Kvalita života pacientů s nonhodgkinským lymfomem léčených bendamustinem a obinutuzumabem

3. 1. 2018

Nová léčiva užívaná v terapii onkologických onemocnění mohou vyvolávat obavy ze zvýšené toxicity. Jednou z těchto látek je také obinutuzumab, indikovaný u refrakterních indolentních nonhodgkinských lymfomů. Studie recentně publikovaná v časopisu Annals of Hematology hodnotila kvalitu života pacientů, jimž byl obinutuzumab podáván.

Pacienti refrakterní k léčbě

Indolentní nonhodgkinské lymfomy (NHL), zahrnující také folikulární lymfom (FL), progredují převážně pozvolna, nicméně jsou obtížně vyléčitelné. FL představuje zhruba 70 % všech indolentních NHL. Přestože přidání rituximabu do léčebných protokolů významně zlepšilo odpověď na léčbu a prodloužilo přežití bez progrese (PFS), i nadále řada pacientů relabuje nebo se stává refrakterní k léčbě.

Bendamustin může u těchto nemocných refrakterních vůči rituximabu zlepšit léčebnou odpověď, nicméně medián PFS je krátký. Obinutuzumab, nová humanizovaná monoklonální protilátka anti-CD20 typu II, dosahuje větší účinnosti než rituximab.

Studie GADOLIN

GADOLIN byla klinická studie fáze III hodnotící bendamustin s obinutuzumabem či bez něj v terapii CD20-pozitivních indolentních NHL refrakterních vůči rituximabu. Ukázala prodloužené PFS v rameni s kombinací obou studovaných léčiv.

Publikovaný článek přináší hodnocení kvality života spojené se zdravím a symptomy u těchto pacientů. Nemocní vyplnili specifický dotazník FACT-Lym (Functional Assessment of Cancer Treatment-Lymphoma), a to v den 1 prvního cyklu a dále třetího a pátého cyklu léčby. Stejný dotazník vyplnili také při ukončení indukční terapie a dále každé 2 měsíce po dobu 2 let v rámci udržovací léčby nebo základní follow-up fáze. Po tomto období pak 1× ročně, pokud byli sledováni v prodloužené follow-up fázi, a to do doby progrese nemoci či úmrtí.

Výsledky

Celkově bylo randomizováno 396 pacientů, z toho 194 do ramene s bendamustinem a obinutuzumabem a 202 do ramene pouze s bendamustinem. Medián věku činil 63 let. PFS bylo signifikantně delší v ramenu s bendamustinem a obinutuzumabem.

Jedinci v obou ramenech uváděli mírně zlepšenou kvalitu života ve srovnání s obdobím před zahájením léčby, a to především v oblastech schopnosti pracovat, spánku, užívání života a zábavy. Bylo také zjištěno, že kombinovaná léčba celkově nezhoršuje kvalitu života pacientů ve srovnání s monoterapií bendamustinem. Navíc se ukázalo, že u souboru pacientů, kterým se v průběhu studie kvalita života změnila výrazněji, došlo ke klinicky významnému zhoršení ve skupině s kombinovanou léčbou později (8,0 vs. 4,6 měsíce; poměr rizik [HR] 0,74; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,56–0,98).

Více pacientů ve skupině s bendamustinem a obinutuzumabem uvedlo smysluplné zlepšení v podškálách dotazníku FACT-Lym. Výsledky byly obdobné při analýze zaměřené pouze na folikulární lymfom.

width=

width=

Závěr

Oddálení progrese onemocnění a větší podíl pacientů uvádějících smysluplné zlepšení kvality života v ramenu s bendamustinem a obinutuzumabem naznačuje, že prodloužení PFS není spojeno s navýšením toxicity spojené s léčbou.

(eza)

Zdroj: Cheson B. D., Trask P. C., Gribben J. G. et al. Health-related quality of life and symptoms in patients with rituximab-refractory indolent non-Hodgkin lymphoma treated in the phase III GADOLIN study with obinutuzumab plus bendamustine versus bendamustine alone. Ann Hematol 2017; 96 (2): 253–259, doi: 10.1007/s00277-016-2878-5.Štítky
Dětská onkologie Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se