Cílená léčba pro pacienty s DLBCL, kteří nemohou podstoupit transplantaci kostní dřeně

11. 5. 2020

Mezinárodní tým hematoonkologů se zapojil do testování polatuzumab vedotinu u pacientů s difuzním velkobuněčným B lymfomem (DLBCL), jejichž prognóza není příznivá. V článku, který publikovali na počátku roku 2020 v Journal of Clinical Oncology, analyzují data shromážděná v raných fázích klinického hodnocení.

Když standardní terapie nedostačuje

Část pacientů s DLBCL na standardní léčbu chemoimunoterapií nereaguje nebo jejich onemocnění po dokončení léčby zrelabuje. Podstupují pak záchrannou chemoterapii, a pokud to jejich stav dovolí, pak i autologní transplantaci kostní dřeně (ASCT). Tento postup je schopen vyléčit 30–40 % nemocných s refrakterním či relabovaným DLBCL. Nepříznivou prognózu asi 6měsíčního přežití pak mají pacienti, kteří ASCT nemohou podstoupit kvůli věku, komorbiditám nebo neuspokojivé odpovědi na záchrannou chemoterapii. V současností není žádný standardní postup jak o tyto pacienty dále pečovat.

Proto byl v této populaci nemocných testován polatuzumab vedotin, konjugát monoklonální protilátky a cytostatika, který kombinuje výhody cílení účinku na B lymfocyty a chemoterapie. Analyzovány byly výsledky jednoramenné studie fáze Ib zaměřené na bezpečnost léčebné kombinace polatuzumab vedotin + bendamustin + obinutuzumab (pola-BG), jednoramenného prodloužení této studie a také randomizované kontrolované studie fáze II, v rámci níž byli pacienti léčeni buď kombinací polatuzumab vedotin + bendamustin + rituximab (pola-BR), nebo pouze bendamustinem a rituximabem (BR).

Nežádoucí účinky léčby

Počáteční fáze klinického hodnocení jsou obvykle zaměřeny spíše na průkaz přijatelného bezpečnostního profilu léčby, který se potvrdil jak pro kombinaci pola-BG, tak pola-BR. Ve srovnání s pacienty léčenými pouze BR měli nemocní na pola-BR častěji projevy hematotoxicity, např. neutropenii (stupeň 3–4 postihl 46,2 % pacientů léčených pola-BR oproti 33,3 % u léčených BR), anémii (28,2 oproti 17,9 %) nebo trombocytopenii (41,0 oproti 23,1 %). Vyšší míra neutropenie se však nepromítla do zvýšení rizika těžkých infekcí (stupeň 3–4), jejichž četnost byla ve skupině pola-BR i BR obdobná (23,1 oproti 20,5 %). Periferní neuropatie typická pro polatuzumab vedotin se projevila u 43,6 % léčených pacientů, avšak u většiny probíhala jako mírná (stupeň 1–2) a reverzibilní.

Účinnost polatuzumab vedotinu

Pacienti léčení pola-BG (celkem 27 nemocných) dosáhli mediánu celkového přežití (OS) 10,8 měsíce a u 29,6 % z nich byla zaznamenána kompletní odpověď na léčbu (CR).

V randomizované studii s 80 účastníky se ukázalo, že přidání polatuzumab vedotinu k BR vede k výrazně lepším klinickým výsledkům oproti BR – vyšší míře dosažení CR, delšímu přežití bez progrese onemocnění (PFS) i delšímu OS:

  • CR: 40,0 oproti 17,5 % (p = 0,026).
  • PFS: medián 9,5 oproti 3,7 měsíce (poměr rizik [HR] 0,36; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,21–0,63; p < 0,001).
  • OS: medián 12,4 oproti 4,7 měsíce (HR 0,42; 95% CI 0,24–0,75; p = 0,002).

Závěr a diskuse

Léčba kombinací polatuzumab vedotin + bendamustin + rituximab snížila u pacientů s relapsem nebo s refrakterním DLBCL, kteří nemohou podstoupit autologní transplantaci kostní dřeně, riziko úmrtí o 58 % a umožnila řadě nemocných dosáhnout i kompletní remise. Zároveň má tato léčebná kombinace přijatelnou toxicitu.

Ačkoliv byly výsledky získány na relativně malém souboru pacientů, jejich statistický i klinický význam je nepřehlédnutelný. Byly tak již iniciovány další studie, ve kterých se zkouší kombinace polatuzumab vedotinu s dalšími léčivy používanými v terapii DLBCL a zjišťuje se jeho účinnost jak v pozdějších fázích léčby, tak v 1. linii.

(jam)

Zdroj: Sehn L. H., Herrera A. F., Flowers C. R. et al. Polatuzumab vedotin in relapsed or refractory diffuse large B-cell lymphoma. J Clin Oncol 2020; 38 (2): 155–165, doi: 10.1200/JCO.19.00172.Štítky
Dětská onkologie Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se