual Congress, 2020 Jun 12.
6. SPC Gazyvaro. Dostupné na: www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/gazyvaro-epar-product-information_cs.pdfŠtítky
Dětská onkologie Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se