Aktualizované výsledky studie GALLIUM v kontextu její primární analýzy

18. 11. 2019

Klinická studie fáze III GALLIUM hodnotila účinnost a bezpečnost obinutuzumabu a rituximabu v kombinaci s chemoterapií v léčbě folikulárního lymfomu. Následující text přináší srovnání aktualizovaných dat po téměř 5 letech sledování s daty z primární interim analýzy.

Studie GALLIUM

Imunochemoterapie je standardem v 1. linii léčby pacientů s pokročilým symptomatickým folikulárním lymfomem. Do randomizované klinické studie fáze III GALLIUM bylo zařazeno 1202 pacientů s folikulárním lymfomem, kteří nedostávali žádnou předchozí léčbu. Byli randomizováni do dvou skupin v poměru 1 : 1 s tím, že první skupině byl podáván obinutuzumab v kombinaci s chemoterapií (skupina G-chemo), druhé skupině rituximab v kombinaci s chemoterapií (skupina R-chemo). Pacienti v obou skupinách podstoupili nejdříve indukční a poté udržovací léčbu. Pro analýzu výsledků byli stratifikováni podle chemoterapie, kterou dostávali: CHOP (cyklofosfamid, vinkristin, doxorubicin, prednison), CVP (cyklofosfamid, vinkristin, prednison) nebo bendamustin.

Výsledky primární analýzy

Primární interim analýza (data analyzovaná k 31. 1. 2016, medián doby sledování 34,5 měsíce) ukázala, že imunochemoterapie založená na obinutuzumabu (G-chemo) vedla k signifikantnímu snížení rizika progrese nemoci, relapsu nebo smrti (poměr rizik [HR] pro progresi, relaps nebo smrt 0,66; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,51−0,85; p = 0,001). Odhadovaný podíl pacientů bez progrese onemocnění (PFS − progression-free survival) po 3 letech od zahájení léčby činil 80,0 % ve skupině G-chemo a 73,3 % ve skupině R-chemo.

Aktualizované výsledky a jejich srovnání s primární analýzou

Medián doby sledování pro tuto aktualizovanou analýzu byl 57,3 měsíce. Podíl pacientů bez progrese onemocnění po 4 letech od zahájení léčby činil 78,1 % ve skupině G-chemo a 67,2 % ve skupině R-chemo (HR 0,73; 95% CI 0,59−0,90; p = 0,0034). Výsledky této aktualizované analýzy jsou konzistentní s primární analýzou a potvrzují klinicky relevantní zlepšení parametru PFS u pacientů léčených imunochemoterapií založenou na obinutuzumabu ve srovnání s rituximabem.

Doba do další léčby (TTNT − time to next treatment) byla signifikantně delší u pacientů ve skupině G-chemo, tyto výsledky jsou rovněž konzistentní s daty z primární analýzy. V čase mezi primární a aktualizovanou analýzou dostávalo další protilymfomovou léčbu 29 pacientů ze skupiny G-chemo a 36 pacientů ze skupiny R-chemo. Léčba G-chemo znamenala 30% redukci rizika nutnosti další protilymfomové léčby ve srovnání s R-chemo.

Vzhledem k nízkému počtu událostí v obou skupinách nebylo v této aktualizované analýze možné hodnotit celkové přežití (OS − overall survival).

Bezpečnostní data v aktualizované analýze byla konzistentní s daty z primární analýzy. U pacientů léčených kombinací G-chemo byl pozorován vyšší výskyt nežádoucích příhod stupně 3−5 a závažných nežádoucích příhod. Nejzávažnějšími fatálními nežádoucími příhodami byly infekce (9 pacientů ve skupině G-chemo a 5 ve skupině R-chemo), sekundární malignity (5 vs. 6 pacientů) a onemocnění nervového systému (0 vs. 6 pacientů).

Závěr

Výsledky aktualizované analýzy účinnosti a bezpečnosti imunochemoterapie založené na obinutuzumabu, resp. rituximabu jsou konzistentní s výsledky primární analýzy. Obinutuzumab v kombinací s chemoterapií vede ke klinicky významnému prodloužení času bez progrese onemocnění ve srovnání s rituximabem v kombinaci s chemoterapií. Vzhledem k nedostatečnému počtu událostí nebylo možné v této analýze hodnotit míru celkového přežití, pro zhodnocení tohoto parametru bude nutná delší doba sledování.

(alz)

Zdroje:

  1. Townsend W., Buske Ch., Cartron G. et al. P-1579 Obinutuzumab-based immunochemotherapy prolongs progression free survival and time to next anti lymphoma treatment in patients with previously untreated follicular lymphoma: 4 year results from the phase III GALLIUM study [poster]. 60th ASH annual meeting & exposition, San Diego, California, 2018 Dec 1–4. 
  2. Marcus R., Davies A., Ando K. et al. Obinutuzumab for the first-line treatment of follicular lymphoma. N Engl J Med 2017; 377 (14): 1331–1344, doi: 10.1056/NEJMoa1614598.


Štítky
Dětská onkologie Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se