Kombinovaná léčba polatuzumab vedotinem v léčbě difuzního velkobuněčného B lymfomu

19. 3. 2018

Na 22. kongresu Evropské hematologické asociace byly prezentovány slibné výsledky studie fáze II, která hodnotila účinnost a bezpečnost kombinace konjugované protilátky proti antigenu CD79b polatuzumab vedotinu (POLA) s rituximabem, cyklofosfamidem, doxorubicinem a prednisonem (R-CHP) u pacientů s difuzním velkobuněčným B lymfomem (DLBCL).

Metodika studie

Na univerzitě ve francouzském Rouenu byla provedena iniciální studie fáze Ib/II s eskalací dávkování. Klinického hodnocení se zúčastnilo celkem 45 pacientů (medián věku 69 let) s dosud neléčeným nově diagnostikovaným DLBCL. Většina pacientů (82 %) měla onemocnění stadia III/IV a mezinárodní prognostický index (IPI) mezi hodnotami 3 a 5 (78 % pacientů).

Nemocní ve studii prodělali nejméně jeden cyklus léčby studijní medikací, nejčastěji 6 (n = 23) nebo 8 (n = 17) cyklů (každý trval 21 dní). Optimální dávka POLA byla na základě údajů ze studie fáze Ib stanovena na 1,8 mg/kg. R-CHP kombinace byla podávána ve standardním dávkování každý 3. týden.

Bezpečnost léčby

U každého z pacientů se vyskytla nejméně 1 nežádoucí příhoda (AE – adverse event), 58 % jich prodělalo AE intenzity stupně 3/4, závažné AE se vyskytly u 38 % pacientů. U 6 pacientů bylo nutné snížení dávky POLA, 1 pacientovi byla snížena dávka cyklofosfamidu a doxorubicinu. Celkem 4 pacientům byla léčba POLA vysazena pro výskyt AE.

Nejčastěji se vyskytujícími AE intenzity stupně 3/4 byla neutropenie (27 %) a febrilní neutropenie (27 %). U jednoho pacienta byla pozorována fibrilace síní stupně 5. U 40 % pacientů byla pozorována periferní neuropatie, nejčastěji stupně 1. Všechny pozorované případy periferní neuropatie stupně 2/3 se vyskytly během 5. nebo pozdějšího cyklu léčby.

Účinnost terapie

Po dokončení 6 či 8 léčebných cyklů bylo možno hodnotit výsledky u 44 pacientů, z nichž 91 % vykázalo odpověď na léčbu (hodnocenou pomocí PET – pozitronové emisní tomografie). 78 % pacientů dosáhlo kompletní remise a 13 % částečné remise onemocnění. U 3 nemocných byla pozorována progrese onemocnění.

Korelace genotypu onemocnění s účinností léčby

Data o genové expresi byla k dispozici u 29 pacientů. U 48 % z nich pocházel lymfom z B lymfocytů germinálního centra (GCB), u 38 % z aktivovaných B buněk (ABC) a u 14 % pacientů nebyl subtyp lymfomu klasifikován.

V této kohortě dosáhlo kompletní remise 91 % pacientů s ABC-DLBCL a 86 % pacientů s GCB-DLBCL. V době sběru dat (medián trvání léčby 9,5 měsíce, rozsah 1,3–28 měsíců) nastala progrese onemocnění u 1 pacienta.

Závěr

Odpověď na léčbu polatuzumab vedotinem se u nemocných s DLBCL jeví jako slibná. Vzhledem k malé populaci pacientů a nerandomizovanému designu studie je pro potvrzení výsledků třeba počkat na data z následných hodnocení.

(este)

Zdroj:

Tilly H., Sharman J., Bartlett N. et al. POLA-R-CHP: polatuzumab vedotin combined with rituximab, cyclophosphamide, doxorubicin, prednisone for patients with previously untreated diffuse large B-cell lymphoma. Abstract #S106. Prezentováno na 22. kongresu European Hematology Association, Madrid, Španělsko, 23. 6. 2017. Dostupné na: www.ashclinicalnews.org/on-location/phase-ii-results-show-activity-polatuzumab-vedotin-combination-dlbclŠtítky
Dětská onkologie Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se